Studiji i studenti

Imenovanje mentora

Za mentora studentu doktorskog studija imenuje se nastavnik u znanstvenom zvanju ili na znanstveno-nastavnom radnom mjestu: viši znanstveni suradnik – izvanredni profesor i znanstveni savjetnik – redoviti profesor, znanstveni savjetnik u trajnom izboru – redoviti profesor u trajnom izboru ili professor emeritus.

Ako imenovani mentor nije nastavnik niti vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru, imenuje se komentor koji je zaposlenik Sveučilišta u Zadru na znanstveno-nastavnom radnom mjestu pod uvjetima propisanim za mentora.

Znanstveni suradnik – docent može se imenovati za mentora studentu doktorskih studija samo iznimno, ako ima objavljene znanstvene radove koji predstavljaju značajan doprinos području iz kojeg se piše doktorski rad.

Za mentora doktorskog rada može se imenovati samo nastavnik koji je u posljednjih pet godina objavio najmanje tri rada koja su u kriterijima za izbor u znanstveno zvanje u pojedinom znanstvenom području najviše kategorizirana. Prilikom prijave mentora potrebno je, uz suglasnost mentora, priložiti životopis mentora i dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta.

Mentor ne može biti osoba za koju je utvrđeno da je svojim ponašanjem povrijedila odredbe Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru, ili odredbe etičkih pravilnika pojedine struke.

Mentor u pravilu treba biti voditelj projekta ili suradnik na projektu (domaćem ili inozemnom), odnosno voditelj ili suradnik na institucijskim projektima i/ili istraživačkim grupama.

Mentor u pravilu može voditi najviše 3 (troje) studenata doktorskih studija istodobno.

Prije preuzimanja prvog mentorstva, budući mentor treba sudjelovati na radionici za mentore u organizaciji Sveučilišta ili drugih hrvatskih, odnosno inozemnih sveučilišta.

Nastavnik Sveučilišta može biti mentor na drugome sveučilištu uz suglasnost rektora.

Mentor pomaže studentima tijekom doktorskog studija te prati njihov rad i dostignuća, posebice im pomaže u izboru odgovarajuće literature, upućuje ih u znanstveno-istraživački rad te savjetuje studente u oblikovanju seminara i vježbi ukoliko student doktorskog studija izvodi nastavu na prijediplomskom i diplomskom studiju u skladu sa studijskim programima te im pomaže u pripremi teme i izradi doktorskog rada.

Mentor je obvezan najmanje jednom semestralno održati konzultacije sa studentom doktorskog studija, o čemu se vodi evidencija koju potpisuju student i mentor.

Mentor je obvezan tijekom doktorskog studija po isteku semestra sastaviti pisano izvješće o radu studenata i njihovom napredovanju i dostaviti ga Vijeću doktorskog studija.

Doktorand je obvezan jednom godišnje Vijeću doktorskog studija podnositi izvješće o svome radu (uz moguću prezentaciju istraživanja). Izvješće se podnosi na obrascu Sveučilišta.

Senat na prijedlog Vijeća doktorskog studija i Vijeća doktorskih studija imenuje mentora uz njegovu osobnu suglasnost.

Vijeće doktorskog studija bi pri predlaganju mentora na doktorskom studiju u načelu trebalo voditi računa o želji studenata, i to tako da im se omogući izbor mentora prije upisa na studij ili da im se nakon upisa na doktorski studij dostavi listu mentora, ovisno o specifičnostima doktorskih programa.

Student doktorskog studija ima pravo s liste mentora izabrati mentora i dostaviti svoj prijedlog tri potencijalna mentora Vijeću doktorskog studija 15 dana od dana kad mu je dostavljena lista mentora. Vijeće doktorskog studija upućuje konačni prijedlog za imenovanje mentora Vijeću doktorskih studija, uvažavajući studentov odabir.

Mentor koji je preuzeo mentorstvo prije odlaska u mirovinu, ima pravo dovesti mentorstvo do kraja, uz prethodnu suglasnost Vijeća doktorskih studija.

 

Obrazac DOK-01 - Prijedlog za imenovanje mentora/komentora i za odobrenje okvirne teme rada

Obrazac DOK-01.1 - Zahtjev za promjenu mentora/komentora i/ili teme obranjenog sinopsisa