Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/17-01/54

URBROJ: 2198-1-79-58/17-09

 

RED PREDAVANJA

za IX. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG501

doc. dr. sc. Maja Cindrić

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike IV

15

0

30

7

UČG502

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti IV

15

0

0

7

Anela Serdar Pašalić, prof.

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti IV

0

0

30

 

UČG503

doc. dr. sc. Draženko Tomić

Kultura duha

30

0

15

5

UČG504

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Medijska kultura

15

15

0

3

UČG505

mr. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura

0

0

60

1

A1

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

UČG506

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave predmeta izbornog modula

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG508

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Ekologija

15

15

0

4

UČG509

mr. sc. Ljiljana Ilić

Didaktička dokimologija

15

15

0

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**