Prijava teme doktorskog rada

 

Prijava teme (sinopsis) doktorskog rada predaje Uredu za poslijediplomske studije u 4 potpisana tiskana primjerka.

Prijavi se prilaže potpisana tiskana suglasnost mentora (i komentora ako je imenovan).

Obrazac DOK-03 - Prijava teme (sinopsisa) doktorskog rada

Obrazac DOK-03.1 - Suglasnost mentora/komentora za prijavu teme (sinopsisa) doktorskog rada

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti prije obrane prilažu i potvrdu o uplati troškova postupka obrane i ocjene teme doktorskog rada (uplatnicu je potrebno preuzeti u Uredu).

 

Procedura obrane i ocjene teme (sinopsis) doktorskog rada

Nakon primitka prijave teme doktorskog rada Senat, na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija i Vijeća doktorskog studija, imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada.

Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana (od kojih je drugi član mentor) u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju čine priznati stručnjaci u području iz kojeg je tema doktorskog rada.

Vijeće doktorskog studija organizira obranu teme doktorskog rada, najkasnije do kraja 2. (druge) akademske godine. Student brani prijavu teme doktorskog rada pred stručnim povjerenstvom.

Obrana teme doktorskog rada je javna, a sinopsis doktorskog rada mora biti dostupan javnosti najmanje 15 dana prije obrane.

Na oglasnoj ploči nositelja studija, odnosno na internetskoj stranici Sveučilišta, objavljuje se ime i prezime studenta, naslov doktorskog rada, sinopsis, sastav povjerenstva za obranu te vrijeme, dan i mjesto obrane teme doktorskog rada, vodeći računa o prijedlogu mentora i studenta.

Stručno povjerenstvo je dužno najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave podnijeti Vijeću pojedinog doktorskog studija, Stručnom vijeću za određeno područje znanosti i Senatu izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorskog rada.

Izvješće stručnog povjerenstva mora sadržavati:

- zaključak u kojem je navedena ocjena teme doktorskog rada i razloge zbog kojih se predlaže takva ocjena,

- ocjenu javne obrane,

- prijedlog Vijeću doktorskog studija/Vijeću poslijediplomskih studija/Senatu,

- datum i potpis članova stručnog povjerenstva.

Na prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada, Vijeće poslijediplomskih studija/Senat usvaja temu doktorskog rada odnosno predlaže njezinu doradu.

Nakon odobrenja teme i sinopsisa student može pristupiti izradi doktorskog rada.

Ukoliko je stručno povjerenstvo negativno ocijenilo prijavu teme doktorskog rada nakon što je tražena njena dorada, Vijeće poslijediplomskih studija/Senat, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, donijet će odluku o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti i o tome obavijestiti studenta.

Protokol obrane 

Predsjednik konstatira da je student pristupio obrani te da je omogućen pristup javnosti i čita životopis pristupnika s popisom radova.

Predsjednik daje riječ pristupniku da ukratko izloži osnovne postavke svog rada. Nakon izlaganja Stručno povjerenstvo prelazi na postavljanje pitanja. Redoslijed određuje Predsjednik. Svaki član Stručnog povjerenstva upisuje svoja pitanja u priloženi obrazac. Predsjednik popunjava obrazac zapisnika koji, zajedno s obrascima za pitanja, dostavlja Uredu za poslijediplomske studije.

Ukoliko nema dodatnih pitanja iz publike, predsjednik zaključuje postupak obrane.

Stručno povjerenstvo dostavlja svoje izvješće Vijeću poslijediplomskog doktorskog studija, područnom Stručnom vijeću i Senatu Sveučilišta u Zadru.