Studiji i studenti

Prijava teme doktorskog rada

 

Prijava teme (sinopsis) doktorskog rada predaje se Uredu za poslijediplomske studije u 4 potpisana tiskana primjerka.

Dokument je potrebno dostaviti i u word-u na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr

Prijavi se prilaže potpisana tiskana suglasnost mentora (i komentora ako je imenovan).

Obrazac DOK-03 - Prijava teme (sinopsisa) doktorskog rada

Obrazac DOK-03.1 - Suglasnost mentora/komentora za prijavu teme (sinopsisa) doktorskog rada

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti prije obrane prilažu i potvrdu o uplati troškova postupka obrane i ocjene teme doktorskog rada u iznosu 1.500,00 kn (uplatnicu je potrebno preuzeti u Uredu).

 

Procedura obrane i ocjene teme (sinopsis) doktorskog rada

Nakon primitka prijave teme doktorskog rada Senat, na prijedlog vijeća doktorskog studija i Vijeća poslijediplomskih studija, imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu teme doktorskog rada.

Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana (od kojih je drugi član mentor ili komentor) u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju čine priznati stručnjaci u području iz kojeg je tema doktorskog rada i od kojih je najmanje jedan iz druge sveučilišne ili znanstvene institucije.

Vijeće doktorskog studija organizira obranu teme doktorskog rada, najkasnije do kraja 2. (druge) akademske godine. Student brani prijavu teme doktorskog rada pred stručnim povjerenstvom.

Obrana teme doktorskog rada je javna, a sinopsis doktorskog rada mora biti dostupan javnosti najmanje 15 dana prije obrane.

Na oglasnoj ploči nositelja studija, odnosno mrežnoj stranici Sveučilišta objavljuje se ime i prezime studenta, naslov doktorskog rada, sastav Povjerenstva za obranu, te vrijeme, dan i mjesto obrane teme doktorskog rada vodeći računa o prijedlogu mentora i studenta.

Stručno povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana obrane teme podnijeti vijeću doktorskog studija, stručnom vijeću za odgovarajuće područje znanosti i Senatu izvješće o ocjeni i obrani teme doktorskog rada.

Obrazac DOK-05 - Ocjena teme i obrane sinopsisa doktorskog rada

Na prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada, vijeća doktorskog studija i stručnog vijeća za odgovarajuće područje znanosti, Senat usvaja temu doktorskog rada odnosno predlaže njezinu doradu.

Nakon odobrenja teme i sinopsisa student može pristupiti izradi doktorskog rada.

Ako stručno povjerenstvo negativno ocijeni prijavu teme doktorskog rada nakon tražene dorade, mišljenje se upućuje vijeću doktorskog studija, stručnom vijeću za odgovarajuće područje znanosti i Senatu koji, ako prihvati negativnu ocjenu, donosi odluku o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti i o tome obavještava studenta.

 

Protokol obrane 

Predsjednik konstatira da je student pristupio obrani te da je omogućen pristup javnosti i čita životopis pristupnika s popisom radova.

Predsjednik daje riječ pristupniku da ukratko izloži osnovne postavke svog rada. Nakon izlaganja Stručno povjerenstvo prelazi na postavljanje pitanja. Redoslijed određuje Predsjednik. Svaki član Stručnog povjerenstva upisuje svoja pitanja u priloženi obrazac. Predsjednik popunjava obrazac zapisnika koji, zajedno s obrascima za pitanja, dostavlja Uredu za poslijediplomske studije.

Ukoliko nema dodatnih pitanja iz publike, predsjednik zaključuje postupak obrane.

Stručno povjerenstvo dostavlja svoje izvješće Vijeću poslijediplomskog doktorskog studija, područnom Stručnom vijeću i Senatu Sveučilišta u Zadru.