Odjel za rusistiku
prof. dr. sc. Marina Radčenko
redovita profesorica
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-723
E-mail: radcenko@unizd.hr
Konzultacije: ponedjeljkom 11:00-12:00 i petkom 11:00-12:00
 
Rođena je u Ruskoj Federaciji. Osnovnu i srednju školu završila je u Lenjingradu (Sankt-Peterburgu). Godine 1990. diplomirala je s odličnim uspjehom na Filološkom fakultetu Lenjingradskog državnog sveučilišta stekavši zvanje filologa-slavista, prevoditelja, profesora hrvatskog jezika i književnosti i profesora ruskog jezika i književnosti. Od rujna 1990. do srpnja 1992. godine predavala je hrvatski jezik na Katedri za slavensku filologiju na Filološkom fakultetu Državnog sveučilišta u Sankt-Peterburgu.
Kao stipendistica Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske od 1995. do 1999. godine pohađala je poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 1999. godine obranila je magistarski rad pod naslovom Putnici u Rusiju od 1918. do 1941. godine (tekstovi objavljeni u Hrvatskoj) (mentor: dr. sc. Aleksandar Flaker, akademik HAZU). Godine 1999. upisala je doktorski studij Kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2004. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Ruske posuđenice u hrvatskome jeziku od 1945. do 1995. godine (mentori: dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus i dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus) te je time stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje – jezikoslovlje.
Od 2005. godine zaposlena je na Sveučilištu u Zadru. U rujnu 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana slavistika (ruski jezik).
Održava nastavu iz kolegija Leksikologija ruskoga jezika, Frazeologija ruskoga jezika, Stilistika suvremenoga ruskog jezika, Jezik medija i neologija suvremenoga ruskog jezika.
Članica je uređivačkog odbora dva znanstvena časopisa: Croatica et Slavica Iadertina i Вестник Московского государственного областного университета (электронный научный журнал). Održala je 37 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavila je tri knjige i više od pedeset znanstvenih radova.
Područja znanstvenog interesa: neologija, tvorba riječi, kontaktna lingvistika, jezik medija i mrežne komunikacije.


CroRISGoogle Scholar, izlaganja na konferencijama