Odjel za sociologiju

Red predavanja za prvi semestar doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Uvodna predavanja

Individualni rad i konzultacije

Prof.dr.sc. Inga Tomić Koludrović, prof.dr.sc. Emilio Cocco

Razvoj u perspektivi socioloških teorija

8

140

6

Prof.dr.sc. Vjeran Katunarić, prof. Rossella Di federico

Teorije regionalnog i lokalnog razvoja

8

140

6

Bilješka: ECTS bodovi u semestru se stječu i na sljedećim aktivnostima: sudjelovanje na doktorskim radionicama, znanstvenim  konferencijama, okruglim stolovima, radionicama, ljetnim školama, boravcima na suradnim ili drugim stranim sveučilištima, u nastavi, održavanju seminara i kolokvija i sl.

Uvjeti za upis u drugi semestar: položeni kolegiji Razvoj u perspektivi socioloških teorija i Teorije regionalnog razvoja (12 ECTS), 18 ECTS bodova stečeno kroz ostale aktivnosti (potvrđuje Vijeće doktorskog studija na temelju Dnevnika aktivnosti koje podnosi student/ica).

 

Red predavanja za drugi semestar doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Uvodna predavanja

Individualni rad i konzultacije

Prof.dr.sc. Saša Božić, prof. Daniele Ungaro

Izrada nacrta istraživanja

8

140

6

Prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić, prof. Nico Bortoletto

Kvantitativne metode istraživanja

8

140

6

Doc.dr.sc. Karin Doolan, prof.ssa. Agnese Vardanega

Kvalitativne metode istraživanja

8

140

6

Bilješka: ECTS bodovi se stječu i na aktivnostima vezanim uz temu doktorske disertacije (sudjelovanje na znanstvenim  konferencijama, okruglim stolovima, radionicama, ljetnim školama, boravcima na suradnim ili drugim stranim sveučilištima, u nastavi, održavanju seminara i kolokvija i sl.).

Uvjeti za upis u treći semestar: položeni kolegiji Izrada nacrta istraživanja, Kvantitativne metode istraživanja i Kvalitativne metode istraživanja (18 ECTS), 12 ECTS bodova stečeno kroz ostale aktivnosti (potvrđuje Vijeće doktorskog studija na temelju Dnevnika aktivnosti koje podnosi student/ica). Za upis u treći semestar potrebno je imati i odobren prijedlog nacrta istraživanja (potpis mentora/ice). 

 

Treći semestar doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

Student/ica na početku semestra obrazlažu vlastiti nacrt istraživanja pred studentima i nastavnicima uključenima u doktorski program. U tijeku semestra student/ica izrađuje sinopsis doktorskog rada. Za upis u četvrti semestar potrebna je potvrda o obranjenom nacrtu istraživanja, potpis mentora/ice kojim se potvrđuje da je mentor/ica odobrio/la sinopsis istraživanja, kao i potpis da je student/ica obavio/la sve potrebne zadatke  u svezi s izradom sinopsisa na odgovarajućoj razini EKO i HKO, u skladu s opterećenjem od 30 ECTS.

 

Četvrti semestar doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

Student/ica na početku semestra brani sinopsis doktorskog rada. Tijekom četvrtog semestra provodi istraživanje za doktorski rad (prikupljanje i obrada podataka). Uvjet za upis u peti semestar je potpis mentora/ice kojim se potvrđuje da  je student/ica uspješno obranio sinopsis doktorskog rada te da je u svom istraživanju izradio/la sve potrebne zadatke na odgovarajućoj razini EKO i HKO, u skladu s opterećenjem od 30 ECTS.

 

Peti semestar doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

U petom semestru student/ica nastavlja provoditi istraživanje za doktorski rad (prikupljanje i obrada podataka). U ovom semestru koncipiraju i strukturu svog doktorskog rada i počinju pisati pojedine njegove dijelove. Uvjet za upis u šesti semestar je potpis mentora/ice kojim se potvrđuje da  je student/ica u svom istraživanju izradio/la sve potrebne zadatke na odgovarajućoj razini EKO i HKO, u skladu s opterećenjem od 30 ECTS.

 

 

Šesti semestar doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja

U šestom semestru student/ica završava pisanje svog doktorskog rada. Mentor/ica potpisom ovjerava da je tekst doktorskog rada spreman za predaju Povjerenstvu za obranu rada, koje imenuje Vijeće doktorskog studija. Studij završava obranom doktorske disertacije.