Odjel za psihologiju

Dr. sc. Ivana Tucak Junaković

Ivana Tucak Junaković rođena je 1977. godine u Šibeniku, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Antuna Vrančića. Dodiplomski studij psihologije završila je 2001. godine na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2009. godine s radom iz znanstvene grane razvojne psihologije, pod naslovom «Provjera osnovnih postavki McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti u odraslih različite dobi». Po završetku dodiplomskog studija psihologije, najprije je radila u nekoliko srednjih škola u Šibensko-kninskoj županiji. Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru zaposlila se 2004. godine kao znanstvena novakinja na projektu «Samoevaluacija i samoregulacija osobnog razvoja», voditeljice prof. dr. sc. Katice Lacković-Grgin, nakon čega je radila i kao novakinja na projektu „Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija“, voditeljice prof. dr. sc. Vere Ćubela Adorić. Od 2010. godine na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru radi kao docentica u području razvojne psihologije, a obnašala je i dužnost voditeljice Katedre za razvojnu psihologiju. Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru predaje veći broj obveznih i izbornih kolegija iz razvojne psihologije (Uvod u razvojnu psihologiju, Razvojna psihologija odrasle dobi, Psihologija starenja, Psihologija obitelji i roditeljstva, Uspješno starenje).
Svoje radove redovito prezentira na konferencijama u zemlji i inozemstvu na kojima je zasad sudjelovala s više od 30 priopćenja. Bila je i članica organizacijskih i programskih odbora nekoliko domaćim i međunarodnim skupova. Objavila je veći broj znanstvenih radova i stručnih priloga. Područja znanstvenog interesa Ivane Tucak Junaković uključuju generativnost, psihološku dobrobit i druge aspekte razvoja u odrasloj dobi, roditeljstvo i pozitivne aspekte starenja.
Od njegova osnivanja 2007. godine, aktivno je uključena u rad Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru. Od stručnih aktivnosti, uz savjetodavno-terapijski rad sa studentima u Studentskom savjetovalištu, održava predavanja i radionice namijenjene studentima, kao i one namijenjene starijim osobama i široj javnosti te je sudjelovala i u aktivnostima Otvorenog dana Sveučilišta u Zadru i Tjedna mozga u Hrvatskoj. Od 2006. godine članica je Uredništva Zbirke psihologijskih skala i upitnika, izdavača Sveučilišta u Zadru, pri čemu je u dva navrata bila i glavna urednica ovoga izdanja. Kontinuirano se educira u različitim područjima (informatičke edukacije, multivarijatne analize podataka, edukacija za bihevioralno-kognitivnog terapeuta, psihološko savjetovanje, radionice iz različitih psihoterapijskih pravaca, itd.).
      
BIBLIOGRAFIJA

POGLAVLJE U KNJIZI
Tucak Junaković, I. (2015). Parenthood and Fertility Motivation in the Context of Generativity, U: K. Lacković-Grgin, Z. Penezić (Ur.). Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-Cultural Perspective (str. 243-275), New York: Nova Science Publishers, Inc.   
      
