Akademska mobilnost

Što je akademska mobilnost?

Akademska mobilnost uključuje mobilnost studenta i mobilnost osoblja.

Mobilnost studenata odnosi se na studiranje ili obavljanje stručne prakse na inozemnoj instituciji domaćinu nakon čega se student vraća na matičnu instituciju i dovršava upisani studij.

Mobilnost osoblja se odnosi na boravak zaposlenika matične institucije na inozemnoj instituciji domaćinu u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (stručno usavršavanje prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenja rada kolega, znanstveni skupovi, seminari, radionice i tečajevi) i dogovaranja suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama.


Kako se ostvaruje akademska mobilnost?

Studenti i osoblje Sveučilišta u Zadru mogu ostvariti akademsku mobilnost putem različitih programa mobilnosti koje administrira Ured za međunarodnu suradnju kao što su Erasmus+, CEEPUS te ostali programi mobilnosti.

Akademska mobilnost može biti temeljena i na bilateralnim sporazumima o suradnji Sveučilišta u Zadru s inozemnim visokim učilištima.


Kako je pravno regulirana akademska mobilnost?

Provedba akademske mobilnosti određena je temeljem Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zadru. Osim procedura vezanih za akademsko i administrativno praćenje mobilnosti, Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti utvrđen je i postupak priznavanja studentske mobilnosti kao važan aspekt internacionalizacije Sveučilišta.


Gdje pronaći dodatne informacije o akademskoj mobilnosti?

Studenti i osoblje zainteresirani za dodatne informacije o programima mobilnosti mogu se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Ured za međunarodnu suradnju redovito organizira informativne aktivnosti vezane za programe mobilnosti čiji sažetak možete pronaći na mrežnim stranicama. Korisne informacije mogu se dobiti i pri Eurodesk centru Hrvatska, besplatnom info-servisu Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.