Odjel za povijest

Izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić


Biografija
 

Rođen 19. kolovoza 1976. u Splitu. Osnovnu školu završio u Jelsi. Srednju školu završio u Jelsi sa zvanjem hotelijersko-turistički radnik. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 2000. diplomirao nastavnu grupu povijest-engleski jezik i književnost s diplomskom radnjom "T.G. Jacksonova povijest obalnih i otočnih gradova istočnoga Jadrana". Iste godine upisao poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Povijest hrvatskog pomorstva". U listopadu 2000. god. primljen kao znanstveni novak na projekt "Povijest istočnojadranskog pomorstva" glavnog istraživača prof. dr. sc. Mithada Kozličića. Početkom 2001. izabran u nastavno i suradničko zvanje mlađi asistent na predmetu "Povijest pomorstva hrvatskog Jadrana". Surađuje u predavanjima i ispitu iz predmeta "Uvod u povijest". Dana 22. prosinca 2004. obranio je magistarski rad "Pomorstvo otoka Hvara u 19. st." U lipnju 2007. izabran u suradničko zvanje asistenta na predmetima "Svjetska povijest u 19. st." i "Povijest pomorstva". 11. prosinca 2009. obranio doktorsku tezu "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946." i time stekao akademski stupanj doktora znanosti. U veljači 2010. izabran u suradničko zvanje višeg asistenta. U svibnju 2011. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U akademskoj godini 2012./13. i 2013/14. vršio dužnost šefa katedre za teoriju povijesti i metode historijske znanosti. Od akademske godine 2014./15. izabran za šefa katedre za hrvatsku i svjetsku modernu i suvremenu povijest. Također, od akademske godine 2014./15. vrši dužnost zamjenika pročelnika Odjela za povijest. U lipnju 2020. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

 

 


Bibliografija

Ocjenski radovi

 • Pomorstvo otoka Hvara u 19. stoljeću, magistarski rad, Zadar, 2004.

 • Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946., doktorski rad, Zadar, 2009.

Monografije  

 • Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji, znanstvena monografija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2020., 208 stranica.

Znanstveni radovi

 • Pomorska ikonografija crkve sv. Nikole u Starome Gradu na Hvaru, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 40(27), Zadar 2001. (2003.), str. 93-108.
 • Britanski putnici-putopisci na istočnoj obali Jadrana do kraja 18. stoljeća, Mogućnosti, 4-6, 2003, str. 121-132.
 • Mithad Kozličić, Zvonko Gržetić, Mateo Bratanić: Beautemps-Beaupré's research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 - 1809 and their significance for the development of Adriatic hydrography, GIS Applications and Development, Zagreb, 2006, str. 5-8.
 • Mithad Kozličić, Mateo Bratanić: Ancient Sailing Routes on Adriatic, Les routes de l'Adriatic antique, géographie et économie - Putovi antičkog Jadrana, geografija i ekonomija, Radovi s Okruglog stola održanog u Zadru od 18. do 22. rujna 2001., Boredeaux-Zadar, 2006. str. 107-124.
 • Franjevački samostan u Makarskoj u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), Kačić: Zbornik franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, XXXVI.-XXXVIII., 2004.-2006., str.165-174.
 • U sjeni Hvara: razvoj luke Stari Grad, Luke istočnog Jadrana - zbornik Pomorskog muzeja Orebić, Orebić, 2006., str. 223-241.
 • Razmatranje Šime Ljubića o vezama povijesti s drugim znanostima i njenoj didaktičkoj primjeni, Zbornik o Šimi Ljubiću, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 2009. str. 175-185.
 • Brodarstvo otoka Hvara i Visa za francuske uprave, Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.); Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu,  Split, 2010., str. 373-393.
 • Geografija i prošlost Dalmacije u očima britanske diplomacije prema priručniku iz 1919. godine, Zbornik Stijepa Obada, Zadar-Split-Zagreb, 2010., str. 647-661.
 • Mithad Kozličić, Mateo Bratanić, Sanda Uglešić: Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hrvatske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na razgraničenje ličkih, kordunaških i banijskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske krajine na bosanskohercegovačkoj strani), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Pravne i povijesne odrednice granica srednje i Jugoistočne Europe, Osijek, 2011., str. 211-246.
 • Mithad Kozličić, Mateo Bratanić, Sanda Uglešić: Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj katografskoj građi/The demarcation between Croatia and Bosnia and herzegovina in the Una region from the 17th to the 20th century according to original cartographic material (dvojezični tekst), Geoadria, vol. 16., No. 1., Zadar, 2011., str. 27-92.
 • Vjera i vjerska praksa u hrvatskim zbjegovima u El-Shattu (1944.-1946.), Croatica Christiana Periodica, br. 68., god. XXXV, Zagreb, 2011., str. 143-152.
 • Sanda Uglešić, Mateo Bratanić:Gospodarski i obrazovni aspekti pomorstva Kraljevine Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Dalmacija u prostoru i vremenu - Što Dalmacija jest, a što nije? - Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu - Što Dalmacija jest, a što nije?, Zadar, 2014., 141-150.

