Studiji i studenti

Izrada doktorskog rada

Oblikovanje doktorskog rada

Rad se priprema u računalnom programu za oblikovanje teksta u standardnom formatu (A4 - 210x297 mm), sa slobodnim rubnicima od 3 cm za lijevi, gornji i donji rub stranice i 2 cm za desni rub stranice te u 1,5 proredu. Za ispis se preporuča rabiti pismo Times New Roman, veličine 12 tipografskih točaka, a bilješke ispod teksta 10 točaka, s obvezatnom potporom svih hrvatskih znakova. Tekst treba biti pisan na standardnom hrvatskom jeziku ili jeziku na kojemu je odobrena izrada doktorskog rada. Sve stranice rada moraju biti numerirane, tj. označene brojkama. Predgovor i stranice sadržaja treba označiti rimskim, a tekstualni dio rada arapskim brojkama. Preliminarne stranice se ne numeriraju.

O mogućim odstupanjima (primjerice veličina proreda, obostrani ili jednostrani tisak) doktorandi se upućuju na pridržavanje eventualnih posebnih pravila pojedinog studija.


Obvezni dijelovi rada

Rad mora sadržavati sljedeće dijelove (ovim redom):

  1. Preliminarne stranice („korice“, naslovnica, Temeljna dokumentacijska kartica i Izjava o akademskoj čestitosti)
  2. Sadržaj (poglavlja i potpoglavlja te brojevi stranica na kojima poglavlja odnosno potpoglavlja započinju)
  3. Predgovor (poželjan, ne i obvezan)
  4. Uvod
  5. Poglavlja u kojima se razrađuje tema (tzv. središnji tekst - svako glavno poglavlje započinje na novoj stranici)
  6. Zaključak
  7. Popis korištenih izvora i literature
  8. Sažetak rada i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku
  9. Priloge (npr. stručno kazalo, popis oznaka i kratica, popis slika, tablica i grafikona, obrazac ankete, transkipti intervjua i dr.)
  10. Kratki životopis autora (do 250 riječi u obliku eseja u trećem licu jednine)

Preliminarne stranice – prije predaje rada u postupak ocjenjivanja rukopisu rada dodaju se „korice“ i naslovnica na jeziku rada, Temeljna dokumentacijska kartica te Izjava o akademskoj čestitosti, a ispisuju se u zadanom predlošku (odabrati onaj koji odgovara radu s obzirom na to ima li rad komentora/e ili ne):

Objedinjeni obrazac za tiskani primjerak - kad rad nema komentora

Objedinjeni obrazac za tiskani primjerak - kad rad ima komentora

Objedinjeni obrazac za tiskani primjerak - kad rad ima dva komentora

Doktorandi na zajedničkom ili združenom poslijediplomskom doktorskom studiju koriste sljedeće predloške:

Objedinjeni obrazac za tiskani primjerak – kada rad nema komentora

Objedinjeni obrazac za tiskani primjerak - kada rad ima komentora

Objedinjeni obrazac za tiskani primjerak - kada rad ima 2 komentora

Temeljna dokumentacijska kartica ispisuje se na hrvatskom i engleskom jeziku prema sljedećem primjeru. Potrebno je ispisati sve podatke osim datuma obrane, članova povjerenstava za ocjenu i obranu i UDK oznake. Ako je rad pisan na engleskom jeziku, na prvo se mjesto stavlja Temeljna dokumentacijska kartica na engleskom, a zatim na hrvatskom jeziku. Ako je rad pisan na stranom jeziku koji nije engleski na prvo se mjesto stavlja Temeljna dokumentacijska kartica na jeziku rada, a zatim hrvatskom i engleskom (za radove koji nisu napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku ne postoji predložak pa je potrebno upisati sve potrebne kategorije na tom jeziku).

Popis korištenih izvora i literature – pri citiranju i navođenju izvora treba se pridržavati standardnih pravila za citiranje koja vrijede za znanstveno područje/polje. Navode se samo izvori korišteni u radu i odgovarajuće citirani u tekstu.

Sažetak – piše se na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetkom, koji treba imati jednu do dvije stranice teksta, na skraćeni se način predstavlja sadržaj rada. U sažetku pisanom u trećem licu jednine ukratko se naznačuju rezultati istraživanja predstavljeni u radu. Ispod sažetka navodi se niz od 3 do 7 ključnih riječi. Sve se ključne riječi upisuju u jednom ulomku, a odvajaju se točkom i zarezom. U slučaju izrade rada na engleskom jeziku, doktorand je dužan priložiti prijevod naslova, prošireni sažetak (okvirno 1200-1500 riječi) i ključne riječi na hrvatskom jeziku. Ako je rad pisan nekim stranim jezikom osim engleskim, uz kratki sažetak i ključne riječi na jeziku na kojem je pisan, rad mora sadržavati i prijevod naslova, kratkog sažetka i ključnih riječi na engleski jezik, te naslov rada, prošireni sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku. Ako pravilima za opremu rada koje donosi pojedini doktorski studij nije drukčije određeno, prijevodi naslova, sažetka i ključnih riječi stavljaju se na kraj rada, nakon popisa literature, a prije priloga.

Prilozi – uz tekst rada mogu se donijeti tablice, grafikoni, dijagrami, kazala,  slike, i drugo po potrebi. Numeriraju se kroz rad za svaku vrstu priloga posebno, arapskim brojevima onim redom kojim se pojavljuju za sva poglavlja rada zajedno i u pravilu se smještaju odmah uz tekst u kojem se opisuju, a samo iznimno, u slučaju velikog broja slika, dijagrama i tablica, kao privitak rada dodaju se na samom kraju (npr. računalni ispis programa, anketni upitnik, transkripcija provedenih intervjua i sl.). Svi prilozi moraju biti naslovljeni. Naslovi slika, grafikona, dijagrama i sličnih priloga obično se nalaze se iznad tijela slika, a naslovi tablica nalaze se ispod tijela tablica, ovisno kako je uobičajeno za znanstveno područje/polje. Za izradu tablica, grafikona i sl. priloga mogu se koristiti uobičajene, prikladne tehnike. Slike, dijagrame i tablice veće od formata A4 treba presaviti i složiti u poseban džep korica.

Napomena: Vezano uz sadržaj rada (od Predgovora do Priloga) studenti trebaju uzeti u obzir upute koje im daju mentori i koje vrijede za znanstveno područje i polje u kojem doktoriraju.


Ostale napomene

Znanstvena čestitost nalaže da se svaki tuđi dio rada, bez obzira je li prenesen izravno ili je interpretiran, mora citirati. Necitirani dijelovi tuđih radova tretiraju se kao krivotvorina.

Citirani i parafrazirani dijelovi moraju se označiti brojem, a pod istim brojem na dnu stranice ili na kraju rada, u pregledu numeriranih bilježaka, treba navesti korišteni/e izvor/e. Kod tablica, dijagrama i drugih priloga koje je potrebno numerirati, podaci iz korištenih izvora  mogu se navesti i  odmah ispod njih, ili na način uobičajen u znanstvenom području i polju.

Izravna citiranja u tekstu rada moraju biti navedena ili u uvučenom ulomku kao zaseban tekst ili unutar otvorenih i zatvorenih navodnika (navedeno je nužno radi sustava za provjeru izvornosti rada kako bi se izravna citiranja isključila iz podudarnosti rada s drugim izvorima). Mogućnost korištenja kurziva za izravna citaranja ovisi o pravilima pojedinog studija.