Studiji i studenti

2014./15.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014./2015.

Nastavničke kompetencije

Red predavanja u ljetnom semestru jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ZA PROGRAM ZA STJECANJE NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA – diferencirani kurikulum na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014./2015.