Odjel za psihologiju
Information

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković

Ivana Tucak Junaković rođena je 1977. godine u Šibeniku, gdje je završila Gimnaziju Antuna Vrančića. Dodiplomski studij psihologije završila je 2001. godine na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2009. godine obranom doktorske disertacije iz područja razvojne psihologije "Provjera osnovnih postavki McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti u odraslih različite dobi". Po završetku dodiplomskog studija psihologije, radila je u nekoliko srednjih škola u Šibensko-kninskoj županiji (2001.-2004.). Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru zaposlena je od 2004., najprije kao znanstvena novakinja na projektima Samoevaluacija i samoregulacija osobnog razvoja (2004.-2007.; voditeljica: prof. dr. sc. Katica Lacković-Grgin; izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH) i Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija (2007.-2008.; voditeljica: prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić; izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH), a zatim kao asistentica (2008.-2009.) i viša asistentica (2009.-2010.) na Katedri za razvojnu psihologiju. U znanstveno-nastavno zvanje docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru izabrana je 2010., a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 2017. godine. Obnašala je i dužnost voditeljice Katedre za razvojnu psihologiju na istom odjelu.

Njezini istraživački i nastavni interesi usmjereni su primarno na područje razvojne psihologije, posebice psihologije odrasle i starije dobi. Glavno područje njezinog znanstvenog interesa su teme generativnosti, psihološke dobrobiti i psihosocijalnog razvoja u odrasloj dobi te pozitivni aspekti starenja. Nositeljica je obveznih kolegija Uvod u razvojnu psihologiju, Razvojna psihologija odrasle dobi i Psihologija starenja, te izbornih kolegija Psihologija obitelji i roditeljstva i Uspješno starenje na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Bila je višegodišnja članica (2006.-2018.) uredništva Zbirke psihologijskih skala i upitnika, izdavača Sveučilišta u Zadru, pri čemu glavna urednica dva sveska ovoga izdanja. Bila je članica organizacijskih i programskih odbora nekoliko domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Od njegova osnivanja 2007. godine, uključena je u rad Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru, primarno kroz individualno savjetovanje studenata te održavanje tematskih radionica i javnu prezentaciju aktivnosti Savjetovališta. U okviru angažmana u Savjetovalištu, sudjelovala je i u međunarodnom TEMPUS projektu DUCAS (Developing University Counseling and Advisory Services). Među stručnim aktivnostima, bila je suradnica na dva stručna projekta Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika. Korisnicima Centra i dalje redovno održava predavanja i radionice s temama namijenjenima starijim osobama. Također, duži niz godina sudjeluje u aktivnostima Tjedna mozga u Hrvatskoj. Recenzira članke za veći broj časopisa (Društvena istraživanja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Medica Jadertina, Revija za sociologiju, Suvremena psihologija i dr.). Od 2019. god. suradnica je na istraživačkom projektu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Demografske i biopsihosocijalne odrednice uspješnog starenja (voditeljica: prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randić).

Samostalno i u suautorstvu, objavila je 30 izvornih znanstvenih radova, jedno poglavlje u knjizi i sedam stručnih radova i priloga u priručnicima. Suurednica je sedam svezaka sveučilišnog priručnika Zbirka psihologijskih skala i upitnika i jednog zbornika radova s međunarodnog skupa (Book of Selected Proceedings of the 21st Psychology Days in Zadar). Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama s 50ak priopćenja.

Kontinuirano se educira u različitim područjima (informatičke edukacije, multivarijatne analize podataka, edukacija za bihevioralno-kognitivnog terapeuta, psihološko savjetovanje, radionice iz različitih psihoterapijskih pravaca, radionice o akademskom pisanju, pružanju pomoći studentima s akademskim problemima, neurorazvojni poremećaji, mindfulness, suicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih, kompetentno roditeljstvo, poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja Osnove palijativne medicine, podučavanje u virtualnom okruženju itd.).

 

Poveznica na CROSBI (Hrvatska znanstvena bibliografija) profil:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Tucak%20Junakovi%C4%87,%20Ivana%20%2828740%29|text|profile

 

Poveznica na Google znalac profil: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=2nFenrkAAAAJ

ODABRANE PUBLIKACIJE:

Tucak Junaković, I., Nekić, M., Ambrosi-Randić, N. (2020). Konstrukcija i validacija Skale samoprocjene uspješnog starenja. Suvremena psihologija, 23(1), 7-20.

Čvek, A., Tucak Junaković, I. (2020). Prevalencija, vrste i prediktori seksualne agresije u studenata. Društvena istraživanja, 29(3), 431-452.

Macuka, I., Tucak Junaković, I., Božić, D. (2020). Profesionalno sagorijevanje zaposlenih u području palijativne skrbi. Društvena istraživanja, 29(2), 287-308.

Tucak Junaković, I., Macuka, I., Skokandić, L. (2019). Profesionalni stres, zadovoljstvo poslom i sagorijevanje medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u području palijativne skrbi. Medica Jadertina, 49(3-4), 157-171.

