25. svibnja 2016.

Obrane završnih i diplomskih radova


Za dobivanje potvrde o završetku pred/diplomskog studija potrebno je sve pripremiti prema naputcima na stranicama Digitalnog repozitorija.

Tek nakon ispunjavanja svih formalnosti bit će moguće dobiti potvrdu o završetku studija.

Digitalni repozitorij