HIERONYMUS

UPUTE SURADNICIMA

 

OPĆE UPUTE

 

Hieronymus – elektronski časopis za lingvistiku i književnosti romanskih jezika, klasičnu filologiju i onomastiku objavljuje samo recenzirane članke. Autori trebaju biti pripravni na eventualno popravljanje teksta prema uputama recenzenata te na kontrolu lektorskih ispravaka i posljednju korekturu.

Članci se objavljuju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru jednom godišnje.

Tekstovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: nvuletic@unizd.hr

Tekst treba biti otipkan u dvostrukom proredu u fontu Palatino Linotype. Ukoliko autori koriste fontove sa specifičnim znakovima (npr. API), mole se da fontove dostave uredništvu na naznačenu e-mail adresu.

Radni jezici časopisa su hrvatski, grčki, latinski i svi standardni romanski jezici. To znači da je uz radove na francuskom, galicijskom, katalonskom, portugalskom, rumunjskom, španjolskom i talijanskom, moguće objaviti radove i na asturijskom, aragonskom, furlanskom, mirandeškom, okcitanskom (bilo koja standardizirana varijanta) i retoromanskom (bilo koja standardizirana varijanta). Što se priloga na engleskom tiče, svaki će se slučaj razmatrati zasebno.

 

OPREMA RUKOPISA

 

Uredništvo ne ograničava opseg radova (u ustaljenim granicama članka).

Na prvoj stranici rada treba navesti naslov rada, ime i prezime autora i naziv ustanove i odjela na kojem je autor zaposlen.

Autorima se preporučuje da pri upućivanju na literaturu, kao i pri citiranju, koriste slijedeći model:

 

                Allières 1982: 50.

                Foresti, Rizzi, Benedini 1989: 25.

 

U popisu literature autorima se preporučuje korištenje najrecentnijeg romanističkog modela kojeg donosi Bibliografía básica y selectiva de lingüística románica (D. Munteanu Colán i R. Rodríguez Marín, 2003). Za kratice naziva časopisa autori se upućuju na istu bibliografiju.

 

Za članak u časopisu:

Borodina, M., 1958. “Sur le développement du francoprovençal”, RLiR 22 (1958): 81-91.

 

Za rad u aktima kongresa ili u zborniku znanstvenog skupa:

Muljačić, Ž., 1965. “La posizione del dalmatico nella Romania (per una classificazione dinamica delle lingue neolatine)”, u ACILPhR X, Paris: III, 1185-1194.

 

Za poglavlje u knjizi:

Borrego Nieto, J., 1996. “Leonés”, u Alvar, M. 1996: 139-158, s tim da ja prethodno potrebno navesti: Alvar, M. (ur.) 1996. Manual de dialectología hispánica. El Español de España, Barcelona: Ariel.

 

Za knjigu:

Devoto, G., Giacomelli, G. 1972. I dialetti delle regioni d'Italia, Firenze: Sansoni.

 

www.izvori:

Calleja Puerta, M., Sanz Fuentes, M. J. 2003. “La lengua de los documentos asturianos en los siglos X-XIII: del latín al romance”,

http://elec.enc.sorbonne.fr/document198.html#ftn93

 

Uz svaki tekst treba priložiti sažetak rada na jeziku priloga i isti tekst na jednom od radnih jezika časopisa, te po želji, na engleskom.