Studiji i studenti

Obrana doktorskog rada

 

Kad Senat prihvati pozitivnu ocjenu doktorskog rada u pravilu na istoj sjednici imenuje Stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada od najmanje tri člana i jednog zamjenika i ovlašćuje ga da odredi datum i mjesto održavanja obrane doktorskog rada. Stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada određuje dan i mjesto obrane doktorskog rada vodeći računa o prijedlogu mentora i studenta.

Obrana doktorskog rada provodi se najkasnije u roku 3 mjeseca od prihvaćanja pozitivnog  izvješća. Obrana doktorskog rada je javna, a doktorski rad mora biti dostupan javnosti najmanje 15 dana prije obrane. Doktorski rad se izlaže u knjižnici Sveučilišta. Osoba koja traži uvid u doktorski rad mora potpisati izjavu kojom se garantira zaštita autorskog prava studenta.        

Na oglasnoj ploči nositelja studija, odnosno na Internet stranici Sveučilišta objavljuje se ime i prezime studenta, naslov doktorskog rada, sažetak rada, sastav Povjerenstva za obranu, te vrijeme, dan i mjesto obrane doktorskog rada najmanje 8 dana prije dana utvrđenog za obranu.

Ako student bez opravdanog razloga ne pristupi obrani rada u roku Senat na prijedlog Stručnog povjerenstva za obranu obustavlja postupak za stjecanje doktorata znanosti i o tome obavještava studenta.

 

Protokol obrane

Predsjednik Povjerenstva otvara postupak obrane, iznosi opće podatke o studentu, rezultatima njegovog studija i njegovim radovima, te čita izvješće na temelju kojih je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada povoljno ocijenilo i prihvatilo rad. Nakon izvješća predsjednika Povjerenstva student izlaže sadržaj doktorskog rada i objašnjava zaključke do kojih je došao u svom radu. Kad student izloži sadržaj doktorskog rada, članovi Povjerenstva postavljaju pitanja i iznose primjedbe na rad, a mogu tražiti i objašnjenja u vezi s radom i obranom. Student je dužan odgovoriti na pitanja članova povjerenstva te dati tražena objašnjenja. Student je dužan odgovoriti i na pitanja slušatelja.

Kad Povjerenstvo zaključi da se o predmetu obrane dovoljno raspravljalo, predsjednik Povjerenstva priopćuje da je obrana zaključena, a Povjerenstvo se povlači na vijećanje i odlučivanje glasovanjem.

Rezultat obrane može biti:

 -  obranio jednoglasnom odlukom Povjerenstva,

 -  obranio odlukom većine članova Povjerenstva,

 -  nije obranio.

Isti doktorski rad može se braniti samo jedanput.