Uprava

Rektor i prorektori čine u funkcionalnom smislu Upravu Sveučilišta.
Rektor je čelnik i voditelj Sveučilišta te u svom radu ima prava i obveze ravnatelja ustanove. Rektor je ujedno i član Rektorskog zbora Republike Hrvatske.
Prorektori pomažu Rektoru u radu. Djelokrug rada te prava i obveze prorektora utvrđuju se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru i/ili odlukom rektora.
Pomoćnica rektora za kvalitetu pomaže rektoru u koordinaciji svih sveučilišnih tijela i aktivnosti s ciljem unaprjeđenja kvalitete.