Imenovanje mentora

Studentu doktorskog studija obvezno se imenuje mentor.

Za mentora studentu doktorskog studija imenuje se nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju: znanstveni suradnik-docent, viši znanstveni suradnik-izvanredni profesor i znanstveni savjetnik-redoviti profesor ili professor emeritus.

 

Za mentora može biti predložen onaj nastavnik, koji je u popisu kadrovske strukture doktorskog studija, te je u posljednjih 5 godina sudjelovao na barem jednom međunarodnom znanstvenom skupu, objavio najmanje 3 znanstvena rada koja se priznaju za izbor u znanstvena zvanja u odgovarajućem znanstvenom polju i ima kvalifikacije vezane za tematski okvir disertacije.

Ako imenovani mentor nije nastavnik niti vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru, Vijeće imenuje komentora koji je nastavnik na Sveučilištu u Zadru i koji ispunjava minimalne znanstvene uvjete kao i mentor.

Mentor treba biti voditelj projekta ili suradnik na projektu (domaćem ili inozemnom) kojim se osiguravaju uvjeti za istraživački rad u okviru projekta.

Mentor može voditi najviše s 3 (troje) studenata doktorskih studija istovremeno.

Mentor je obvezan najmanje jednom mjesečno održati konzultacije sa studentom doktorskog studija.

Obveza je mentora osigurati studentima uvjete za istraživanje u dvogodišnjem razdoblju (2. i 3. godina studija).  

O radu studenata i njihovom napredovanju tijekom doktorskog studija mentor je obvezan sastaviti istekom semestra pisano izvješće koje dostavlja Vijeću poslijediplomskog studija.

Vijeće poslijediplomskih studija i Senat na prijedlog Vijeća doktorskog studija imenuju mentora uz njegovu osobnu suglasnost.

Vijeće doktorskog studija je pri predlaganju mentora na doktorskom studiju obvezno voditi računa o želji studenta i to na način da im nakon upisa na doktorski studij dostavi listu mentora.

Student doktorskog studija ima pravo s liste mentora izabrati mentora i dostaviti svoj prijedlog tri potencijalna mentora Vijeću doktorskog studija 15 dana od dana kad mu je dostavljena lista mentora. Vijeće doktorskog studija upućuje konačni prijedlog za imenovanje mentora uvažavajući studentov odabir Vijeću poslijediplomskih studija.

Obrazac DOK-01 - Prijedlog za imenovanje mentora/komentora i za odobrenje okvirne teme rada

Obrazac DOK-01.1 - Zahtjev za promjenu mentora/komentora i/ili teme obranjenog sinopsisa