Studiranje

Nastava

Poslijediplomski studiji organiziraju se kao redoviti (za studente u suradničkom zvanju asistenta) ili izvanredni studiji (za studente koji zaključuju ugovor o studiranju uz plaćanje).
Nastava se izvodi prema nastavnom planu i programu studija i uključuje obvezne, izborne i fakultativne kolegije.
Nastava načelno započinje početkom akademske godine, a ustrojava se i izvodi po semestrima.

Ispiti

Nakon odslušanog kolegija, ukoliko to propisuje program studija, student polaže ispit.
Ispit se prijavljuje prijavnicom Uredu za poslijediplomske studije.
Ispitni rokovi mogu biti istovjetni rokovima na dodiplomskom studiju ili se određuju u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Student stječe pravo upisa u sljedeću godinu ako do roka upisa ovjeri semestar i udovolji svim obvezama iz nastavnog programa studija.

Prekid i nastavak studija

Student koji je prekinuo studij, može vijeću svoga studija uputiti molbu za odobrenje nastavka studija, o čemu odluku donosi vijeće poslijediplomskih studija.

Studentu koji nije ispunio obveze za upis, vijeće studija može odobriti uvjetni upis u sljedeći semestar.

Prijelaz na studij

Student koji je započeo poslijediplomski studij na drugom visokom učilištu iz znanstvenih područja i polja koja se izvode na Sveučilištu, može nastaviti studij ako postoje opravdani razlozi za prijelaz. Zahtjev za prijelaz na studij podnosi se vijeću poslijediplomskog studija.