Novosti

13. lipnja 2018.

Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka za ljetni semestar ak. god. 2018./2019. u okviru programa Erasmus+

Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka za ljetni semestar ak. god. 2018./2019. u okviru programa Erasmus+

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskoga boravka koji je moguće ostvariti u ljetnome semestru ak. god. 2018./2019. u sklopu programa Erasmus+ (projekta broj: 2018-1-HR01-KA103-046929). Cjelokupni tekst Natječaja, u kojem je objašnjen postupak prijave kao i kriteriji odabira kandidata, možete pronaći OVDJE.

Molimo Vas da pročitate tekst Natječaja (posebice dio koji se odnosi na postupak prijave) prije nego što pristupite ispunjavanju internetskih obrazaca. Obrasce NIJE moguće sačuvati ukoliko ih ne završite te je preporuka da unaprijed pripremite određene podatke kao što su JMBAG, Erasmus kodovi institucija domaćina,  provjeriti zadovoljava li Vaš težinski prosjek ocjena kriterij Natječaja (za tekuću razinu studija student može provjeriti prosjek ocjena na studomatu, dok se za niže (završene) razine studija prosjek može provjeriti u dopunskoj ispravi o studiranju). Napominjemo da Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru morate dostaviti ostale dokumente tražene Natječajem putem e-maila, poštom ili osobno, nakon čega ćete dobiti potvrdu da je Vaša prijava uspješno zaprimljena, kao i izjavu studenta koju je potrebno potpisati da bi Vaša prijava bila valjana.

ROK ZA PRIJAVU JE ODMAH, DO POPUNJENJA ODOBRENE KVOTE ILI NAJKASNIJE DO 30. RUJNA 2018. GODINE.

NAPOMENA: Povjerenstvo će se, ovisno o broju zaprimljenih prijava, sastajati svakih deset dana i birati kandidate do popunjenja odobrene kvote ili zaključenja Natječaja. Datumom prijave smatra se dan kad je dostavljena SVA Natječajem zatražena dokumentacija. Prijavni obrazac i pismo motivacije podnose se internetski, a ostalu dokumentaciju potrebno je osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju na niže navedenu adresu (zgrada Rektorata, V. kat) najkasnije do 30. rujna 2018. godine u 15.00 sati ILI poslati skenirane preslike e-mailom na adresu erasmus@unizd.hr ILI ih poslati poštom na adresu (preporuka je dokumentaciju dostaviti osobno):

Sveučilište u Zadru - Rektorat - Ured za međunarodnu suradnju

(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)

Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar

Kontakt za dodatne informacije: erasmus@unizd.hr / 023-200-588