Plan nabave i registar ugovora


2024.

Plan nabave za 2024. godina

Plan nabave za 2024. godinu - 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2024. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2024. godinu - 3. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2024. godinu - 4. izmjena i dopuna

2023.

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu - 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2023. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2023. godinu - 3. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2023.

2022.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu - 1. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2022.

2021.

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu - 1. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2021.

2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu - 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2020. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2020. godinu - 3. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2020. godinu - 4. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2020. godinu - 5. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2020. godinu - 6. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2020.

2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu - 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2019. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2019. godinu - 3. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2019. godinu - 4. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2019. godinu - 5. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2019.

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu - 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2018. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2018. godinu - 3. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2018. - II

2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu - 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2017. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2017. godinu - 3. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2017. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2017. - III

2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Dopuna Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu - 2. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2016. godinu - 3. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2016. godinu - 4. izmjena i dopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2016. - II

2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2015. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2015. - II

2014.

Plan nabave za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. - III

2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013. - III

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013 - IV

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012. - I

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012. - II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012. - III