Studiji i studenti

Prijava teme doktorskog rada

Prijava teme (sinopsis) doktorskog rada predaje se Uredu za poslijediplomske studije u 4 potpisana tiskana primjerka.

Obrazac DOK-03 - Prijava teme (sinopsisa) doktorskog rada

Dokument je potrebno dostaviti i u word-u na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr

Uz prijavu teme doktorskog rada student obvezno prilaže:
-  pismenu suglasnost mentora,
- obrazloženu suglasnost etičkog povjerenstva nositelja studija ako se istraživanje provodi na ljudima, životinjama i materijalu ljudskog ili životinjskog porijekla.

Obrazac DOK-03.1 - Suglasnost mentora/komentora za prijavu teme (sinopsisa) doktorskog rada

Studenti doktorskog studija Humanističke znanosti prije obrane prilažu i potvrdu o uplati troškova postupka obrane i ocjene teme doktorskog rada u iznosu 199,08 EUR (uplatnicu je potrebno preuzeti u Uredu).

Procedura obrane i ocjene teme (sinopsis) doktorskog rada

Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana na znanstveno-nastavnim radnim mjestima ili u znanstvenom zvanju (od kojih u pravilu niti jedan nije mentor ili komentor) čine priznati stručnjaci u znanstvenom području i polju iz kojeg je tema doktorskog rada i od kojih je najmanje jedan sa Sveučilišta u Zadru.

Iznimno, u slučaju da u određenom znanstvenom polju nema dovoljan broj priznatih stručnjaka, kao drugi član stručnog povjerenstva može biti imenovan mentor ili komentor.

Vijeće doktorskog studija organizira obranu teme doktorskog rada najkasnije do kraja 2. (druge) godine studija. Student brani temu doktorskog rada pred stručnim povjerenstvom.

Obrana teme doktorskog rada je javna, a sinopsis doktorskog rada treba biti dostupan javnosti najmanje osam dana prije obrane.

Na oglasnoj ploči nositelja studija, odnosno mrežnoj stranici Sveučilišta objavljuje se ime i prezime studenta, naslov predložene teme doktorskog rada, ime i prezime mentora (i komentora), sastav stručnog povjerenstva za obranu te vrijeme, dan i mjesto obrane teme doktorskog rada, vodeći računa o prijedlogu mentora i studenta.

Obrana teme doktorskog rada može se organizirati i online, uz korištenje nekog video sustava sinkrone komunikacije. Pri tome javnosti treba biti dostupna poveznica za praćenje tako organizirane obrane. Ured za poslijediplomske studije osigurava poveznicu na zahtjev zainteresirane osobe. U pravilu su student i predsjednik stručnog povjerenstva nazočni u dvorani u kojoj je planirana obrana teme doktorskog rada, dok drugi članovi mogu sudjelovati online.

Stručno povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od tri mjeseca od dana obrane teme podnijeti Vijeću doktorskog studija, Vijeću doktorskih studija, stručnom vijeću za odgovarajuće područje znanosti i Senatu izvješće o ocjeni i obrani teme doktorskog rada.

Obrazac DOK-05 - Ocjena teme i obrane sinopsisa doktorskog rada

Na prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada, Vijeća doktorskog studija, Vijeća doktorskih studija i stručnog vijeća za odgovarajuće područje znanosti, Senat može:
-    prihvatiti temu doktorskog rada u postojećem obliku,
-    predložiti razmatranje teme nakon ispravaka bez obveze ponovne obrane,
-    predložiti doradu teme i ponovnu obranu,
-    odbiti temu doktorskog rada jer nije prihvatljiva, odnosno nema znanstvenu utemeljenost.

Vijeće doktorskih studija i područno stručno vijeće mogu vratiti ocjenu teme doktorskog rada na doradu, a Senat može vratiti sinopsis doktorskog rada na doradu, a temu na ponovnu obranu, ili može odbiti temu doktorskog rada kao znanstveno nedovoljno relevantnu za izradu doktorskog rada.

Nakon odobrenja teme student može pristupiti izradi doktorskog rada.

Ako stručno povjerenstvo negativno ocijeni prijavu teme doktorskog rada nakon tražene dorade i ponovne obrane, mišljenje se upućuje Vijeću doktorskog studija, Vijeću doktorskih studija, stručnom vijeću za odgovarajuće područje znanosti i Senatu koji, ako prihvati negativnu ocjenu, donosi odluku o obustavljanju postupka stjecanja doktorata znanosti i o tome obavještava studenta.
 

Protokol obrane 

Predsjednik konstatira da je student pristupio obrani te da je omogućen pristup javnosti i čita životopis pristupnika s popisom radova.

Predsjednik daje riječ pristupniku da ukratko izloži osnovne postavke svog rada. Nakon izlaganja Stručno povjerenstvo prelazi na postavljanje pitanja. Redoslijed određuje Predsjednik. Svaki član Stručnog povjerenstva upisuje svoja pitanja u priloženi obrazac. Predsjednik popunjava obrazac zapisnika koji, zajedno s obrascima za pitanja, dostavlja Uredu za poslijediplomske studije.

Ukoliko nema dodatnih pitanja iz publike, predsjednik zaključuje postupak obrane.

Stručno povjerenstvo dostavlja svoje izvješće Vijeću doktorskog studija, Vijeću doktorskih studija, područnom Stručnom vijeću i Senatu Sveučilišta u Zadru.