Unutarnja revizija


Opći akti

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», br. 78/15., 102/19.)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  («Narodne novine», br. 58/16.)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru («Narodne novine», br. 42/16., 77/19.)
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru («Narodne novine», br. 42/16.)
 • Priručnik za unutarnje revizore
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Zadru


Ured za unutarnju reviziju obavlja poslove neovisne i objektivne procjene sustava unutarnjih kontrola, te daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja Sveučilišta i njegovih sastavnica. Djelokrug unutarnje revizije uključuje sve procese i aktivnosti Sveučilišta u Zadru na svim razinama upravljačke odgovornosti.

Ured za unutarnju reviziju predlaže Rektoru mjere potrebne za otklanjanje nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonom i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje kao i preporuke za unaprjeđenje poslovanja, veću učinkovitosti i djelotvornost rada Sveučilišta

Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju planiranje i obavljanje revizija  te pružanje savjetodavnih usluga i uključuju:  

 • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika
 • provedbu unutarnje revizije na Sveučilištu i njegovim sastavnicama procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva,
 • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća,
 • izradu Mišljenja unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u skladu s propisima koji uređuju podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji i njihovih učinaka,
 • suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju,
 • suradnju sa prorektorima, čelnicima sastavnica i drugim zaposlenicima ovisno o predmetu revizije,
 • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Rektora.