Odjel za lingvistiku

Diplomski sveučilišni studij Lingvistike

 

Odjel za lingvistiku nudi dva diplomska studijska programa:

dvopredmetni studij (2 godine, 60 ECTS), (link na elaborat)

jednopredmetni diplomski studij (2 godine, 120 ECTS).

Sve informacije u daljnjem tekstu primjenjive su i na jednopredmetni i na dvopredmetni studij.

Način izvođenja studija: redoviti studij (predavanja, konzultativna nastava i mentorski rad)

Uvjeti upisa na studij:

Na razredbeni postupak za upis diplomskog studija Lingvistike mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij (minimalno 180 bodova) ili četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu iz polja filologije ili drugih društvenih i humanističkih znanosti kao i oni koji su završili neki drugi preddiplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu, a zanimaju se za  interdisciplinarno proučavanje jezika. O ostalim pojedinačnim slučajevima odlučivat će Stručno vijeće Odjela za lingvistiku. Od studenata koji nisu završili preddiplomski studij Lingvistike zahtijevat će se tijekom prvog semestra polaganje ispita kojim će se provjeriti njihovo poznavanje osnovnih lingvističkih pojmova. Materijale i sve relevantne informacije za pripremu ovoga ispita studenti će dobiti na početku zimskog semestra.

Za upis na diplomski studij Lingvistike nužno je izvrsno poznavanje engleskog te još jednog stranog jezika. Drugi strani jezik moguće je učiti i položiti i tijekom diplomskoga studija. Razredbeni postupak za upis na diplomski studij Lingvistike sastoji se od individualnih razgovora pristupnika s profesorima Odjela za lingvistiku. Za pristup razredbenom postupku od pristupnika se traži da u pisanom obliku detaljno obrazlože vlastitu motivaciju za studij (2 kartice teksta) kao i izbor područja specijalizacije, koji se prilažu molbi za upis na studij.

Prijava za razredbeni postupak održava se početkom listopada svake godine. Detaljne informacije objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru (www.unizd.hr). Na oba studija upisuje se po 15 studenata uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kompetencije koje se stječu po završetku studiranja:

Završetkom studija lingvistike studenti su osposobljeni za rad u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama lingvističke, filološke te općenito humanističke orijentacije gdje je nužno poznavanje teorije i metodologije istraživanja u suvremenoj lingvistici, psiholingvistici ili kognitivnim znanostima usmjerenima na jezik. Ovisno o odabranom području specijalizacije, studenti su osposobljeni za razna zanimanja u području profesionalnog podučavanja stranih jezika, prevođenju, izdavaštvu, novinarstvu, odnosima s javnošću, itd. Završetkom diplomskog studija iz lingvistike student će moći upisati poslijediplomski studij iz lingvistike, informacijskih znanosti, računarstva, kognitivnih znanosti i slično, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ishodi učenja na razini studija:

na razinama fonologije, morfologije, sintakse i semantike studenti će moći:

 • navesti i definirati temeljne pojmove dotičnih disciplina
 • primijeniti te pojmove u analizi jezika na pripadajućim razinama (fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj)
 • samostalno istraživati teme od posebnog interesa
 • kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotičnih disciplina.
 • u područjima istraživanja višejezičnosti, sociolingvistike, psiholingvistike te kognitivno orijentiranih i drugih interdisciplinarnih istraživanja, studenti će moći:
 • prikazati i evaluirati suvremene teorijske pristupe
 • identificirati i primijeniti istraživačke metode
 • evaluirati opravdanost rezultata empirijskih istraživanja

na društvenoj, profesionalnoj i općeljudskoj razini studenti će moći:

 • identificirati i analizirati ulogu jezika i komunikacije u interpersonalnim i društvenim procesima
 • provoditi znanstveni rad, koncipirati i sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina
 • znanstveno utemeljeno pristupati rješavanju problema i izvršavanju zadataka u sferama svoga profesionalnog interesa ukoliko isti leži izvan znanstvenog bavljenja jezikom, tamo gdje su te sfere povezane s jezikom i komunikacijom (prevođenje, poučavanje stranih jezika, izdavaštvo, novinarstvo, odnosi s javnošću, itd.).

Stručni naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija: magistar lingvistike.

Struktura diplomskog studija:

Oba su studija organizirana na način da studenti tijekom prve godine odslušaju pet obveznih kolegija: Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa, Semantika, Istraživačke metode u lingvistici te tijekom 3. semestra studija slušaju isključivo izborne koji se nude ciklički. Studenti jednopredmetnog studija, osim toga, manji broj izbornih kolegija slušaju i tijekom 1. i 2. semestra. Neki od izbornih kolegija na Odjelu za lingvistiku su sljedeći: Sociolingvistika, Lingvistička geografija, Lingvistička tipologija, Korpusna lingvistika, Jezične politike i planiranje jezika, Obrazovna lingvistika, Pragmatika, Lingvistička antropologija, Analiza diskursa, Dijalektologija, Leksikologija i leksikografija, Ovladavanje inim jezikom, Psiholingvistika, Jezik i identitet, Jezik i um, Lingvistička antropologija.

Popis kolegija po semestrima u ak. god. 2018./2019.:

*U tablici su navedene aktualne satnice i ECTS opterećenja koja su podložna modifikaciji. Konačni se podatci o svakom kolegiju nalaze u izvedbenom planu za dotičnu akademsku godinu.