Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Novi sveučilišni diplomski studij “Održivo upravljanje vodenim ekosustavima”

Od iduće akademske godine 2017./2018. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilištu u Zadru započinje s izvođenjem novog sveučilišnog diplomskog studija pod nazivom Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Predviđena upisna kvota je 30 izvanrednih studenta, a početak izvođenja studija planiran je za listopad 2017. godine. Više informacija o samom studiju i terminu za prijavu možete pronaći na web stranici http://www.unizd.hr/poljodjelstvo/Diplomskistudij-Odr%C5%BEivoupravljanjevodenimekosustavima/tabid/7650/Default.aspx.

Predstavljanje spomenutog diplomskog studija održati će se 05. rujna 2017 godine u 19 h u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2).

Naime, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je zajedno sa vanjskim suradnicima, te partnerima u sklopu projekta „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART“ sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund) izradio Elaborat spomenutog studija sa ciljem stvaranja novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva. Senat Sveučilišta u Zadru je na X. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donio Odluku o prihvaćanju sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima.

Theme picker