ZNANSTVENI RADOVI

1. Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Tucak, I. (2002). Odnos generativnosti i drugih komponenti ličnosti Eriksonova modela u osoba mlađe, srednje i starije odrasle dobi, Suvremena psihologija, 5(1), 9-30.
2. Tucak, I., Penezić, Z., Ivanšić, D. (2004). Znanje o spolnosti i rizično seksualno ponašanje adolescenata, Medica Jadertina, 34(3-4), 57-69.
3. Tucak, I. (2005). Generativna briga u tri perioda odrasle dobi: relacija s nekim sociodemografskim varijablama, životnim zadovoljstvom i percepcijom osobne (ne) kompetentnosti, Suvremena psihologija, 8(2), 179-195.
4. Tucak, I., Nekić, M. (2006). Neke odrednice zadovoljstva zdravljem odraslih osoba, Medica Jadertina, 36(3-4), 73-82.
5. Tucak, I., Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Nekić, M. (2007). Uloga nekih mehanizama samoevaluacije i samoregulacije u održavanju samopoštovanja, Društvena istraživanja, 16(3), 515-531.
6. Tucak, I., Nekić, M. (2007). Uloga Eriksonovih komponenti ličnosti u psihičkoj dobrobiti osoba srednje i starije dobi, Suvremena psihologija, 10(1), 23-36.
7. Poljšak Škraban, O., Žorga, S., Ćubela Adorić, V., Tucak, I., Ivanov, L. (2007). The sense of coherence in Slovenian and Croatian adults, U: V. Ćubela Adorić (ur.). 15th Psychology Days in Zadar – Book of Selected Proceedings (str. 287-297). Zadar: Sveučilište u Zadru.
8. Penezić, Z., Lacković-Grgin, K., Tucak, I., Nekić, M., Žorga, S., Poljšak Škraban, O., Vehover, U. (2008). Predictors of Generative Action Among Adults in Two Transitional Countries, Social Indicator Research, 87, 237-248.
9. Tucak Junaković, I., Ćubela Adorić, V. (2009). Odnos bazičnih vjerovanja o ljudskoj prirodi s usamljenošću, preferiranom samoćom i zadovoljstvom socijalnim odnosima u odrasloj dobi, Psihologijske teme, 18(1), 159-182.
10. Tucak Junaković, I. (2011). Osnovni teorijski pristupi i metodologija istraživanja generativnosti, Psihologijske teme, 20(1), 131-152.
11. Tucak Junaković, I. (2011). Neki aspekti brige odraslih za mlađe generacije: spolne i dobne razlike. Društvena istraživanja, 20(3), 671-692.
12. Tucak Junaković, I., Ahmeti, I. (2012). Motivacija za roditeljstvo i briga za mlađe naraštaje u mlađih i sredovječnih roditelja, Društvena istraživanja, 21(2), 363-382.
13. Tucak Junaković, I., Smolić-Ročak, A. (2012). Obrambeni mehanizmi u uzorku odraslih: prevalencija, spolne i dobne razlike, Socijalna psihijatrija, 40(1), 17-28.
14. Tucak Junaković, I., Nekić, M., Burić, I. (2013). Usamljenost i preferirana samoća kao prediktori samoprocjene zdravlja odraslih, Medica Jadertina, 43(1-2), 11-21.
15. Novoselić, M., Tucak Junaković, I. (2014). Odnos između subjektivne dobi i nekih sociodemografskih značajki, osobina ličnosti i zdravlja, Društvena istraživanja, 23(3), 489-509.
16. Tucak Junaković, I. (2015). Doprinos životnih ciljeva nekim aspektima mentalne dobrobiti i zdravlju, Medica Jadertina, 45(3-4), 87-95.
17. Nekić, M., Bekavac, J., Tucak Junaković, I. (2015). Depresivnost žena koje su u postupku medicinski potpomognute oplodnje, Socijalna psihijatrija, 43(3), 111-120.

STRUČNI PRILOZI U PRIRUČNICIMA
1. Ćubela Adorić, V., Tucak, I. (2006). Skala cinizma i povjerenja (CIP), U: V. Ćubela Adorić, A. Proroković, Z. Penezić, I. Tucak (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 3, 15-23, Sveučilište u Zadru.
2. Tucak, I. (2006). Skala generativnog djelovanja, U: V. Ćubela Adorić, A. Proroković, Z. Penezić, I. Tucak (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 3, 25-32, Sveučilište u Zadru.
3. Tucak Junaković, I. (2008). Skraćena verzija upitnika važnosti životnih ciljeva, U: Z. Penezić, V. Ćubela Adorić, A. Proroković, I. Tucak Junaković (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 4, 73-84, Sveučilište u Zadru.
4. Tucak Junaković, I. (2010). Skala nade u budućnost čovječanstva, U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, Z. Penezić, A. Proroković (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5, 39-45, Sveučilište u Zadru.
5. Tucak Junaković, I. (2012). Skala generativne predanosti, U: A. Proroković, V. Ćubela Adorić, Z. Penezić, I. Tucak Junaković (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 6, 29-35, Sveučilište u Zadru.
6. Tucak Junaković, I., Nekić, M. (2016). Skala samoprocjene uspješnog starenja, U: I. Tucak Junaković, I. Burić, V. Ćubela Adorić, A. Proroković, A. Slišković (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 8, 37-43, Sveučilište u Zadru.

Ivana Tucak.jpg