Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/18-01/31

URBROJ: 2198-1-79-58/18-10

 

RED PREDAVANJA

Za X. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG509

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju

30

15

0

4

UČG510

 

Diplomsko istraživanje

 

 

 

26

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

Student/ica pod A mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova*