Najčešća pitanja


Koji su kriteriji odabira kandidata za ERASMUS+ program?

Kriteriji odabira kandidata svake se godine određuju Erasmus+ natječajem. Najvažniji kriterij je kompletna dostavljena natječajna dokumentacija i akademski uspjeh koji kandidatu nosi od 0 do 25 bodova. Osim navedenog kriterija, kriteriji su također kvaliteta pisma motivacije, doprinos kandidata aktivnostima studentske organizacije ESN Zadar, razina studija i odabir prihvatne institucije (prednost se daje studentima koji odlaze na EU-Conexus partnerska sveučilišta).


Kada se raspisuje ERASMUS+ natječaj?

Erasmus+ natječaj za studijski boravak raspisuje se početkom ljetnog semestra za mobilnosti koje je moguće ostvariti u idućoj akademskoj godini. Iznimno, Natječaj može biti produljen i iznova otvoren kroz lipanj za mobilnosti u ljetnom semestru iduće godine. Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu otvoren je tijekom cijele godine. Svi natječaji objavljuju se ovdje.


Koja je razlika između ERASMUS+ i CEEPUS programa?

Osnovna razlika između navedenih programa mobilnosti su odredišne zemlje. Dok se Erasmus+ program odnosi na zemlje EU, (kod KA107/KA171 aktivnosti i za sve zemlje svijeta), kod CEEPUS-a je mobilnost moguće ostvariti u zemljama srednje i istočne Europe. Programi se razlikuju i po duljini mobilnosti kao i po iznosima financijskih potpora. Također, u okviru Erasmus+ programa moguće je ostvariti stručnu praksu dok je kod CEEPUS-a moguć isključivo studijski boravak.


Je li moguće ostvariti ERASMUS+ mobilnost u zemljama izvan Europe?

Moguće je u okviru aktivnosti međunarodnog otvaranja putem Erasmus+ KA131 projekata kao i Erasmus+ KA171 projekata. Za više informacija kliknite na ovu poveznicu.


Može li student otići na mobilnost na sveučilište s kojim Sveučilište u Zadru nema Erasmus+ sporazum?

Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost u okviru Erasmus+ programa je potpisan međuinstitucijski Erasmus+ sporazum o suradnji između Sveučilišta i partnerske visokoškolske institucije u inozemstvu. To u praksi znači da se student može prijaviti na sveučilište s kojim Sveučilište u Zadru nema Erasmus+ sporazum, međutim, budući da studenti prilikom prijave biraju tri potencijalna odredišta, preporuka je da izaberu barem jedno inozemno sveučilište s kojim Sveučilište u Zadru već ima potpisan Erasmus+ sporazum. Popis međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma o suradnji sastavni je dio Natječaja te ga se može pronaći ovdje. Ukoliko bi student htio ostvariti mobilnost na sveučilištu s kojim Sveučilište u Zadru nema Erasmus+ sporazum, student se obraća svojem matičnom odjelu na čiju inicijativu Ured za međunarodnu suradnju započinje postupak potpisivanja Erasmus+ sporazuma sa željenim sveučilištem. Važno je da navedeni sporazum bude potpisan prije početka mobilnosti.


Koliko iznosi financijska potpora u okviru programa mobilnosti ERASMUS+ i CEEPUS?

Studenti Natječajem mogu ostvariti mjesečnu financijsku potporu koja za Projekt KA131 za 2022. godinu iznosi od 500 do 550 € mjesečno u kunskoj protuvrijednosti ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu. Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 eura mjesečno. Osim studenata nižeg socioekonomskog statusa i izbjeglica i tražitelja azila, pravo na dodatnih 250 eura mjesečne Erasmus+ financijske potpore imaju i studenti koji pripadaju navedenim kategorijama: studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi, studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva, studenti iz ruralnih područja manjih mjesta i otoka i studenti koji su završili strukovnu školu. Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti u specifičnim okolnostima imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno troškovima koji proizlaze iz tih okolnosti (invaliditet, kronična bolest i sl.). Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije, a nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem. Prijave za dodatnu potporu studentima nižeg socioekonomskog statusa kao i studentima u posebnim kategorijama zaprimaju se u okviru redovnih Erasmus+ natječaja. Studenti koji na Erasmus+ mobilnost odlaze u svrhu obavljanja stručne prakse imaju pravo na dodatnih 150 € mjesečno. Financijska potpora za mobilnost u okviru KA107/KA171 projekata te opcije međunarodnog otvaranja (partnerske zemlje) iznosi 700 eura + putni troškovi. Iznosi Erasmus+ financijskih potpora definiraju se natječajima koji se objavljuju ovdje. Kod CEEPUS programa iznos financijske potpore ovisi o odredišnoj zemlji, a studentima su pokriveni i troškovi puta. Više informacija pronađite ovdje.