 • Uloga i značenje povijesti u Tuđmanovu djelu Bespuća povijesne zbiljnosti, Zbornik radova: Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.), Zadar, 2016., 233-240.

 • Hrvatski zbjegovi u Italiji od 1943. do 1945. godine, Časopis za suvremenu povijest, 46 (2016), 1, str. 161-196.

 • Mateo Bratanić, Tomislav Ražnjević, Partizanska propaganda na zadarskom području 1943.-1945. s naglaskom na ulogu Komunističke partije Hrvatske, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 58, 2016., str. 383-437.

 • Mateo Bratanić, Andrea Pandurić, Prvi vatikanski koncil u zagrebačkom tisku, Croatica Christiana Periodica, br. 79., god. XLI, Zagreb, 2017., str. 21 - 45.

 • Sanja Reiter, Mateo Bratanić, Razvoj ribarstva u Kalima do Drugog svjetskog rata, Kali (ur. J. Faričić), Zadar, 2017., str. 817-829.

 • Mateo Bratanić, Sanda Uglešić, Brodarsko-obrazovni čimbenici stanja splitskog pomorstva u drugoj polovici 19. stoljeća, Pomorski Split do početka XX. stoljeća, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu 26. i 27. rujna 2016., (ur. Nenad Cambi i Arsen Duplančić), Književni krug Split, 2019., str. 363-390.

Stručni radovi

 • Zlatno doba hvarskih jedrenjaka, Biseri Jadrana - Hvar, br. 1, god. I., 2003, str. 82-88.
 • Vrbanj u srcu otoka Hvara, Hrvatska revija, 3 (2006.), str. 17-21.
 • Špijunska služba u El Shattu, Hrvatska revija, 3 (2009.), str. 101-105.
 • Mateo Bratanić, Sanda Uglešić: Biografija i bibliografija prof. dr. sc. Mithada Kozličića: Uz 20. obljetnicu njegova znanstvenog rada, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LX, (2011), 4; str. 76-95.
 • In memoriam: prof. dr. sc. Mirjana Gross: (22. V. 1922. - 23. VII. 2012.), Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXI, (2012), 3/4; str. 274-278.

