Poslijediplomski studij Humanističke znanosti
Informacije

OBAVIJESTI ZA DOKTORANDE

Dosadašnje prijavnice zamjenjuje obrazac Evidencija odrađenih studentskih obveza koji možete preuzeti u Obrascima za doktorande u desnom dijelu stranice. Obrazac je potrebno ispuniti i donijeti na Doktorski praktikum.
Žalbeni postupak u slučaju prigovora i službena procedura promjene mentora/komentora
Sveučilište u Zadru ima predviđenu proceduru promjene mentora ili komentora kroz Pravilnik o poslijediplomskih studijima, a djeluje i Etičko povjerenstvo. Studenti i (ko)mentori se oko svih problema mogu obratiti Vijeću mentora doktorskog studija Humanističke znanosti, a kao sljedeća instanca slobodni su se obratiti Vijeću poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru. Vijeće zaprima, razmatra i po potrebi prosljeđuje drugim stručnim tijelima prigovore ili žalbe studenata ili (ko)mentora.

Osnovno o studiju

 

Napomena: Na ovoj poveznici dostupan je dio elaborata o studijskom programu koji se odnosi na opis studijskog programa s opisom modula. Ne donosi se popis mentora i primijenjih područja istraživanja unutar kojih oni djeluju jer je taj popis otvoren i fleksibilan (v. ovdje 5. temeljno načelo ovog doktorskog studija). Spomenuti se popis mijenja od jednog upisnog roka do drugog, u ovisnosti o raspoloživosti već uključenih mentora (najviše tri doktoranda po mentoru) i pristupanju novih.

Temeljna su načela ovoga doktorskog studija:

1. Studij bez naplate školarine. U ovaj studijski program svaki mentor ulaže svoj pro bono rad sa studentom, a Sveučilište u Zadru, kao i druge institucije s kojima u tom smislu bude postignut sporazum, ulažu pro bono svoj prostor i opremu neophodnu za provođenje studijskoga programa. Po jedinstvenoj cijeni, utvrđenoj aktima Sveučilišta, naplaćuje se postupak obrane doktorske disertacije. Mentorska nastava i konzultacije s mentorom odvijaju se na matičnoj instituciji mentora, a doktorski praktikum (v. program studija) izvodi se na Sveučilištu u Zadru. Putne i sve druge troškove studenta koji iz toga eventualno proizlaze snosi sâm student. Troškove terenskih, arhivskih i drugih istraživanja snosi student.

2. Mentorski studij. Temeljna pretpostavka za upis na studij je da znanstvenik, koji zadovoljava osnovne uvjete iznesene ovdje pod točkom 5., prihvati pristupnikovu temu istraživanja te izrazi spremnost da će u svojstvu mentora voditi pristupnika kroz doktorski studij, zaključno s obranom doktorske disertacije. Svi oblici nastave, osim modula "Doktorski praktikum" (v. elaborat o studijskom programu), slijede načelo individualnog mentorskog rada sa studentom.

3. Individualni studijski program. Popis obvezatnih modula (v. elaborat o studijskom programua) tek je okvir za definiranje individualnog studijskog programa, unutar primijenjenog područja istraživanja. Sadržaj svakoga modula i drugih aktivnosti te način odrađivanja studijskih obveza utvrđuje mentor sa studentom u individualnom izvedbenom planu za svaki pojedini semestar studija. Individualni izvedbeni plan podliježe odobrenju Vijeća mentora.

4. Istraživački studij. Program se u potpunosti realizira na najvišoj, osmoj razini Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i Europskog kvalifikacijskog okvira (EKO), što znači da su sve tri godine studija usmjerene prvenstveno na znanstveno-istraživački rad studenta.

5. Otvoren i fleksibilan popis mentora. Svaki djelatnik Sveučilišta u Zadru izabran u znanstveno-nastavno zvanje iz područja humanističkih znanosti, kao i zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili znanstvenog instituta koji udovoljava tom kriteriju ili ima izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje, može postati mentorom na ovom studiju, o čemu odluku donosi Vijeće mentora. Umirovljeni znanstvenici također mogu sudjelovati u radu studija. Preduvjet za uključenje u rad studija je prihvaćanje ovdje iznesenih načela.

 

OBRASCI ZA DOKTORANDE

Obrazac ispunjava student, potpisuju voditelji praktikuma, mentor i komentor. Ispunjeni obrazac potrebno je donijeti na doktorski praktikum. Evidencija odrađenih studentskih obveza sastavni je dio Mentorskog izvješća.
Novi obrasci za individualne izvedbene planove od I. do VI. semestra za studente upisane od akad. god. 2017./2018.
Stari obrasci za individualne izvedbene planove od III. do VI. semestra za studente upisane zaključno s akad. god. 2016./2017.