Studentsko savjetovalište - UNIZD

Projekt "Zdravi Student"

    Sudjelovanjem na 2. hrvatskom kongresu iz primjenjene psihologije koji se održao u Opatiji od  3. do 7. lipnja 2009. godine u Studentskom savjetovalištu Sveučilišta u Zadru privedena je kraju prva faza projekta „Zdravi student“.  Cilj projekta bio je upoznavanje studenata sa suvremenim spoznajama iz različitih područja zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti. U prvom dijelu projekta volonteri su proveli istraživanje među zadarskim studentima kojim su nastojali ispitati njihove prehrambene navike kao i navike konzumiranja alkohola i cigareta, te kako takva ponašanja utječu na njihovu percepciju vlastitog zdravlja. Dio rezatata tog istraživanja koji se odnose na učestalost konzumiranja alkohola i cigareta u Opatiji su predstavile Marta Jović, Lea ivuša i Danijela Ožaković, volonterke u Studentskom savjetovalištu Rezultati tog istraživanja pokazuju kako redovito tj. svakodnevno puši 29% studenata, povremeno njih 27% dok ih 44%  izjavljuje da ne puši uopće. Kao razloge koji bi ih potakli na prestanak pušenja većina redovitih pušača navodi zdravstvene probleme (72%) dok je na drugom mjestu cijena cigareta (25%) a svega 3% njih navodi kako bi ih zabrana pušenja na javnim mjestima mogla potaknuti na prestanak pušenja. Kad je u pitanju konzumiranje alkohola samo 10% studenata izjavljuje kako nikada ne konzumira alkohol. Preostalih 90% njih bar ponekad dolazi u kontakt s alkoholom a njih 15% pije redovito (češće od jednom tjedno). 87% studenata kaže da pije zbog zabave dok kao razloge za pušenje najčešće navode naviku (27%) i zabavu (24%). Rezultati također pokazuju kako oni pušači koji puše više od pola kutije cigareta dnevno procjenjuju svoje zdravlje lošijim u odnosu na one koji puše manje cigareta dnevno što je u skladu s rezultatima sličnih istraživanja u Europi i svijetu koja pokazuju kako rizik od obolijevanja raste s količinom popušenih cigareta u jednom danu. Ovakvi rezultati još jednom potvrđuju važnost kontinuiranog preventivnog djelovanja i edukacije mladih ljudi o štetosti alkohola i cigareta na zdravlje te važnosti mjenjanja i formiranja stavova vezanih za konzumiranje cigareta i posebice alkohola čija konzumacija sve više postaje društveno prihvatljivo ponašanje. Ovo istraživanje nastaviti će se i u sljedećoj akademskoj godini te će se rezultati provjeriti na većem broju studenata.

    Nadalje, u sklopu ovog istraživanja provjerene  su i prehrambene navike zadarskih studenata. Nikolina Marić i Danijela Oštrić, volonterke u Studentskom savjetovalištu, predstavit će rezultate istraživanja pod nazivom Socio-economic correlates of eating habits, tendencies and beliefs among students (Povezanost između nekih socioekonomskih faktora i prehrambenih navika, tendencija i vjerovanja kod studenata) na 23. Europskoj konferenciji iz zdravstvene psihologije koja će se održati u Pisi od 23. do 26. rujna 2009. godine. Rezultatima  ovog istraživanja utvrđeno je, između ostalog, kako bi zdravstveno-edukativni programi koji se tiču prehrambenih navika prvenstveno trebali biti usmjereni na studente koji dolaze iz obitelji sa nižim socioekonomskim i nižim obrazovnim statusom jer oni izvještavaju i o lošijim prehrambenim navikama u odnosu na studente koji dolaze iz obitelji boljeg socioekonomskog statusa.

    U Studentskom savjetovalištu provdene su i dvije edukativne radionice za studente čiji cilj je bio prevencija rizičnih zdravstvenih ponašanja. Prva radionica Kako reći NE? provedena je u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti a osnovni joj je cilj bio educirati sudionike o tome kako reći NE u nekim za njih problematičnim situacijama u kojima se od njih traži da učine nešto što najradije ne bi. Druga radionica Hranimo se zdravo nastojala je dati odgovore na neka od sljedećih pitanja: Što je to pravilna prehrana?, Istine i mitovi o popularnim dijetama?, Je li zdrava prehrana nužno i skupa prehrana? itd.

    Također, u sklopu ovog projekta pokrenuta je i posebna e-mail adresa na koju studenti mogu slati svoje upite o zdravstvenim problemima i nedoumicama, a na pitanja im odgovaraju dr. Dunja Fiala i dr. Nadia Cavenago-Morović. Studenti su do sada pokazali dosta interesa za ovakav način komunikacije i svakodnevno dolazi sve više upita od toga gdje mogu dobiti uputnice za određene specijalističke preglede, informacije o ginekološkim ambulantama u Zadru i upisima kod liječnika opće medicine pa sve do upita o konkretnim zdravstvenim tegobama.

    U sljedećoj akadamskoj godini namjerava se nastaviti s provedbom ovog projekta kako bi se dobili još iscrpniji podatci o zdavstvenim navikama i potrebama studenata, a također veći naglasak staviti će se na edukativne aktivnosti i radionice koje će se baviti širom lepezom rizičnih i zaštitnih ponašanja povezanih  sa zdravljem.
 
     Projekt nije više aktivan.