Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Anela Nikčević-Milković

 

Rođena je 1970. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 1996. Akad. god. 1993./1994. provela je u Los Angelesu, USA usavršavajući engleski jezik. Pri kraju studija 1995. bila je sudionik Psihologijske ljetne škole na otoku Krku. Od 1997. do 2001. bila je zaposlena kao psiholog u Centru za socijalnu skrb Gospić i u to je vrijeme završila dva stupnja Bihevioralno-kognitivne terapije u Rijeci, te položila stručni ispit za samostalni rad psihologa pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Od 2001. zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću (danas: Odjel za nastavničke studije u Gospiću) najprije u zvanju predavača, od 2005. u zvanju višeg predavača, a od 2015. u zvanju docenta. Nositeljica je kolegija: Uvod u razvojnu psihologiju, Dječja psihologija, Psihologija učenja i poučavanja, Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije, Trening socijalnih vještina, Emocionalna inteligencija, Nasilje nad i među djecom, Psihologija obitelji i roditeljstva, Odgoj i obrazovanje darovitih, Partnerstvo s roditeljima, Psihologija komuniciranja i Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju, te joj je povjeravana nastava iz kolegija Rad s djecom s teškoćama u razvoju. Sudjelovala je u izradi i izmjenama programa u skladu s Bolonjskim procesom i smjernicama ECTS sustava, te je uvela nekoliko novih kolegija: Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije, Nasilje nad i među djecom. Na stručnom studiju Veleučilišta Nikola Tesla izvodila je kolegij Interpersonalna komunikacija. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru od 2015. nastavnica je na kolegiju Psihološke, socijalne i kulturne odrednice pismenosti u okviru modula Informacijske potrebe i čitateljski interesi i navike. Od 2020. nositeljica je i dijelom izvođač na kolegiju Pedagoška psihologija na Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost u Cetinju, Crna Gora. Od 2017. do 2021. potpredsjednica je Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću, a od 2019. članica je Domskog odbora Učeničkog doma A. G. Matoš u Zagrebu. Članica je Senata Sveučilišta u Zadru za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. Na matičnom Odjelu predsjednica je podružnice Alumni kluba Sveučilišta u Zadru, mentorica je dvojici asistenata iz društvenog područja znanosti, predsjednica je Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade najboljem studentu i Povjerenstva za razredbeni ispit.

Godine 2008. magistrirala je s temom Kognitivni i metakognitivni procesi pri pisanju kod studenata nižih i viših godina studija (mentor: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović), a 2012. doktorirala je na izvandoktorskom studiju s temom Samoregulacija učenja u području pisanja (mentor: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Bila je voditeljica Povjerenstva za unapređenje kvalitete četiri godine, te njezin član tri godine. je pročelnica Odsjeka za učiteljski studij u Gospiću Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2010./2011., a od 2011. do 2013. bila je predstojnica Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. 2013. i 2014. je predsjednica i potpredsjednica Upravnog vijeća Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću. U okviru Centra za psihosocijalnu pomoć Ličko-senjske županije pri Ministarstvu hrvatskih branitelja aktivna je u nizu stručnih poslova psihologa. Od 2001. do 2010. imenova je ovlaštenim sudskim vještakom za psihologiju od strane Županijskog suda u Gospiću . Godine 2017. vodila je nacionalni projekt Ispitivanje i analiza stanja u sustavu pružanja psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pri Ministarstvu hrvatskih branitelja (financiran EU fondom), u okviru kojeg je izradila dva nacionalna stručna elaborata (u koautorstvu s doc. dr. sc. Dariom Vučenovićem). Od 2020. do 2024. član je Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja pri istom Ministarstvu. Od 2018. povremeno je vanjska suradnica Centra za socijalnu skrb Gospić na poslovima voditeljice mjere nadzora nad roditeljskom skrbi, te pojačane brige i nadzora.

