Odjel za arheologiju

Odjel za Arheologiju

Odjel za arheologiju jedan je od najstarijih odjela na Sveučilištu u Zadru. Studij arheologije uveden je godine 1957. na tadašnjem Filozofskom fakultetu kao dvopredmetni sveučilišni studij, kojeg je bilo moguće studirati u kombinaciji s većinom tada postojećih studija. Studenti arheologije stjecali su znanja iz svih temeljnih grana europske arheologije (prapovijesna, antička, srednjevjekovna), metodologije arheoloških istraživanja, muzeologije i zaštite spomeničke baštine, te se na taj način temeljito osposobljavali za rad u arheološkim i drugim muzejima s arheološkim zbirkama, institutima, institucijama s područja zaštite kulturne baštine, fakultetskim odjelima i drugim ustanovama iz područja kulture.
Od uvođenja studija, na Odjelu za arheologiju predavali su ili predaju ugledni hrvatski arheolozi: akademik Mate Suić, prof. dr. sc. Janko Belošević, prof. dr. sc. Julijan Medini, prof. dr. sc. Šime Batović, akademik Nenad Cambi, itd.

 

sveuciliste.jpg

 

Od akademske 2009/10., arheologiju je na Sveučilištu u Zadru moguće studirati isključivo kao jednopredmetni preddiplomski studij, jednopredmetni diplomski, te poslijediplomski doktorski studij. Završetkom preddiplomskog studija arheologije stječe se naziv prvostupnik (bakalaureus), a završetkom diplomskog studija naslov magistar (mag.) arheologije. Poslijediplomski studj znanstveni je studij čijim se završetkom stječe naslov doktora znanosti (dr. sc.).
Prema današnjem programu studija, usuglašenog s bolonskom modelom, nastava na Odjelu za arheologiju obuhvaća obvezatne i izborne kolegije iz svih grana arheologije, metodologije arheologije, osnova podvodne arheologije, muzeologije, zaštite spomenika kulture, informatike, stranih jezika i dr., te izborne kolegije s drugih studija na Sveučilištu u Zadru ili nekom drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu, koje studenti pohađaju prema osobnim sklonostim i izboru.
Osim pohađanja teorijske nastave, studenti arheologije sudjeluju i u istraživačkom radu kroz obvezatni terenski oblik nastave, a nastava se odvija i kroz vježbe u konzervaciji arheoloških predmeta, posjete muzejima, obilaske arheoloških nalazišta s predavanjima, jednodnevne stručne izlete, te višednevne stručne ekskurzije u zemlji i inozemstvu.
Znatan broj današnjih uglednih arheologa u Republici Hrvatskoj, a i izvan Hrvatske, svoj studij završili su na Odjelu za arheologiju u Zadru, uključujući i obrane svojih magistarskih radnji i doktorskih disertacija.
Na Odjelu za arheologiju danas predaje 13 nastavnika s doktoratom znanosti od kojih su 3 redovita i 3 izvanredna profesora, 7 docenta, te 7 asistenta od kojih 1 s titulom magistra znanosti. Većina današnjih nastavnika svoje cjelokupno sveučilišno školovanje završili su upravo na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.
Osim nastavnog, kao jedna od vodećih znanstvenih institucija na području arheologije u Republici Hrvatskoj, Odjel ima razvijenu istraživačku djelatnost u svim granama arheologije. Nastavnici s Odjela za arheologiju trenutačno rukovode istraživanjima u okviru 5 znanstvenih projekata. Osim nastavnika, u njihovoj realizaciji sudjeluju i studenti arheologije.
Nastavnici Odjela autori su većeg broja monografija i brojnih znanstvenih priloga u stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu.
Nastavnici Odjela za arheologiju - prof. dr. sc. Janko Belošević i prof. dr. sc. Šime Batović - obnašali su dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, a prof. dr. sc. Ante uglešić, osim ranije dužnosti prodekana Filozofskog fakulteta, danas obnaša dužnost rektora Sveučilišta u Zadru.