Odjel za psihologiju
Information

Popis diplomiranih studenata od 1990. do 1999.

 

Ime i prezime Naslov Godina
Maja Kandija Prilog validaciji skale altruizma relacije: s nekim osobnima ličnosti i procjenama drugova o prosocijalnom ponašanju ispitanika 1990.
Gordan Bošković Samopoimanje i sociometrijski status učenika iznadprosječne inteligencije 1990.
Snježana Nakić Socijalna okupljenost i roditeljski kriticizam 1990.
Marijo Limov Isptivanje efekta mentalnog opterećenja na parametre tappinga nogom i rukom u uvjetima spontanog i makismalnog ritma 1990.
Vesna Fabijanović Primjena projektivnih tehnika u diferencijalnoj dijagnostici shizofrenih, neurotičnih i "normalnih" ispitanika 1990.
Rajka Milković Promjene nekih psihofizioloških varijabli u uvjetima složenih reakcija i nametnunog ritma rada 1990.
Nives Marinčić Samopoimanje mladih i njihov sociometrijski položaj u razrednom kolektivu 1990.
Grozdana Biočić Školski uspjeh učenika s različitom etiologijom oštećenja sluha 1990.
Inga Goliaš Povezanost načina rada s nekim psihosomatskim poteškoćama i zadovoljstvom s poslom 1990.
Snježana Jovanović Psihofiziološke rekacije na nametnuti ritam kod anskioznih ispitanika 1990.
Iris Kapetanović Ispitivanje prosocijalne orijentacije i nekih determinanti ponašanja dobrovoljnih davalaca krvi 1990.
Dragana Savčić Dimenzionalnost lokusa kontrole u relaciji s nekim aspektima samopoimanja 1990.
Damir Tomičić Validacija upitnika zadovoljstva s poslom i njegove relacije sa zadovoljstvom nekim aspektima života 1990.
Elizabeta Matešić Usporedba subjektivnih i objektivnih pokazatelja radne uspješnosti 1991.
Ana Bautović Komparacija rezultata u testu inteligencije tipa papir-olovka i rezultata njegove ekranske prezentacije 1991.
Jasna Dražina Anksioznost i uspjeh učenika srednje škole 1991.
Gabrijela Ivković Inteligencija učenika u relaciji s njihovom percepcijom razredne psihosocijalne okoline učenja 1992.
Lozena Ivanov Načini suočavanja sa stresom u ratu 1992.
Jasenka Krišto Kvaliteta i kvantiteta interakcije roditelj-dijete u relaciji sa samopoštovanjem 1992.
Dario Vučenović Ispitivanje odnosa između razine aktivacije i kratkotrajnog pamćenja 1992.
Nataša Kosanović Dječja koncepcija rata i mira 1992.
Mario Pešut Obiteljska interakcija i samopoimanje adolescenata kojima su izrečene odgojno-popravne mjere 1992.
Asija Balić Neki psihosocijalni aspekti i depresivnost starijih osoba koje žive u različitim uvjetima smještaja 1992.
Višnja Perin Grzunov Evaluacija klasifikacijskog postupka na studiju psihologije u Zadru 1993.
Nataša Krošnjar Efekti opterećenja perceptualno motornim zadacima na neke psihofiziološke varijable 1993.
Darinka Rako Topčić Nezaposlenost kao izvor anksioznosti visoko obrazovanih osoba 1993.
Elvira Glavan Analiza ratnog programa lokalnog radija protivničke strane 1993.
Anita Barišić Analiza vijesti s obzirom na situaciju na bojištu 1993.
Erika Vrkić Neke karakteristike ličnosti delinkventne i nedelinkventne djece 1993.
Ivana Beram-Ramljak Anksioznost i psihosomatske tegobe kod žena, ratnih prognanica 1993.
Roberta Stručić Kosović Crtež kuće kao indikator stupnja intelektualnog razvoja školske djece 1993.
Vladimira Becić Stres u adolescenciji-pokušaj mjerenja 1993.
Davorka Šerić Neke karakteristike ličnosti učenika srednje škole i njihov školski uspjeh 1993.
Marika Tadić Pouzdanost i faktorska struktura upitnika za mjerenje razredne psihosocijalne klime učenja 1994.
Lidija Tomaš Self-koncept u maloljetnih delinkvenata 1994.
Majda Čavka Anksioznost i načini suočavanja sa stresom u ratu 1994.
Stela Ferić Efekti rata na uspjeh djece u školi 1994.
Ivana Kale Stres kod nastavnika i načini suočavanja sa stresom 1994.
Ivana Jelinčić Evaluacija bolničkog tretmana paranoidnih shizofreničara psihologijskim testiranjem 1994.
Ivana Beram Unutarnja konzistencija i faktorska struktura NS-upitnikaza mjerenje nastavničkog stresa 1994.
Danijela Petelinc Socio-demografske karakteristike suicidenata u Dalmaciji 1995.
Slavica Jurčević Konstrukcija testova za selekciju kandidata na studiju filmske i televizijske montaže 1995.
Vesna Knežević Andrović Anksioznost na ispitima različite težine 1995.
