Studiji i studenti

Uvez (oprema) doktorskog rada nakon obrane

 

Nakon obrane mentor pregledava rad i potpisuje Suglasnost mentora za predaju digitalnog i tiskanih primjeraka doktorskog rada nakon održane obrane. Suglasnost sadrži i potvrdu mentora o provedenoj provjeri rada u sustavu za provjeru izvornosti radova (u slučaju kada mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru potvrdu potpisuje komentor ili ovlašteni nastavnik s doktorskog studija).

Doktorski rad se uvezuje (oprema) u tiskanoj i digitalnoj inačici kako slijedi:

1. Ovitak (korice)

Ovitak se ispisuje u zadanom predlošku u dvije inačice – za tiskani i za digitalni primjerak rada.

Na hrptu tiskanog ovitka se navodi:

IME I PREZIME    ●    GODINA    ●     DOKTORSKI RAD

Unutarnja strana ovitka tiskane inačice i prva stranica koja se naslanja na ovitak su prazne.

2. Naslovnica

Prvi list je naslovnica koja se ispisuje u zadanom predlošku (odabrati onaj koji odgovara radu s obzirom na to ima li rad komentora/e ili ne).

3. Temeljna dokumentacijska kartica

Prije predaje završne tiskane i digitalne inačice rada obvezno je upisati sve podatke navedene u predlošku, prema sljedećem primjeru.

Word dokument Temeljne dokumentacijske kartice nalazi se u obrascima za opremu rada (objedinjene inačice).

Za dodjelu UDK oznake potrebno je javiti se Sveučilišnoj knjižnici na mail knjiznica@unizd.hr. Potrebno je poslati naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku. Knjižnica će u roku od 6 radnih dana izraditi UDK oznaku.

Temeljna dokumentacijska kartica ispisuje se na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako je rad pisan na engleskom jeziku, na prvo se mjesto stavlja Temeljna dokumentacijska kartica na engleskom, a zatim na hrvatskom jeziku. Ako je rad pisan na stranom jeziku koji nije engleski na prvo se mjesto stavlja Temeljna dokumentacijska kartica na jeziku rada, a zatim hrvatskom i engleskom (za radove koji nisu napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku ne postoji predložak pa je potrebno upisati sve potrebne kategorije na tom jeziku).

4. Izjava o akademskoj čestitosti

Nakon Temeljne dokumentacijske kartice dodaje se Izjava o akademskoj čestitosti koja se ispisuje u zadanom predlošku.

Izjava o akademskoj čestitosti ima dvije inačice. Jednu doktorand popunjava i bez potpisa ulaže u rad. Drugu inačicu doktorand tiska i potpisuje, te je prilaže prilikom predaje rada nakon obrane, kako bi se uložila u dosje doktoranda. Sveučilišta primjenjuju ovakvu praksu kako bi se izbjegla mogućnost zlouporabe kopiranih osobnih potpisa.

5. Fakultativna stranica

Na sljedećoj stranici fakultativno se upisuju namjena, posveta ili zahvala.

6. Fakultativna stranica

Sljedeća stranica može, ali ne mora, sadržavati Napomenu u kojoj se navode podaci važni za provedbu i oblikovanje rada, na primjer: naziv i oznaka projekta u okviru kojega je istraživanje provedeno. Navedeno je moguće navesti i u predgovoru.

Predaja digitalnog i uvezanih primjeraka doktorskog rada nakon obrane

U roku od mjesec dana od dana obrane Uredu za poslijediplomske studije potrebno je predati sljedeće:

  • Potpisanu Suglasnost mentora za predaju digitalnog i tiskanih primjeraka doktorskog rada nakon obrane (za dosje) - ispisuje se na zadanom predlošku
  • Izjavu o akademskoj čestitosti potpisanu od strane doktoranda (za dosje) - ispisuje se u zadanom predlošku
  • Tvrdo ukoričene tiskane primjerke rada u broju primjeraka koji odgovara sljedećoj potrebi:

- 1 primjerak za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu

- 1 primjerak za Sveučilišnu knjižnicu u Zadru

- 1 primjerak za Znanstvenu knjižnicu u Zadru

- 1 primjerak za arhivu

- po 1 primjerak za svakog člana Stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada

- 1 primjerak za mentora (ako nije član Stručnog povjerenstva za obranu)

- 1 primjerak za komentora/e (ako nije član Stručnog povjerenstva za obranu)

  • CD s PDF/A dokumentom doktorskog rada - Rad će prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (članak 83., stavak 12.) biti trajno objavljen u javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Ured za poslijediplomske studije šalje u Sveučilišnu knjižnicu 1 tiskani primjerak rada, CD, i Suglasnost mentora, a potpisanu Izjavu o akademskoj čestitosti ulaže u dosje doktoranda. Preostale tiskane radove dostavlja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Znanstvenoj knjižnici u Zadru, članovima stručnog povjerenstva za obranu, mentoru, komentoru/komentorima i arhivi.

Nakon unosa radova u Digitalni repozitorij Sveučilišne knjižnice u Zadru, CD i Suglasnost mentora vraćaju se Uredu za poslijediplomske studije gdje se ulažu u dosje doktoranda.