Kada će student primiti Erasmus+ stipendiju?

Isplata se vrši u kunama na žiro račun naveden u ugovoru o financiranju, 80% od ukupne stipendije prije odlaska i 20% po povratku s mobilnosti. Ukoliko je studentu potrebna prijevremena isplata iz određenih razloga (npr. kupnja aviokarata, uplata kaucije za dom), može se javiti Uredu za međunarodnu suradnju. Konačan iznos financijske potpore utvrđuje se po povratku kada student mora dostaviti potvrdu inozemne institucije s naznačenim datumima početka i završetka mobilnosti. U slučaju da je student skratio mobilnost, smanjuje mu se i ukupni iznos financijske potpore. Važno je naglasiti da 12 mjeseci kod Erasmus+ programa zapravo znači 360 dana i iznos stipendije se izračunava po danima provedenim na mobilnosti.


Što napraviti nakon što je student odabran Erasmus+ natječajem/odobrena mu je prijava za CEEPUS mobilnost?

Po odabiru kandidati se pozivaju na informativni razgovor gdje dobivaju daljnje upute te se upoznaju sa svojim pravima i obavezama. Potom se njihovi podaci šalju visokoškolskim institucijama koje su odabrali kao odredište mobilnosti koje obično kontaktiraju studente i pošalju im sve potrebne informacije. Upute za odabrane studente u pisanom obliku kao i Erasmus+ studentsku povelju možete pronaći ovdje.

CEEPUS studenti moraju se pridržavati uputa za CEEPUS studente koje su dostupne ovdje.


Mora li student zaključiti policu osiguranja za vrijeme koje namjerava provesti na mobilnosti?

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Europskom ekonomskom prostoru (Island, Lihtenštajn i Norveška) te Švicarskoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Više informacija o uvjetima izdavanja EKZO i zdravstvenoj zaštiti koju uključuje pronađite ovdje. Kandidati koji prijavljuju mobilnost u Velikoj Britaniji na stranicama Vlade Velike Britanije mogu pronaći sve informacije o putovanju, vizi i zdravstvenom osiguranju. Kandidati koji na mobilnost odlaze u zemlje ugovorne države HZZO-a (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Turska) više informacija o zdravstvenoj zaštiti koju u tim zemljama pokriva HZZO mogu pronaći ovdje. Za zdravstveno osiguranje koje pokriva HZZO u trećim državama tj. državama koje nisu niti članice EU/EEP/Švicarska niti ugovorne države HZZO-a, pronađite više informacija ovdje. Zdravstveno osiguranje koje pokriva HZZO u inozemstvu obično je ograničeno na hitnu i neodgodivu zdravstvenu zaštitu te možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje. U slučaju mobilnosti u svrhu Erasmus+ stručne prakse student uz zdravstveno osiguranje mora biti pokriven i osiguranjem od odgovornosti i nezgode na radnom mijestu za vrijeme trajanja prakse. 


Što će se dogoditi ako student ne položi neke ispite?

Što se tiče financijske strane, student mora donijeti dokaz (potvrda ili prijepis ocjena) da je barem odslušao kolegije, iako ih nije položio. S akademske strane, u slučaju da je student ostvario manji broj ECTS bodova od onog predviđenog Sporazumom o studiranju (tzv. Learning agreement-om), student ima obvezu nadoknaditi razliku bodova polaganjem jednog ili više ispita na matičnom odjelu, a odjel o tome donosi zasebnu odluku.


Mora li student vratiti financijsku potporu ako ne izvrši svoje obaveze?

Ako student ne izvrši obaveze navedene u Erasmus+ ugovoru o financiranju morat će izvršiti djelomični ili potpuni povrat financijske potpore. Kod CEEPUS programa moguće je obustaviti isplatu putnih troškova ukoliko student ne podnese izvješće na vrijeme sukladno proceduri povrata putnih troškova za CEEPUS.


Koliko puta student tijekom studija može otići na ERASMUS+ mobilnost?

Student može dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska) neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u starom Erasmus programu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija, kao i mobilnost tzv. „zero grant“ studenata. Studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u trajanju od najviše 24 mjeseca.


Može li se student prijaviti na ERASMUS+ mobilnost ako je već bio na mobilnosti u okviru programa mobilnosti CEEPUS i obratno?

Da. Može se iznova prijaviti čak i na mobilnost unutar istog programa uz uvjet da mu duljina mobilnosti ne prelazi maksimalnu duljinu mobilnosti određenu programom mobilnosti kao i 50% ukupnog trajanja mobilnosti sukladno članku 9. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti.


