Preminuo je prof. dr. sc. Slobodan Čače

Preminuo je prof. dr. sc. Slobodan Čače

Dana 11. ožujka 2020. preminuo je dr. sc. Slobodan Čače, umirovljeni redoviti profesor Sveučilišta u Zadru i ugledni znanstvenik. 

Rođen je u Šibeniku 19. travnja 1946., gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju (društveni smjer). Diplomirao je povijest i arheologiju 1968. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru.  Povremeno je 1969. i 1970. radio u Arheološkom muzeju u Zadru, a od 1970. do 1974. bio je kustos područne zbirke u Ninu, u sklopu istoga muzeja. Godine 1974. nastupio je kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. Akademsku godinu 1974./1975. proveo je na usavršavanju na Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Provence, u Aix-en-Provence, Francuska. 

U zvanje  znanstvenog asistenta promoviran je 1978. na temelju prijave doktorskog rada  i objavljenoga opširnijeg rada koji je ocijenjen ekvivalentom magistarskog rada. God. 1987. stekao je naslov doktora znanosti obranom disertacije "Liburnija od 4. do 1. stoljeća pr. n. e." na Filozofskom fakultetu u Zadru. Iste godine izabran je za docenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru, za predmet „Opća povijest staroga vijeka“. U izvanrednog profesora izabran je 1997., u istoj ustanovi, za predmete „Povijest starog vijeka“ i „Hrvatske zemlje u starom vijeku“, a u redovitog profesora, I. izbor 2002., da bi 2007. postao redoviti profesor u trajnom zvanju. Osim navedenih predmeta za koje je biran predavao je i više izbornih predmeta.

Tijekom 1989./1990. obnašao je dužnost prodekana te ponovno od 1990. do 1992. u ratnom razdoblju. Bio je prodekan za znanost 2000./2001. i 2001./2002. sudjelujući u pripremnim radnjama za stvaranje Sveučilišta u Zadru. Mandat je produžen do prestanka rada Fakulteta, odnosno do registracije Sveučilišta.

Znanstveno je istraživao starovjekovnu povijest istočnog Jadrana s težištem na liburnsko područje. Referirao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Vodio je više znanstvenih projekata, surađivao na više međunarodnih projekata i bio suorganizator više međunarodnih znanstvenih konferencija.

Umirovljen je 2014. godine. 

Neka mu je vječna hvala i slava!