Prikazi i ocjene

 • I. Petrinović: "Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića", Periodični izvještaj centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, br. 163, god. XXXIII, 1999., str. 205-206.
 • Izbor iz pera istraživača hvarske baštine, Radovi Zavoda za povijesne HAZU u Zadru, 44, 2002, str. 280-282.
 • Michael SWIFT: HISTORICAL MAPS OF EUROPE (Povijesne karte Europe), PRC Publishing Ltd., London, 2000., Geoadria, 7/2,  2002, str. 116-118.
 • Tihomir Ciperk, Josip Vrandečić: Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj, Disput &Friedrich Naumann Stiftung, Zagreb, 2004.,Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005), 1; str. 297-299.
 • Norka Machiedo Mladinić, Jadranska straža: 1922.-1941., Dom i svijet, Pomorska biblioteka, Zagreb 2005., 233 str., Časopis za suvremenu povijest. 2 (2005) , 37; 511-514 (prikaz, stručni rad).
 • Povodom stogodišnjice, tri knjige o uzrocima i početku Prvog svjetskog rata. Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914; Max Hastings, Catastrophe: Europe Goes to War 1914; Margaret MacMillan, The War that ended Peace: How Europe Abandoned Peace for the First World War, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXIII (2014.), 4, str. 173-178.
 • A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története (1868-1918) /The Hungarian Maritime Trade, History of Fiume (1868-1918) // International Journal of Maritime History, 31 (2020), 1; str. 257-258.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 • (koautorstvo s M. Kozličić) Ancient Sailing Routes on Adriatic, Okrugli stol Međunarodnog projekta "Informatizirani atlas antičkog Jadrana": "Komunikacije antičkog Jadrana (2. st. pr. Kr. - 7. st. po Kr.): Geografija i ekonomska povijest", Zadar, 18.-22. 9. 2001.
 • U sjeni Hvara: razvoj luke Stari Grad, Luke istočnog Jadrana, Orebići, 10-11.05. 2002.
 • Franjevački samostan u Makarskoj u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), 500. god. franjevačkog samostana u Makarskoj (Prošlost i djelovanje), 18-19.10. 2002.
 • (koautorstvo s M. Kozličić, Z. Gržetić) Beautemps-Beaupré's research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 - 1809 and their significance for the development of Adriatic hydrography, GIS Applications and Development, Šibenik, 4.-8. rujna 2006.
 • Brodarstvo otoka Hvara i Visa za francuske uprave, Dalmacija za francuske uprave (1806-1813), Split, 18-19.rujna 2006.
 • Razmatranje Šime Ljubića o vezama povijesti s drugim znanostima i njenoj didaktičkoj aplikaciji, Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću,  Zadar - Stari Grad (o. Hvar), 3.-6. listopada 2007.
 • The Eastern Adriatic in the Reports of British Travellers of the 16th and 17th Centuries, Ars nautica - Pomorska arheologija i povijest srednjeg i novog vijeka, Dubrovnik, 7.-9. rujna 2009.
 • Pomorski aspekti ustanka hvarskih pučana, Znanstveni skup "500-ta obljetnica ustanka hvarski pučana", Hvar-Stari grad-Vrbanj, 26.-28. svibnja 2010.
 • (koautorstvo s M. Kozličić, S. Uglešić) Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hrvatske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na razgraničenje ličkih, kordunaških i banijskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske krajine na bosanskohercegovačkoj strani), Međunarodni znanstveni skup "Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe", Osijek 21.-22. listopada 2010.
 • (koautorstvo sa S. Uglešić) Gospodarski i obrazovni aspekti pomorstva Kraljevine Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Znanstveni skup "Dalmacija u prostoru i vremenu: Što Dalmacija jest, a što nije?", Zadar, 14.-16. lipnja 2012.
 • Dalmacija viđena britanskim očima u 19. stoljeću, Znanstveni skup "Dalmacija u prostoru i vremenu: Što Dalmacija jest, a što nije?", Zadar, 14.-16. lipnja 2012.
 • Reconstructing Memory, Deconstructing Oral Narratives: Dalmatian Refugees in Egypt during World War II, Međunarodni znanstveni skup "The Politics of Memory", Zadar, 6.-9. rujna 2012.
 • Uloga i značenje povijesti u Tuđmanovom djelu "Bespuća povijesne zbiljnosti", Znanstveni skup "Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države", Zadar, 12. prosinca 2012.
 • Povijest pomorstva kao specifikum zadarskog studija povijesti, Znanstveni skup "Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj: tradicija, današnje stanje, perspektive", Zagreb, 28.-29. studenog 2014. 
 • (koautorstvo s Sanjom Reiter), Razvoj ribarstva u Kalima do kraja Drugog svjetskog rata, Znanstveni skup "Kali", 25.-26. rujna 2015.
 • Die Rolle des Historikers bei der Vergangenheitsbewältigung - Deutsche Vorbilder und kroatische Muster, Međunarodni znanstveni skup Vergangenheitsbewältigung, Zadar, 27. listopada 2015.
 • Petar Kuničić i Viški boj, Međunarodni znanstveni skup 150. obljetnica Viškog boja, Vis, 8.-10 lipnja 2016.
 • (koautorstvo s Sandom Uglešić) Brodarsko-obrazovni čimbenici stanja splitskog pomorstva u drugoj polovici 19. stoljeća, Znanstveni skup “Pomorski Split do početka XX. stoljeća”, Split, 26.-27. rujna 2016.
 • Kriza i posljedice sloma jedrenjačkog brodarstva na istočnoj obali Jadrana u drugoj polovici 19. stoljeća, V. kongres hrvatskih povjesničara "Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi", Zadar, 5.-8. listopada 2016.
 • British Perspectives on Dalmatia in the 19th Century, Conference “Invasion to Integration: British Attitudes Towards Europe in the 19th and 20th Centuries”, Canterbury, Universitiy of Kent, 4.-5. studenog 2016.
 • The Uses of the Collective Memory on the Island of Hvar (case studies of the Hvar People’s Uprising and Golden Age of Maritime Activity), Workshop “The Islands of Memory”, Stari Grad, Sveučilište u Rijeci, Centre for Southeast European Studies – University of Graz, 31. kolovoza – 2. rujna 2017.

 •  T. G. Jackson’s Historiographical Criteria, Thomas Graham Jackson in Istria and Dalmatia, Split, Institut za povijest umjetnosti, 22.-25. studenog 2017.

 • Trading Connections of the Eastern Adriatic and Black Sea Ports in the Second Half of the 19th Century, 5th MMHN Conference, Mediterranean Maritime History Network, Ovidius University, Faculty of History and Political Science, Constanţa, 9.-11. svibnja 2018.
 • Juraj Biankini i 1918, Znanstveni skup "Završetak prvog svjetskog rata u Dalmaciji", Sveučilište u Zadru, Zadar,  5. studenog 2018.
 • Tracking sailing ship owners through published data sources, Znanstvena radionica "The transition from sail to steam in navigation: maritime labour transformations (1850s-1920s)", Università degli studi di Genova, Genova, 10.-11. 10. 2019.
 • Hrvatska pomorska historiografija – razvoj i stanje, Znanstveni skup Naše More Mare Nostrum (1069.-2019.) prigodom 950. obljetnice prvog spomena Jadrana "našim morem", Hrvatski pomorski muzej, Split, 12. 11. 2019.
 • From the City on the Sea to the City in the Sand: Recreating Dalmatian City in the Desert of El-Shatt, Workshop: City on the Sea, Diocletian's Palace, displacement, and space, Cost Action PIMo WG4, Split (online), 26. veljače, 2020.

 

INFO

Mateo Bratanić

Zamjenik pročelnika, povjerenik za e-učenje,koordinator za Erasmus+ i međunarodnu suradnju

Izvanredni profesor

br. ureda:

tel. 023/200-624

fax. 023/200-730

e-mail: bratanic@unizd.hr

Osobni web

Bibliografija

tko je tko

konzultacije: srijeda 10:00-11:00h