Konačni rezultati Natječaja za subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca u Gospiću

Nakon proteka roka za podnošenje prigovora na privremene rezultate Natječaja za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca u Gospiću u akademskoj godini 2023./2024., utvrđuju se konačni rezultati natječaja (konačna rang-lista).

Studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja dužni su dostaviti broj računa studenta (žiro ili tekućeg) na koji će se izvršavati uplata, kao i naziv banke kod koje je otvoren račun.

Kao dokaz da stanuju kod privatnog stanodavca, studenti su dužni dostaviti potvrdu/uvjerenje o boravištu na području grada Gospića (može se preuzeti na MUP-u ili preko sustava e-Građani).

Sve tražene podatke (broj bankovnog računa studenta kao i naziv banke te uvjerenje/potvrdu o boravištu) studenti dostavljaju na mail studentski.dom.natjecaj@unizd.hr najkasnije do 21. studenog 2023.

Ukoliko student ne dostavi tražene podatke u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od ostvarenog prava.

-KONAČNI REZULTATI-