Studiji i studenti

Studiranje


Nastava

Poslijediplomski studiji organiziraju se kao redoviti (za studente u suradničkom zvanju asistenta) ili izvanredni studiji (za studente koji zaključuju ugovor o studiranju uz plaćanje).
Nastava se izvodi prema nastavnom planu i programu studija i uključuje obvezne, izborne i fakultativne kolegije.
Nastava načelno započinje početkom akademske godine, a ustrojava se i izvodi po semestrima.


Ispiti

Nakon odslušanog kolegija, ukoliko to propisuje program studija, student polaže ispit.
Ispitni rokovi i način provođenja ispita detaljnije su propisani u programu studija.


Upis u viši semestar studija

Student stječe pravo upisa u sljedeći semestar ako do roka upisa ovjeri semestar i udovolji svim obvezama iz nastavnog programa studija.


Mirovanje obveza iz studija

Pravo na mirovanje studentskih obveza ostvaruje:

  1. student za vrijeme izvršavanja vojne obveze
  2. studentica za vrijeme trudnoće
  3. studentica majka ili student otac koji koriste porodni dopust do godine dana djetetova života
  4. studenti za vrijeme bolesti koja ih u duljem razdoblju sprječava u uspješnom ispunjavanju obveza iz studija
  5. za vrijeme međunarodne razmjene studenata u trajanju duljem od 30 dana tijekom održavanja nastave ako student kroz razmjenu ne stječe ECTS bodove te
  6. u drugim opravdanim slučajevima.

Mirovanje studentskih obveza utvrđuje se rješenjem koje se donosi na temelju podnesena pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom i preslikom indeksa.

Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za razmatranje zamolbi za mirovanje obveza iz studija u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti koja studenta sprječava u izvršenju obveza iz studija.

Studentu se može odobriti mirovanje obveza najviše u trajanju jedne akademske godine, a u iznimnim se slučajevima mogu odobriti dvije uzastopne godine mirovanja obveza iz studija.

Vrijeme mirovanja obveza ne računa se u vrijeme trajanja studija.


Rok za predaju doktorskog rada

Student treba predati doktorski rad najkasnije 24 mjeseca po završetku zadnjeg semestra.

Iz opravdanih razloga na zamolbu studenta, rok iz stavka 1. ovog članka Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Senat, može produžiti najviše za 12 mjeseci.

Ukoliko student ni nakon predviđenog roka ne preda izrađeni doktorski rad dužan je ponovno upisati posljednji semestar studija.


Stjecanje i gubitak statusa studenta

Status studenta na doktorskom studiju stječe se upisom na redovni doktorski studij u punom radnom vremenu ili izvanredni doktorski studij s dijelom radnog vremena na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Student koji je upisao redovni doktorski studij u punom radnom vremenu gubi status studenta ako studij ne završi u roku 6 godine od upisa.

Student koji je upisao izvanredni doktorski studij u dijelu radnog vremena gubi status studenta ako ne završi studij u roku 8 godina od upisa.
 

Prekid i nastavak studija

Student koji je prekinuo studij, može vijeću svoga studija uputiti molbu za odobrenje nastavka studija, o čemu odluku donosi vijeće poslijediplomskih studija.

Vrijeme prekida studija računa se u vrijeme trajanja studija.


Prijelaz na studij

Student koji je započeo poslijediplomski studij na drugom visokom učilištu iz znanstvenih područja i polja koja se izvode na Sveučilištu, može nastaviti studij ako postoje opravdani razlozi za prijelaz. Zahtjev za prijelaz na studij podnosi se vijeću poslijediplomskog studija.