HIERONYMUS

INSTRUCCIONS GENERALS

 

Hieronymus – revista electrònica de lingüística i literatures de llengües romàniques, filologia clàssica i onomàstica publica només treballs avaluats per dos avaluadors qualificats, membres del consell de redacció o altres. Els autors han d'estar disposats a acceptar les eventuals correccions suggerides pels avaluadors i les correccions lingüístiques.

Els treballs seran publicats a la pàgina web de la Universitat de Zadar anualment.

Els textos han de ser enviats per correu electrònic a la següent adreça: nvuletic@unizd.hr

El text ha d'estar escrit a doble espai, amb Palatino Linotype. Si els autors fan servir fonts amb signes específics (p.e. API), es prega que s'adjuntin les fonts a l'adreça electrònica indicada més amunt.

Les llengües de la revista són croat, grec, llatí i totes les llengües romàniques estandarditzades. Això vol dir que al costat de català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès i romanès es poden publicar treballs en asturià, aragonès, friülà, mirandès, occità (en qualsevol dels estàndards) i retorromànic (en qualsevol dels estàndards). Pel que fa als treballs en anglès, s'estudiarà cada cas.

 

FITXA TÈCNICA

 

L'extensió dels treballs no està limitada, dins del que és l'extensió normal d'un article.

A la primera pàgina cal posar títol, nom i cognoms de l'autor i institució i departament on es treballa.

Per a les citacions es recomana de seguir aquest model:

 

                Allières 1982: 50.

                Foresti, Rizzi, Benedini 1989: 25.

 

Per a la bibliografia es recomana de seguir el model de Bibliografía básica y selectiva de lingüística románica (D. Munteanu Colán i R. Rodríguez Marín, 2003), així com per a les abreviacions de les revistes i de les actes de congressos:

 

Articles de revistes:

Borodina, M., 1958. “Sur le développement du francoprovençal”, RLiR 22 (1958): 81-91.

 

Treballs en actes de congressos:

Muljačić, Ž., 1965. “La posizione del dalmatico nella Romania (per una classificazione dinamica delle lingue neolatine)”, a ACILPhR X, Paris: III, 1185-1194.

 

Capítols de llibres:

Borrego Nieto, J., 1996. “Leonés”, a Alvar, M. 1996: 139-158, anteriorment caldria haver citat: Alvar, M. (ed.) 1996. Manual de dialectología hispánica. El Español de España, Barcelona: Ariel.

 

Llibres:

Devoto, G., Giacomelli, G. 1972. I dialetti delle regioni d'Italia, Firenze: Sansoni.

 

Fonts del www:

Calleja Puerta, M., Sanz Fuentes, M. J. 2003. “La lengua de los documentos asturianos en los siglos X-XIII: del latín al romance”,

http://elec.enc.sorbonne.fr/document198.html#ftn93

 

Cada text ha d'anar acompanyat d'un resum en la llengua del treball i amb una traducció del mateix resum a una de les llengües de la revista i, si es vol, en anglès.