Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Upis brucoša 2017./2018.

Upis brucoša 2017./2018. za sveučilišni preddiplomski studij kulture i turizma obavljat će se od 18. do 24. srpnja 2017. god., na temelju konačnih rang-lista, radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u tajništvu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti.

Pristupnici koji se ne upišu u propisanom roku (od 18. do 24. srpnja 2017.), gube pravo upisa u ljetnom roku.

Uplatnice za trošak indeksa, upisa, školarine, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice) preuzimaju se u odjelnom tajništvu.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

 


Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te popuniti matični list i priložiti izvorne dokumente:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. 2015., 2016. ili 2017. završili gimnaziju). Ako do upisa nisu dobili svjedodžbu, mogu se upisati bez nje, te istu donijeti naknadno.
d) potvrdu o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. ili 2017. završili gimnaziju). Ako do upisa nisu dobili potvrdu, mogu se upisati bez nje, te istu donijeti naknadno.
e) svjedodžbu o završnom ispitu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela državne mature (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. ili 2017. završili strukovne škole),
f) svjedodžbu o završnom ispitu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a nisu polagali državnu maturu),
g) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
h) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn,
i) dvije fotografije (4x6 cm),
j) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
k) dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja za zimski semestar studija te za izradu studentske iskaznice (x-ica) u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn).


Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu.

Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da polože državnu maturu prilažu i dokaz o posebnom statusu. Poseban status dokazuju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu u Republici Hrvatskoj, izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno potvrdom mjerodavnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o
11
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata svoj status dokazuju potvrdom nadležnoga ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
- pristupnici sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
- pristupnici bez oba roditelja prilažu i smrtni list (izvod iz matične knjige umrlih) za roditelje.


Strani državljani koji nisu trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj izuzev državljana država članica Europske unije, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano, dužni su prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme cjelokupnog trajanja studija i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. god. 2017./2018. uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2017./2018.
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država članica Europske unije, koji na temelju ovoga natječaja upisuju prvu godinu drugoga studija (koji ne upisuju prvi put prvu godinu redovitog preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija na javnom visokom učilištu), dužni su prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine u akad. god. 2017./2018. i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. god. 2017./2018. uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2017./2018.

Ovisno o broju preostalih mjesta nakon jesenskog roka, prema jesenskim rang listama, za jednopredmetne studije održat će se prozivka. Datumi i vrijeme održavanja prozivki bit će objavljeno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr.
 

 

Više informacija na sljedećim linkovima:

Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih  studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018. (na temelju rezultata državne mature)

Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018. (na temelju rezultata državne mature)

Theme picker