Studiji i studenti

Predaja doktorskog rada u postupak ocjenjivanja

 

Student treba predati doktorski rad najkasnije 24 mjeseca po završetku zadnjeg semestra.

Iz opravdanih razloga na zamolbu studenta, Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Senat, može produžiti rok najviše za 12 mjeseci. Ukoliko student ni nakon predviđenog roka ne preda izrađeni doktorski rad dužan je ponovno upisati posljednji semestar studija.

Doktorski rad može se predati na ocjenu samo ako je kandidat ovjerio sve semestre, položio propisane ispite i druge studijskim programom predviđene aktivnosti izražene u ECTS bodovima, podmirio sve financijske i druge obveze iz tog programa. 
Ured za poslijediplomske studije ovjerava i potvrđuje uredno izvršenje svih obveza studenta.

Doktorski rad predaje se Uredu za poslijediplomske studije u 4 primjerka (spiralni uvez) sa sljedećim prilozima:


Napomena: u slučaju imenovanja stručnog povjerenstva od 5 članova, naknadno se  dostavljaju još 2 primjerka rada
 


Procedura ocjene doktorskog rada

Doktorski rad ocjenjuje se u odvojenim izvješćima članova Stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Izvješća se podnose najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana primitka rada.

Obrazac DOK-07 - Ocjena doktorskog rada

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada sastoji se od neparnog broja članova (najmanje tri najviše pet) koji su u znanstveno-nastavnom odnosno znanstvenom zvanju i  koji su priznati stručnjaci u području iz kojeg je tema doktorskog rada.

Najmanje jedan član povjerenstva je iz druge sveučilišne ili znanstvene institucije.

Predsjednik povjerenstva za ocjenu završnog rada ne može biti mentor ili komentor studenta.

Članove povjerenstva za ocjenu doktorskog rada imenuje Senat na prijedlog vijeća doktorskog studija i Vijeća poslijediplomskih studija.

Kad Vijeće poslijediplomskih studija i Senat smatraju da izvješća članova Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada ne pružaju sigurnu osnovu za donošenje odluke o ocjeni doktorskog rada, može u Povjerenstvo za ocjenu izabrati nove članove i tražiti da oni podnesu odvojena izvješća ili imenovati novo povjerenstvo te tražiti da ono ponovno razmotri i ocijeni doktorski rad i podnese izvješća.

Na prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, vijeća doktorskog studija i stručnog vijeća za odgovarajuće područje znanosti Senat donosi odluku o prihvaćanju doktorskog rada i njegovoj obrani ili vraćanju rada studentu na doradu prema uputama i primjedbama stručnog povjerenstva, uz pisane primjedbe.

Student je dužan doktorski rad doraditi u roku 6 mjeseci od primitka odluke o vraćanju doktorskog rada na doradu.

Ako student u navedenom roku ne postupi prema uputama i primjedbama Stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, a za to nema opravdanih razloga, smatrat će se kao da je doktorski rad odbijen.

Rad, odnosno dorađeni doktorski rad, je prihvaćen ukoliko je pozitivno ocijenjen u većini odvojenih izvješća, zavisno od broja članova Povjerenstva (npr. kod tročlanog povjerenstva 2 izvješća moraju biti pozitivna).

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada može dopunjeni rad prihvatiti ili odbiti uz precizno obrazloženje koje upućuje vijeću doktorskog studija, stručnom vijeću za odgovarajuće područje znanosti i Senatu.

Student kojem je odbijen dopunjeni rad gubi pravo završetka započetog studija te Senat donosi odluku o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti.

Posebno obrazložena odluka o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti, dostavlja se studentu u roku od 8 dana od dana odbijanja.

Gubitak prava iz prethodnog članka ne sprječava studenta da se natječe na drugi doktorski studij.