Pravilnici

Pravilnik o radu    

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

   
Pravilnik  o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa i izborima u zvanja na Sveučilištu u Zadru    

Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru

   
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru    
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru    
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru    
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru    
         

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Sveučilišta u Zadru

   
Pravilnik o zaštiti na radu    
Pravilnik o zaštiti od požara    
 

Kvaliteta

     
 

Pravilnik o postupku pokretanja, odobravanja, praćenja i vrjednovanja studijskih programa

   

Pravilnik o provedbi studentske evaluacije nastave na Sveučilištu u Zadru

   

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete

   
 

Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

       

Pravilnik o demonstraturama

   

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus

   

Pravilnik o izboru i vrednovanju znanstvenih projekata na Sveučilištu u Zadru

   
Pravilnik o ocjenjivanju suradnika i mentora
Ocjena rada asistenta / Ocjena rada višeg asistenta / Ocjena rada mentora na poslijediplomskom studiju / Samovrednovanje rada mentora
 

 

Pravilnik o ocjenjivanju rada znanstvenih novaka

   

Pravilnik o počasnom doktoratu znanosti

   

Pravilnik o poslovima, obvezama i pravima djelatnika u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima

   

Pravilnik o provedbi postupka reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

   
Pravilnik o radu područnih stručnih vijeća Sveučilišta u Zadru  

 

 

Studentska pitanja

       

Pravilnik Alumni kluba Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru

     

Pravilnik o dodjeli stipendija i potpora studentima Sveučilišta u Zadru

 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora studentima Sveučilišta u Zadru    
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora studentima Sveučilišta u Zadru    

Pravilnik o dodjeli pohvala uspješnim studentima

   
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Zadru    
Pravilnik o doktorskim studijima    
Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zadru    

Pravilnik o međunarodnom dvojnom doktoratu znanosti

   

Pravilnik o radu i djelatnostima Studentskog kluba „Božo Lerotić“

   

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju, potvrda i uvjerenja

   
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju, potvrda i uvjerenja      
Pravilnik o specijalističkim studijima    

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata/studentica

   

Pravilnik o studijima i studiranju

 

 

Pravilnik o studiranju studenata sportaša na Sveučilištu u Zadru    

Pravilnik o Upisniku studentskih udruga

   
 

Financijsko poslovanje

       
Pravilnik o blagajničkom poslovanju    

Pravilnik o postupku provedbe nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave
Uputa o provođenju postupka jednostavne nabave

   
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku provedbe nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave    
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku provedbe nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave    

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora, studentskih programa, projekata i drugih studentskih aktivnosti

   

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda Sveučilišta u Zadru

   

Pravilnik o popisu imovine i obveza

   
Procedura stvaranja obveza u postupcima javne nabave    
Pravilnik o upravljanju i raspolaganju imovinom Sveučilišta u Zadru    
 

Drugi pravilnici

       

Etički kodeks za autore, urednike i recenzente publikacija Sveučilišta u Zadru
 
   

Pravilnik Centra za istraživanje glagoljaštva

   
         

Pravilnik izdavačke djelatnosti

   
Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Sveučilišta u Zadru    

Pravilnik o izgledu izdanja Sveučilišta u Zadru

   

Pravilnik o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva s akademskim nazivom magistar/magistra primarnog obrazovanja

   

Pravilnik o izjednačavanju stručnog naziva diplomirani turistički komunikolog s akademskim nazivom magistar/magistra turističke komunikologije

   

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte na Sveučilištu u Zadru

   

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)

   
Pravilnik o korištenju službenih vozila    

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

 

 

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

 

 


Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti  djelatnika Sveučilišta u Zadru
 
 

 

Pravilnik o načinu izbora članova Senata

   

Pravilnik o osnivanju centra kao ustrojbene jedinice

   
Pravilnik o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija    
Pravilnik o stjecanju nastavničkih kompetencija
   
Pravilnik o radu Studentskog savjetovališta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Studentskog savjetovališta
 

 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

   

Pravilnik o radu Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Zadru

 

 

Pravilnik o radu s volonterima

   

Pravilnik o ronilačkim aktivnostima na Sveučilištu u Zadru

   

Pravilnik o službenim putovanjima

   

Pravilnik o upotrebi autentikacijske i autorizacijske  infrastrukture znanosti  i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj AAI@EduHr na Sveučilištu u Zadru

   

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Sveučilišta u Zadru