Studiji i studenti

Predaja digitalnog i uvezanih primjeraka doktorskog rada nakon obrane

Nakon uspješno obranjenog doktorskog rada student u doktorski rad dodaje list (ujednačeni obrazac temeljne dokumentacijske kartice) s podacima o autoru rada, sastavu stručnog povjerenstva za ocjenu, stručnog povjerenstva za obranu te datumom obrane.

U roku od mjesec dana od dana obrane Studentskoj službi potrebno je predati sljedeće:

  • Potpisanu Suglasnost mentora za predaju digitalnog i tiskanih primjeraka doktorskog rada nakon obrane (za dosje) - ispisuje se na zadanom predlošku koji uključuje i potvrdu, potpisanu od strane mentora/komentora ili nastavnika kojeg je ovlastilo Vijeće doktorskog studija, o tome da je doktorski rad prošao provjeru u sustavu za provjeru izvornosti rada
  • Izjavu o akademskoj čestitosti potpisanu od strane doktoranda (za dosje) - ispisuje se u zadanom predlošku
  • Tvrdo ukoričene tiskane primjerke rada u broju primjeraka koji odgovara sljedećoj potrebi:

- 1 primjerak za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu

- 1 primjerak za Znanstvenu knjižnicu Sveučilišta u Zadru - Studentska knjižnica

- 1 primjerak za arhivu

-  po 1 primjerak za svakog člana Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada

- 1 primjerak za mentora (ako nije član Stručnog povjerenstva za obranu)

- 1 primjerak za komentora/e (ako nije član Stručnog povjerenstva za obranu)

  • Elektroničku inačicu doktorskog rada u PDF/A formatu na prijenosnoj memoriji  - Rad će prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (članak 83., stavak 12.) biti trajno objavljen u javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
  • Statistički list za doktore znanosti
  • Sažetak doktorskog rada od najviše 900 znakova, uključujući razmake, koji mora sadržavati cilj/istraživački problem, način provođenja istraživanja i znanstveni doprinos (dostaviti u word formatu na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr).

Mentor, komentor i članovi povjerenstva mogu se izjasniti o tome da im nije potrebno dostaviti ukoričeni primjerak rada, pri čemu potpisuju izjavu o odricanju od primjerka ukoričenog rada.

Studentska služba šalje u Sveučilišnu knjižnicu 1 tiskani primjerak rada, elektroničku inačicu rada na prijenosnoj memoriji i Suglasnost mentora, a potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti ulaže u dosje doktoranda. Preostale tiskane radove dostavlja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Znanstvenoj knjižnici Sveučilišta u Zadru - Studentska knjižnica, članovima stručnog povjerenstva za obranu, mentoru, komentoru/komentorima (ovisno o njihovoj izjavi) i arhivi.

Nakon unosa radova u Digitalni repozitorij Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru, elektronička inačica na prijenosnoj memoriji i Suglasnost mentora vraćaju se Studentskoj službi gdje se ulažu u dosje doktoranda.

Potvrda o završetku studija izdaje se tek nakon što su izvršene sve prethodno navedene obveze.