Autorica je jednog sveučilišnog priručnika Rizični i zaštitni čimbenici poremećaja u ponašanju kod adolescenata (u koautorstvu s: Viktorom Božičević i Kristinom Manestar), dva poglavlja u knjigama: 1) Pintrichev i Zimmermanov model samoregulacije učenja u Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena (autora: Darka Lončarića) i 2) Use of Digital Media in Learning in order to Develop Information Literacy u Reaching Horizons in Contemporary Education (urednika: N. Tatković, F. Šuran i M. Diković), 27 znanstvenih i 20 stručnih članaka, te je bila suradnica u pisanju stručne publikacije UNICEF-a Prekini lanac – zaustavimo elektroničko nasilje. Imala je izlaganja na 56 znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova gdje je tri puta bila pozvani predavač: 1) 16th ICIE International Conference, Universite Paris Descartes, Paris, France, 2018.; 2) EDUvision 2018„Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij“, Ljubljana, Slovenia, 2018. i 3) International conference on Modernity, Education and Human Rights: Human Rights, Children’s Rights and Participation and Active Citizenship as Learning Outcomes of Higher Education Study Programmes, AZVO and University of Rijeka, Rijeka, Croatia, 2019., te na 20 stručnih skupova. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je 16 diplomskih radnji studenata na stručnom studiju i 47 diplomskih radnji studenata na sveučilišnom studiju. Sa studentima kojima je bila mentor aktivno je sudjelovala na 6 znanstvenih skupova, te je s njima objavila 5 znanstvenih i 2 stručna članka.

Surađivala je na četiri znanstvena projekta: 1) Analiza rizičnih ponašanja učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola i učenika srednjih škola Ličko-senjske županije (2003.; voditelj: prof. dr. sc. Petar Bezinović; Institut za društvena istraživanja iz Zagreba (IDIZ) i udruga Zajedno iz Senja); 2) Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti (122-0000000-0605) (voditelj: prof. dr. sc. Milorad Nikčević; od 1994. do 2015.; Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, uz potporu MZOS); 3) Percepcija studija i učiteljskog poziva Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (2009.-2014.) (voditeljica: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović); 4) Projekt ZadarZaDar – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika (financiran od strane EU fonda i MZO). Nositeljica je niza aktivnosti popularizacije znanosti ponajviše u okviru Festivala znanosti i Tjedna psihologije.

Bila je predsjednica i članica mnogih programskih i organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova. Članica je uredništva Zbornika radova i Knjige sažetaka sa znanstveno-stručnog skupa 5. Dana Šime i Ante Starčevića pod naslovom Nove smjernice u odgoju i obrazovanju/Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića. Članica je uredništva časopisa The Turkish Online Journal of Educational Tehnology (TOJET) od 2018., te je bila članica uredništva časopisa Journal of Global Education and Research (JGER) iz USA. Od 3. do 10. travnja 2016. bila je gostujuća znanstvenica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Cetinju, Crna Gora. Recenzirala je veći broj članaka za različite znanstvene časopise i zbornike radova, dva priručnika, te dva poglavlja u stranoj knjizi. Recenzirala je Odgojne i socijalizirajuće ciljeve i sadržaje HNOS-a 2005. kao članica MZOŠ. Recenzirala je niz stručnih projekata MZOŠ, Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih. Kao vanjski neovisni evaluator evaluirala je niz projekata financiranih iz EU fondova od 2017. do 2019.

Sudjelovala je ili vodila preko dvadeset stručnih projekata: International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), Nizozemska (Zagreb, 1996.); Prevencija ovisnosti i rizičnih faktora učenika od 5. do 8. razreda (Centar za humanitarni rad Suncokret, Zagreb, 1996.); Obrazovanje o ljudskim pravima (Centar za kulturu mira i nenasilja Mali Korak i OSCE, 2006.); Škola otvorena roditeljima (Udruga roditelja Korak po korak, 2007); Stop nasilju (UNICEF, 2004.-2010.); Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama (Hrvatska mreža mladih i Gong, 2012.-2013.); Projekt Sunčana strana ulice (Ambidekster klub Zagreb, 2012.-2013.); Projekt Bonton za telefon (udruga Vida iz Rijeke, 2019.) i dr., a najdulje je vodila projekt Prevencija nasilja u mladenačkim vezama sa studentima i srednjoškolcima u lokalnoj sredini grada Gospića (projekt DPP i Filozofskog fakulteta u Zagrebu), preko deset godina. Održala je cijeli niz predavanja i radionica na stručnim skupovima za učitelje, nastavnike i stručne suradnike, bila je pozvani izlagač na mnogim javnim tribinama i okruglim stolovima. U Studentskom savjetovalištu Sveučilišta u Zadru provodila je radionice za studente na temu Prevencija nasilja u mladenačkim vezama. Dobitnica je Priznanja UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje za izniman doprinos i dugogodišnji rad na prevenciji i intervenciji protiv nasilja među djecom i mladima 2011. godine. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

Crosbi

Google scholar