Tucak Junaković, I. (2019). Comparison between Relationships of Loneliness and Preference for Solitude with Some Socio-demographic Variables and Aspects of Subjective and Psychological Well-being of Adults. Socijalna psihijatrija, 47(1), 3-27

Ambrosi-Randić, N., Tucak Junaković, I., Nekić, M. (2018). Usporedba biomedicinskoga i alternativnoga modela uspješnoga starenja. Društvena istraživanja, 27(3), 519-538.

Kostov, T., Tucak Junaković, I. (2018). Zadovoljstvo životom, tjelesnim izgledom i samopercepcija seksualne privlačnosti u žena operiranih zbog raka dojke. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 54(2), 12-27.

Tucak Junaković, I., Ambrosi-Randić, N., Nekić, M. (2018). Odnos otvorenosti prema iskustvu i uspješnog starenja: Provjera posredujuće uloge životnih žaljenja. Psihologijske teme, 27(3), 499-518.

Ambrosi-Randić, N., Nekić, M., Tucak Junaković, I. (2017). Felt Age, Desired, and Expected Lifetime in the Context of Health, Well-Being, and Successful Aging. The International Journal of Aging and Human Development, 1, 1-19.

Tucak Junaković, I., Nekić, M., Ambrosi-Randić, N. (2017). Some psychosocial predictors of successful aging among Croatian older adults. U: I. Burić (Ur.), Book of Selected Proceedings of the 20th Psychology Days in Zadar (str. 275-286). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ambrosi-Randić, N., Nekić, M., Tucak Junaković, I. (2017). Percepcija kroničnih bolesti u kontekstu psihološke dobrobiti starijih osoba. Socijalna psihijatrija, 45(4), 231-240.

Tucak Junaković, I., Nekić, M., Ambrosi-Randić, N. (2016). Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje. Suvremena psihologija, 19(2), 149-163.

Tucak Junaković, I. (2015). Parenthood and Fertility Motivation in the Context of Generativity. U: K. Lacković-Grgin, Z. Penezić (Ur.), Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-Cultural Perspective (str. 243-275). New York: Nova Science Publishers, Inc.

Tucak Junaković, I. (2015). Doprinos životnih ciljeva nekim aspektima mentalne dobrobiti i zdravlju. Medica Jadertina, 45(3-4), 87-95.

Novoselić, M., Tucak Junaković, I. (2014). Odnos između subjektivne dobi i nekih sociodemografskih značajki, osobina ličnosti i zdravlja. Društvena istraživanja, 23(3), 489-509.

Tucak Junaković, I., Smolić-Ročak, A. (2012). Obrambeni mehanizmi u uzorku odraslih: prevalencija, spolne i dobne razlike. Socijalna psihijatrija, 40(1), 17-28.

Tucak Junaković, I., Ahmeti, I. (2012). Motivacija za roditeljstvo i briga za mlađe naraštaje u mlađih i sredovječnih roditelja. Društvena istraživanja, 21(2), 363-382.

Tucak Junaković, I. (2011). Neki aspekti brige odraslih za mlađe generacije: spolne i dobne razlike. Društvena istraživanja, 20(3), 671-692.

Tucak Junaković, I. (2011). Osnovni teorijski pristupi i metodologija istraživanja generativnosti. Psihologijske teme, 20(1), 131-152.

Tucak Junaković, I., Ćubela Adorić, V. (2009). Odnos bazičnih vjerovanja o ljudskoj prirodi s usamljenošću, preferiranom samoćom i zadovoljstvom socijalnim odnosima u odrasloj dobi. Psihologijske teme, 18(1), 159-182.

Penezić, Z., Lacković-Grgin, K., Tucak, I., Nekić, M., Žorga, S., Poljšak Škraban, O., Vehover, U. (2008). Predictors of Generative Action Among Adults in Two Transitional Countries. Social Indicators Research, 87, 237-248.

Poljšak Škraban, O., Žorga, S., Ćubela Adorić, V., Tucak, I., Ivanov, L. (2007). The sense of coherence in Slovenian and Croatian adults. U: V. Ćubela Adorić (Ur.). 15th Psychology Days in Zadar – Book of Selected Proceedings (str. 287-297). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Tucak, I., Nekić, M. (2007). Uloga Eriksonovih komponenti ličnosti u psihičkoj dobrobiti osoba srednje i starije dobi. Suvremena psihologija, 10(1), 23-36.

Tucak, I., Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Nekić, M. (2007). Uloga nekih mehanizama samoevaluacije i samoregulacije u održavanju samopoštovanja. Društvena istraživanja, 16(3), 515-531.

Tucak, I. (2005). Generativna briga u tri perioda odrasle dobi: relacija s nekim sociodemografskim varijablama, životnim zadovoljstvom i percepcijom osobne (ne) kompetentnosti. Suvremena psihologija, 8(2), 179-195.

Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Tucak, I. (2002). Odnos generativnosti i drugih komponenti ličnosti Eriksonova modela u osoba mlađe, srednje i starije odrasle dobi. Suvremena psihologija, 5(1), 9-30.