Studiji i studenti

Predaja doktorskog rada u postupak ocjenjivanja

 

Student treba predati doktorski rad najkasnije 24 mjeseca po završetku zadnjeg semestra.

Iz opravdanih razloga na zamolbu studenta, Vijeće poslijediplomskih studija, odnosno Senat, može produžiti rok najviše za 12 mjeseci. Ukoliko student ni nakon predviđenog roka ne preda izrađeni doktorski rad dužan je ponovno upisati posljednji semestar studija.

Doktorski rad može se predati na ocjenu samo ako je kandidat ovjerio sve semestre, položio propisane ispite i druge studijskim programom predviđene aktivnosti izražene u ECTS bodovima, podmirio sve financijske i druge obveze iz tog programa. 
Ured za poslijediplomske studije ovjerava i potvrđuje uredno izvršenje svih obveza studenta.

Doktorski rad predaje se Uredu za poslijediplomske studije u 4 primjerka (spiralni uvez) sa sljedećim prilozima:

  • Obrazac DOK-06 - Predaja doktorskog rada u postupak ocjene
  • životopis na standardiziranom obrascu (dokument dostaviti i u word-u na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr)
  • popis radova (dokument dostaviti i u word-u na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr
  • indeks (trebaju biti upisane sve izvršene obveze tijekom studija propisane izvedbenim planom/redom predavanja studija/individualnim izvedbenim planom, s potpisima nositelja predmeta/mentora/voditelja studija ili smjera i upisanim ostvarenim ECTS bodovima)
  • Obrazac DOK-06.1 - Suglasnost mentora/komentora za predaju doktorskog rada u postupak ocjene
  • kratak sažetak doktorskog rada - najduže 1 kartica teksta (dokument dostaviti i u word-u na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr)
  • potvrda Sveučilišne knjižnice kojom se potvrđuje da je student koji je upisan u knjižnicu vratio svu posuđenu knjižničnu građu. Potvrdu je potrebno zatražiti na e-mail adresu knjiznica@unizd.hr     
  • studenti poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti prilažu i potvrdu o uplati troškova postupka ocjene doktorskog rada u iznosu od 3.000,00 kn te prije obrane doktorskog rada potvrdu o uplati troškova obrane u iznosu 1.000,00 kn (prije predaje, odnosno obrane rada potrebno je u Uredu preuzeti uplatnicu).


Napomena: u slučaju imenovanja stručnog povjerenstva od 5 članova, naknadno se  dostavljaju još 2 primjerka rada
 


Procedura ocjene doktorskog rada

Doktorski rad ocjenjuje se u odvojenim izvješćima članova Stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Izvješća se podnose najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana primitka rada.

Obrazac DOK-07 - Ocjena doktorskog rada

Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada sastoji se od neparnog broja članova (najmanje tri najviše pet) koji su u znanstveno-nastavnom odnosno znanstvenom zvanju i koji su priznati stručnjaci u području iz kojeg je tema doktorskog rada.

Najmanje jedan član stručnog povjerenstva je iz druge sveučilišne ili znanstvene institucije.

Mentor ili komentor u pravilu ne mogu biti članovi stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.

Članove povjerenstva za ocjenu doktorskog rada imenuje Senat na prijedlog vijeća doktorskog studija i Vijeća poslijediplomskih studija.

Na prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, Vijeća doktorskog studija i stručnog vijeća za odgovarajuće područje znanosti Senat donosi odluku o prihvaćanju doktorskog rada i njegovoj obrani ili vraćanju rada studentu na doradu prema uputama i primjedbama stručnog povjerenstva, uz pisane primjedbe.

Odgovarajuće područno vijeće može vratiti na doradu izvješće o doktorskom radu, a Senat može vratiti doktorsku disertaciju na doradu.

Senat  u pravilu donosi odluku na temelju ocjene izvješća koju je potpisala većina članova stručnog povjerenstva, ali ako je u izdvojenoj ocjeni ukazano na ozbiljne propuste i pogreške, primjerice u pogledu znanstvene čestitosti, Senat  treba uvažiti takve primjedbe u izdvojenom izvješću i postupati s njima u skladu.

Student je dužan doktorski rad doraditi u roku šest mjeseci od primitka odluke o vraćanju doktorskog rada na doradu.

Dorađeni doktorski rad prolazi jednake procedure kao i prethodna inačica doktorskog rada

Ako student u navedenom roku ne postupi prema uputama i primjedbama stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, a za to nema opravdanih razloga, smatrat će se kao da je doktorski rad odbijen.

Postupak ocjene i prihvaćanja dorađenog rada jednak .je kao i kad se rad predaje prvi put na ocjenu.

Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada može dopunjeni rad prihvatiti ili odbiti uz precizno obrazloženje koje upućuje vijeću doktorskog studija, stručnom vijeću za odgovarajuće područje znanosti i Senatu.

Student kojem je odbijen dopunjeni rad gubi pravo završetka započetog studija te Senat donosi odluku o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti.

Posebno obrazložena odluka o obustavljanju postupka za stjecanje doktorata znanosti, dostavlja se studentu u roku od osam dana od dana odbijanja.

Gubitak prava iz prethodnog članka ne sprječava studenta da se natječe na drugi doktorski studij.