Povijest i knjižnični fond


POVIJEST

Sveučilišna knjižnica u Zadru osnovana je 1956. godine kada je s radom započeo Filozofski fakultet. Već 70-ih godina prošlog stoljeća pokazalo se da će knjižnica brzinom rasta svoga fonda i povećanjem broja korisnika uskoro prerasti namijenjeni joj prostor, pa se početkom 80-ih preselila u današnje prostorije.

Kao povijesnu prekretnicu u poslovanju knjižnice smatramo prelazak s klasičnih kataloga na listićima na računalnu obradu građe uz pomoć integriranog knjižničnog programa CROLIST.

 

 
FOND, ZBIRKE


Knjižnični fond, koji danas prelazi preko 152 000 svezaka (monografija i periodike), prvenstveno služi potrebama preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija na Sveučilištu, kao i znanstveno-istraživačkom radu. Uz oko 124 000 svezaka domaćih i stranih monografija (priručnici, udžbenici, enciklopedije i leksikoni, rječnici i drugo), te oko 28 000 svezaka periodičnih publikacija, Knjižnica posjeduje i zbirku magistarskih i doktorskih disertacije obranjenih na Sveučilištu u Zadru.  

Knjižnični fond smješten je najvećim dijelom u spremištu Središnje knjižnice, te u ostalim odjelnim knjižnicama, a izgrađuje se prema potrebama studija. Fondom je obuhvaćena literatura iza područja anglistike,antropologije,arheologije,ekonomije,filozofije,geografije,germanistike, informacijskih znanosti, klasičke filologije, medicine,pedagogije,poljodjelstva, pomorstva,povijesti umjetnosti, povijesti, prometa, psihologije,  romanistike, slavistike, sociologije, turizma te će rasti i razvijati se u skladu s razvojem znanstvenih i istraživačkih djelatnosti Sveučilišta u Zadru i u skladu s potrebama svih korisnika Sveučilišne knjižnice.

Knjige, časopise te ostalu knjižnu i neknjižnu građu Knjižnica nabavlja kupnjom, zamjenom i darom.

U knjižničnom fondu nalaze se privatne zbirke naših poznatih znanstvenika koje su otkupljene ili dobivene na dar. Tako naš fond sadrži dio zbirke akademika Petra Skoka, Žarka Muljačića i Nikole Majnarića, te dr. Ivana Grgića, dr. Marijana Tkalčića, dr. Nikolaja Fjodoroviča Preobraženskog, dr. Duje Rendića-Miočevića, dr. Ive Petriciolia i drugih..

Dio fonda čine i vrijedne donacije: ISIP-a, Sabre fondacije, Američkog veleposlanstva, Austrijskog kulturnog centra, British Councila, i drugih inozemnih donatora.

Naši korisnici mogu pristupiti i velikom broju elektroničkih izvora informacija, online baza podataka (bibliografskih, citatnih i s cjelovitim tekstom) i elektroničkih časopisa.

Fond Slavističke knjižnice iznosi oko 30 000 knjiga. U fondu se nalazi brojna uglavnom slavistička literatura s područja književnosti, jezikoslovlja, stilistike, povijesti i teorije književnosti te kritička literatura.

Talijanističku knjižnicu čini fond od 5000 naslova knjižne građe, s područja književnosti, jezikoslovlja, povijesti i teorije književnosti te kritička literatura, a nedavno je knjižnica obogaćena donacijom oko 1000 knjiga dr. Pavla Tekavčića.

Fond Knjižnice na Novom kampusu se dijeli zbirku knjiga i zbirku periodike. Većina knjižne građe je iz područja informatologije, komunikologije, geografije i pedagogije. Sve knjige smještene su prema stručnim područjima i izložene u otvorenom pristupu, tako da korisnik može i bez  pomoći knjižničara doći do željene građe.

Korisnicima su na raspolaganju 4 klasična kataloga na listićima - abecedni, stručni, predmetni i mjesni, a od početka 2002. građa se obrađuje računalnim putem u programu CROLIST te su zapisi vidljivi
korisnicima. Računalni katalog izrađujemo na temelju Pravilnika i priručnika E. Verone i UNIMARC-a (međunarodne norme za strojno čitljivo katalogiziranje), a za sadržajnu obradu građe koristimo UDK (univerzalnu decimalnu klasifikaciju).