Vesna Bojanić Vizuografičke sposobnosti i taktilna diskriminacija učenika s retardacijom u čitanju i normalnih čitača 1995.
Vesna Gardun Školsko samopoimanje učenika u osnovnim i srednjim školama 1995.
Marjana Kurić Anksioznost adolescenata u relaciji s obiteljskom interakcijom i nekim aspektima samopoimanja 1996.
Sanja Cvenić Konativni i kognitivni prediktori školskog uspjeha 1996.
Vedrana Ždero Provjera Endlerovog modela anksioznosti i načina suočavanja sa stresom 1996.
Vladislav Vujčić Promjene u emocionalnom stanju kroz različite ispitne situacije 1996.
Anita Buha Rebić Utjecaj ratnih stresora na posttraumatski stresni poremećaj kod djece 1996.
Zvjezdan Penezić Zadovoljstvo životom-provjera konstrukta 1996.
Iva Vidović Anksioznost i načini suočavanja sa stresom kod prognanika 1996.
Mirjana Radić Neki prediktori poremećaja pažnje i hiperaktivnosti kod djece 1996.
Nevena Šimičević Problemi, zadovoljstvo životom i percepcija budućnosti povratnika 1996.
Nataša Šimić Ispitivanje promjena nekih psihofizioloških i radnih varijabli tijekom menstrualnog ciklusa 1997.
Kristijana Ćaleta Usamljenost i njezini korelati na početku studija 1997.
Blago Rezić Lokus kontrole zdravlja osoba rizičnog zdravstvenog ponašanja 1997.
Dijana Hrga Korelati stereotipa o starima 1997.
Željko Jurin Provjera modela emocionalne inteligencije J.D. Mayera i P. Saloveya 1997.
Romilda Roje Depresivnost kod adolescenata u odnosu na njihovu privrženost roditeljima i vršnjacima 1997.
Silvana Tokić Neki korelati motivacije za roditeljstvo 1997.
Renata Papić Neki aspekti anksioznosti i posttratumatskog stresnog poremećaja kod prognanika i povratnika 1997.
Maja Volarević Razlike u anksioznosti i načinu suočavanja sa stresom kod prognanika i neprognanika 1997.
Anita Pedisić Stavovi prema osobama s tjelesnim teškoćama 1998.
Dino Cvitanović Anksioznost i načini suočavanja sa stresom u stomatološkoj ambulanti 1998.
Lotea Kokor Usamljenost: Razlike u iskustvu i uzrocima s obzirom na različite sociodemografske varijable 1998.
Marija Ćalušić Usamljenost, afilijativna motivacija i socijalne strategije u kasnoj adolescenciji 1998.
Marina Nekić Usamljenost i samoća: njihovi korelati u kasnoj adolescenciji 1998.
Silvana Rakocija Anksioznost učenika različite dobi i spola u odnosu na njihovo samopoštovanje i školski uspjeh 1998.
Jasmina Sočković Odnos agresivnosti, empatije i kvalitete obiteljske interakcije kod adolescenata 1998.
Maja Veljković Odnos nekih kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika socijalne mreže adolescenata s njihovom usamljenošću 1998.
Maja Matulović Pivac Stilovi života srednjoškolaca 1998.
Sanja Sikirić Dispozicijsko i situacijsko suočavanje učenika sa stresom u relaciji s njihovim školskim uspjehom i nekim demografskim varijablama 1998.
Margareta Jurišić Usporedba adolescenata iz potpunih i nepotpunih obitelji u nekim osobnim i interpersonalnim varijablama 1998.
Ivana Ukas Ispitivanje dječjeg suočavanja sa stresom u odnosu na spol, dob, samopoštovanje i školski uspjeh 1999.
Sandra Žutelija Odnos usamljenosti s sramežljivošću i samo-otkrivanjem u adolescentskom periodu 1999.
Silvija Mihaljević Emocionalna inteligencija i njen odnos s nekim interpersonalnim značajkama 1999.
Željka Vlaić Dijagnostički postupci u programu profesionalne orijentacije i njihova prediktivna vrijednost 1999.
Žana Pavlović Kvaliteta i zadovoljstvo životom prognanika i povratnika u funkciji vremena 1999.
Marijan Mihić Samoaktuliziranost nastavnika i njihovi stavovi prema integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole 1999.
Mila Špinderk Utjecaj sugestije na razinu aktivacije i efikasnost 1999.
Melita Mardešić Lokus kontrole i prilagodba studiju 1999.
Gordana Pešut Neki aspekti emocionalne inteligencije i zadovoljstvo životom 1999.
Ivo Matulić Radne vrijednosti i njihovo subjektivno ostvarivanje u odnosu na zadovoljstvo poslom i zadovoljstvo životom 1999.
Vedrana Radić Odnos beznadnosti i kvalitete obiteljskih interakcija kod djece 1999.
Lara Varkaš Ispitivanje stavova, depresivnosti i zadovoljstva životom žena u menopauzi 1999.
Tanja Kolega Relacije samopoimanja, kauzalni atribucija i načina suočavanja 1999.