Koliko najkraće može trajati mobilnost?

Kod Erasmus+ programa minimalno trajanje mobilnosti je dva mjeseca za studijski boravak i dva mjeseca za stručnu praksu. Iznimno, za studente u specifičnim situacijama i s manje mogućnosti, moguće su kratkoročne mobilnosti kod kojih fizički dio može trajati između 5 – 30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Kod CEEPUS programa mogući su i kraći boravci od minimalno mjesec dana. Ipak, optimalna mobilnost traje jedan semestar tijekom kojeg student ima vremena odslušati i polagati kolegije na inozemnoj instituciji domaćinu. Kraće mobilnosti primjerene su za doktorande i studente koji nemaju obaveze slušanja kolegija na matičnom odjelu i u završnom su semestru svoga studija u kojem pripremaju završni/diplomski rad.


Tko se sve može prijaviti na natječaje za mobilnost?

Prijaviti se mogu studenti Sveučilišta u Zadru koji će u trenutku početka mobilnosti biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova (osim u slučaju Erasmus+ stručne prakse koju je moguće obaviti i na prvoj godini preddiplomskog studija).


Mogu li se prijaviti izvanredni studenti?

Da, na Erasmus+ mobilnost. Pod uvjetom da za vrijeme mobilnosti student pohađa redovni program inozemne visokoškolske ustanove ili, u slučaju stručne prakse odrađuju praksu u trajanju od 6 sati dnevno.


Može li se Erasmus+ mobilnost ostvariti i nakon diplome?

Osoba koja je diplomirala može ostvariti mobilnost, ali samo u svrhu stručne prakse i to uz uvjet da mobilnost završi u roku od godinu dana od dana završetka studija te da se na natječaj prijavi dok je u statusu studenta. Više informacija o toj mogućnosti bit će objavljeno u svakom pojedinom Erasmus+ natječaju za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse.


Mora li student imati potvrdu o znanju stranog jezika zemlje u kojoj će ostvariti mobilnost?

Ne. Osim ako to izričito traži inozemna ustanova na kojoj student planira ostvariti mobilnost. Erasmus+ program studentima nudi mogućnost pohađanja besplatnog mrežnog tečaja jezika mobilnosti koji priprema studenta za mobilnost. Više o mrežnim tečajevima može se pronaći ovdje.


Čime se studentu jamči priznavanje razdoblja mobilnosti po povratku u matičnu ustanovu?

Sporazumom o studiranju (odnosno Sporazumom o stručnoj praksi kod stručne prakse) tj. tzv. Learning Agreementom. Student je dužan prije odlaska kontaktirati Erasmus+ koordinatora na svom matičnom odjelu kao i inozemnoj ustanovi (odjelu) te u dogovoru s njima sastaviti popis kolegija koje se obvezuje pohađati i položiti. Ukoliko je student ispunio sve obveze iz navedenih dokumenata, za njega po završetku boravka u inozemstvu ne bi trebalo biti neugodnih iznenađenja. Obrasce spomenutih sporazuma kao i Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti kojim je definiran postupak priznavanja možete pronaći ovdje.


Kako se ispunjava Sporazum o studiranju tj. tzv. Learning Agreement?

Sporazum o studiranju sastoji se od tri dijela: prvi (Before the mobility) koji se ispunjava prije mobilnosti i uključuje popise kolegija koje će student pohađati na mobilnosti, a koje je potrebno dogovoriti s koordinatorom na matičnom odjelu, drugi (During the mobility) koji se ispunjava za vrijeme mobilnosti, ali samo ako dođe do izmjena kolegija ili trajanja mobilnosti, te treći, zadnji dio (After the mobility) koji se ispunjava na kraju mobilnosti i zapravo je prijepis ostvarenih ocjena i potvrda datuma mobilnosti koje inozemne institucije obično ne izdaju kao After the mobility dio sporazuma već na zasebnim dokumentima. Studenti koji odlaze na Erasmus+ praksu Sporazum o studiranju ispunjavaju u dogovoru s mentorom na instituciji domaćinu.

Primjer i upute kako uspješno ispunili Sporazum o studiranju možete pronaći ovdje. Od 2022. godine studenti će biti obavezni koristiti Digitalni sporazum o studiranju tzv. OLA (Online Learning Agreement) koji se, ovisno o prihvatnoj instituciji, može koristiti i za trenutne mobilnosti sukladno uputama dostupnima ovdje.


Kome se obratiti za informacije o studijskim programima i kolegijima koje nude inozemne visokoškolske ustanove?

