Odjel za geografiju

Fokus i područje djelovanja / Aims and Scope

Geoadria je znanstveni časopis koji primarno objavljuje rezultate istraživanja hrvatskoga litoralnog pojasa i Hrvatske u cjelini, a potom i rezultate istraživanja različitih geografskih i geografiji srodnih znanstvenih disciplina o prostoru Jadrana, Sredozemlja i Europe. Dobrodošli su radovi bilo koje geografske tematike koji na teoretski, metodološki ili primjenjiv način razmatraju probleme i međudjelovanje prirodnih i društvenih sastavnica prostora. Posebno potičemo objavljivanje rezultata dobivenih korištenjem geoprostornih alata i metoda kao i onih koji se nadovezuju na prethodno objavljene rezultate istraživanja u Geoadriji.

Geoadria is a scientific journal that primarily publishes the results of research on the Croatian littoral area and Croatia in general, then the research results of different geographic and geography-related scientific disciplines dealing with the Adriatic area, the Mediterranean and Europe. Papers of any topic dealing with the issues and interactions of physical and human components of the environment using theoretical, methodological or applicable means are welcome. We especially encourage publication of results gained through geospatial tools and methods as well as those that build on previously published research results in Geoadria.

Indeksiranje / Indexing

Web of Science Core Collection  - Emerging Source Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS, GEOREF, Current Geographical Publications, DOAJ, EBSCO (Academic Search Complete), Hrčak.

Izdavaštvo i prava korištenja / Publishing and rights

Geoadriju izdaju Hrvatsko geografsko društvo – Zadar i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru od 1996. Od 2006. godine svi se radovi u časopisu objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku ili samo na engleskom jeziku (strani autori). Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rukopisi podliježu dvjema slijepim recenzijama. Prijava radova, recenzija i objavljivanje članaka se ne naplaćuje.

Geoadria primjenjuje sustav objavljivanja "prvo na mreži" (online first) što znači da se radovi postavljaju na mrežu nakon recenzije i lekture, a prije grafičkog uređenja i konačna verzija nakon izrade prijeloma. Prosječno vrijeme do primitka prve obavijesti o radu je oko mjesec dana, procedura recenzije, unošenja ispravaka i lekture tri do četiri mjeseca, a objava rada u tiskanom obliku šest do osam mjeseci.

Otvoreni pristup
Geoadria je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY 4.0 licenci.

Pohranjivanje
Radove objavljene u časopisu Geoadria dopušteno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije bez naknade i vremenskog ograničenja uz osiguravanje poveznica na mrežne stranice časopisa i Hrčka. Časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada).

Arhiviranje
Geoadria koristi LOCKSS sustav da bi se oblikovao distribucijski arhivski sustav među knjižnicama i dopušta tim knjižnicama da izrade trajne arhive časopisa u svrhu očuvanja i obnove.

Autorska prava
Autori koji objave rad u časopisu Geoadria zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja. Rad se licencira pod CC BY licencom koja dopušta da članci budu ponovno korišteni i distribuirani bez ograničenja dokle god je izvorni sadržaj ispravno citiran.

 

Geoadria has been published by the Croatian Geographical Society in Zadar and the Department of Geography, University of Zadar, since 1996. From 2006 onwards, all papers in the journal are published in Croatian and English or only in English (for foreign authors). The journal is published twice a year. Manuscripts are double blind peer-reviewed. The journal does not charge article processing charges (APC).

Geoadria applies online first publishing system, which means that papers are published online after review and proofreading, and the final version is published upon formatting and typesetting. The first notice on the manuscript is received in about a month; the procedure of review, correction and proofreading takes three to four months, while the publication of the paper in printed form takes six to eight months.

Open Access
Journal Geoadria is an Open Access journal. Users are allowed to read, download, copy, redistribute, print, search and link to material, and alter, transform, or build upon the material, or use them for any other lawful purpose as long as they attribute the source in an appropriate manner according to the CC BY 4.0 licence.

Deposit policy
The papers published in Geoadria journal can be deposited and self-archived in the institutional and thematic repositories without fee and embargo providing the link to the journal's web pages and HRČAK. Journal is following green level of self-archiving (it is allowed to deposit pre-print, post-print and publisher's version of the paper).

Archiving
Geoadria utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration.

Copyright
Authors that publish in Geoadria Journal retain unrestricted copyright to their work and publishing rights. Work is licensed under the CC BY licence which allows articles to be re-used and re-distributed without restriction, as long as the original work is correctly cited.


Uredništvo / Editorial Board

Glavna urednica / Editor-in-Chief: 

Nina Lončar

Izvršni urednik / Executive Editor:

Ante Blaće

Tehnički urednik / Technical Editor:

Ivan Marić

Uredništvo / Editorial Board:

      Sanja Faivre (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb),

      Borna Fürst-Bjeliš (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb),

      Lluís Gómez Pujol (Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Španjolska),

      Boštjan Kerbler (Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija),

      Sanja Klempić Bogadi (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb),

      Damir Magaš (Sveučilište u Zadru, Zadar),

      Irena Mrak (Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, Slovenija),

      Maša Surić (Sveučilište u Zadru, Zadar),

      Ante Šiljeg (Sveučilište u Zadru, Zadar)