Odjel za hispanistiku i iberske studije

DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Dvopredmetni diplomski studij hispanistike reformirani je studij ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.).

RED PREDAVANJA u akad. god. 2021./2022.

IZVEDBENI PLAN

I. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Metodologija znanstvenog istraživanja

Semantika i leksikologija

Španjolska književnost III

Varijante španjolskog jezika

IZBORNI KOLEGIJI

Usvajanje španjolskog kao stranog jezika

Konsekutivno prevođenje

II. semestar

OBVEZNI KOLEGIJI

Sociolingvistika

Diskursna pragmatika

Hispanoamerička književnost III

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

IZBORNI KOLEGIJI

Leksikografija

Podučavanje španjolskog kao stranog jezika