Studijski programi obično se nalaze na mrežnim stranicama dotičnih institucija, a za dodatne informacije o eventualnim izmjenama programa, dostupnosti željenih kolegija za studente na razmijeni i jeziku na kojem se izvodi nastava najbolje se obratiti institucionalnim Erasmus+ koordinatorima dotičnih ustanova ili Erasmus+ koordinatorima dotičnih fakulteta i odjela.


Moraju li izabrani kolegiji biti jednaki kolegijima u studijskim programima matičnog odjela?

Ne. Cilj mobilnosti je steći drugačija znanja i kompetencije od onih koje bi student stekao da ne ostvari mobilnost. Ipak, kod izbora kolegija potrebno se posavjetovati s Erasmus+ koordinatorom na matičnom odjelu budući da matični odjel donosi konačnu odluku te vrši priznavanje mobilnosti po povratku studenta.


Mora li student sam pronaći prihvatnu instituciju za obavljanje ERASMUS+ stručne prakse?

Institucija domaćin može se pronaći samoinicijativno, ali i posredstvom matičnog odjela, Ureda za međunarodnu suradnju, specijaliziranih agencija i sl. Ipak, student samostalno mora dogovoriti detalje prakse s domaćinom. Više informacija dostupno je ovdje.


Što sve student mora napraviti po povratku s mobilnosti?

Erasmus+ studenti moraju ispuniti završno izvješće putem Mobility Tool+-a (poveznica se šalje e-mailom po završetku mobilnosti od strane Erasmus+ MT platforme) te izvršiti završnu OLS procjenu poznavanja jezika mobilnosti (osim ako je već ostvarena razina C2 na početnoj procjeni). Zatim je potrebno dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju dio Sporazuma o studiranju koji se odnosi na završetak mobilnosti ILI prijepis ostvarenih ocjena i ECTS bodova i potvrdu o boravku na inozemnom sveučilištu s točnim datumima mobilnosti (osim ako datumi i ocjene već nisu navedeni u dijelu After the mobility Sporazuma o studiranju). Osim toga, potrebno je predati zamolbu za priznavanjem mobilnosti u tajništvo Odjela (obrazac je dostupan ovdje). CEEPUS studenti prije završetka mobilnosti moraju ispuniti Mobility Report i CEEPUS Letter of Confirmation koje potpisuje i ovjerava koordinator na prihvatnoj instituciji. Navedene je dokumente potrebno učitati u CEEPUS sustav. CEEPUS student zatim započinje proceduru za povrat putnih troškova sukladno uputama koje su dostupne ovdje kao i postupak priznavanja mobilnosti na matičnom odjelu (potrebni obrazac dostupan je ovdje).


Kako se vrši priznavanje ocjena i ECTS bodova stečenih na mobilnosti?

Za priznavanje je odgovoran odjel. Studenti ispunjavaju molbu za priznavanje i prilažu joj Sporazum o studiranju i prijepis ocjena te je predaju u tajništvo (ili ECTS koordinatoru). Nakon što odjel donese odluku kojom se studentu priznaje studijski boravak na inozemnom partnerskom sveučilištu, stečeni ECTS bodovi i ocjene, student odlazi u Ured za preddiplomske i diplomske studije (studentsku referadu) gdje mu se izdaju naljepnice za indeks s popisom priznatih kolegija te pripadajućim ECTS bodovima i ocjenama prevedenim na hrvatski sustav ocjenjivanja.

Erasmus+ stručnu praksu moguće je priznati kao dodatno ostvarenje u dopunskoj ispravi o studiju slanjem molbe matičnom odjelu (obrazac je dostupan ovdje), dok studenti koji praksu ostvaruju nakon diplome mogu zatražiti priznavanje mobilnosti putem Europass mobilnosti slanjem upita Erasmus+ koordinatorici.


Ako je student već na Erasmus+ mobilnosti u inozemstvu te želi produžiti razdoblje mobilnosti, što treba učiniti?

Produljenje mobilnosti moguće je zatražiti najmanje mjesec dana prije ugovorenog datuma kraja mobilnosti slanjem zamolbe potpisane od svih strana koordinatorici na Sveučilištu u Zadru. U slučaju da postoji mogućnost da se studentu odobri financijska potpora, odobrit će se i produljenje mobilnosti uz potpisivanje dodatka ugovora o financiranju i uz izmjenu Erasmus+ sporazuma o studiranju koja podrazumijeva suglasnost matičnog odjela i inozemnog koordinatora. U slučaju nedostatka financijskih sredstava, student, ukoliko to želi, na mobilnosti može ostati duže i bez Erasmus+ financijske potpore kao tzv. „zero grant“ student.


Kako postupiti u vezi novonastale koronavirus (COVID-19) pandemije?

Detaljne upute o postupanju za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u slučaju više u kontekstu izbijanja koronavirusa možete pronaći ovdje.