Odjel za lingvistiku

Preddiplomski sveučilišni studij "Language and Communication in a Multilingual Society / Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu"

 

Trajanje studija: 6 semestara

Način izvođenja studija: redoviti studij (predavanja, konzultativna nastava i mentorski rad)

Uvjeti upisa na studij:

Položena državna matura i srednjoškolska svjedodžba, odnosno razredbeni ispit za one pristupnike koji nisu polagali državnu maturu. Minimalna potrebna razina poznavanja engleskoga jezika je B2. Predviđeno je da se na studij upisuje do 20 kandidata godišnje.

Kompetencije koje se stječu po završetku studiranja:

Osobama koje završe dvopredmetni preddiplomski studij Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu / Language and Communication in a Multilingual Society otvoreno je nekoliko mogućnosti za zapošljavanje, odnosno daljnje usavršavanje, koje uključuju:

1. radno mjesto stručnjaka u području lingvistike/primijenjene lingvistike u akademskoj zajednici, vladinim i nevladinim organizacijama ili u komercijalnim djelatnostima koje obično uključuju nastavak obrazovanja, ali ne nužno;

2. nastavak obrazovanja i karijera koja se nadovezuje na temelje stečene na preddiplomskome studiju, kao na primjer diplomski studij lingvistike ili određenoga jezika, informacijskih znanosti itd.;

3. zaposlenje na radnome mjestu koje je obično otvoreno stručnjacima koji su diplomirali u području humanističkih znanosti, ali uz dodatnu prednost posjedovanja jezičnih i naprednih analitičkih sposobnosti.

Na kraju studija studenti mogu:

 • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih pojmova i načela u području lingvistike,
 • objasniti i navesti primjere struktura i funkcija jezika i komunikacijskih procesa te ih analizirati, osobito u višejezičnim kontekstima,
 • primijeniti temeljne pojmove lingvističke analize i komunikacije na stvarne podatke iz jezika,
 • klasificirati glavne predstavnike jezičnih porodica,
 • samostalno pronaći podatke o nekom jeziku koji student ne poznaje i utvrditi izvore kojima se produbljuje novostečeno znanje,
 • navesti primjere jezične raznolikosti i varijacije na svijetu te kritički raspravljati o njima,
 • pojasniti temeljne aspekte višejezičnosti i prikazati njezine implikacije za pojedinca i društvo,
 • shvatiti na koji se način spoznaje iz procesa učenja drugoga i trećega jezika mogu primijeniti na kontekst podučavanja,
 • razviti programe za učenje i podučavanje jezika te predvidjeti višejezičnost u određenim institucionalnim i društvenim kontekstima te upravljati njome,
 • prepoznati, izabrati i primijeniti odgovarajuće komunikacijske strategije u međukulturnim situacijama te u profesionalnim kontekstima,
 • rukovati tekstovima u digitalnom obliku uz primjenu osnovnih vještina kodiranja znakova, oblikovanja teksta i protokola za označavanje jezika,
 • klasificirati korpuse različitih jezika te leksikografske i terminološke izvore te ih upotrebljavati samostalno,
 • odabrati i primijeniti digitalne alate za analizu teksta,
 • steći osnovne kompetencije za određivanje formata audiozapisa i primjenjivanje alata za osnovnu obradu govornih jezičnih podataka,
 • nabrojati temeljne metode za istraživanje jezika,
 • odabrati i primijeniti metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu jezičnih podataka,
 • izraziti vlastite ideje i argumente u pisanome i govornome obliku na engleskome jeziku,
 • iznijeti rezultate analize problema u pisanome i govornome obliku,
 • vršiti osnovnu komunikaciju na nekom neindoeuropskome stranom jeziku i dodatnome stranom jeziku,
 • raspravljati i kritički prosuđivati rezultate istraživanja te probleme vezane za život i struku koji se odnose na jezik, komunikaciju i višejezičnost u suvremenome društvu,
 • primijeniti načela lingvističkih istraživanja na rješavanje praktičnih problema.

Stručni naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija: prvostupnik lingvistike.

Struktura preddiplomskog studija:

Struktura programa je modularna što znači da se svi kolegiji nude unutar jednog od ukupno osam modula. Studij se sastoji od uvodnoga modula (M0: Razumijevanje jezika, komunikacije i jezične raznolikosti), četiri tematska modula (M1: Višejezičnost u prostoru i vremenu; M2: Učenje i podučavanje jezika; M3: Međukulturna komunikacija u digitalnom dobu; i M4: Jezične tehnologije, jezični izvori i alati) koja su usmjerena na različita područja lingvistike i nude se studentima od drugoga do petoga semestra, završnoga modula (MF) koji uključuje izradu završnoga rada, odnosno obvezno terensko istraživanje uz polaganje završnoga ispita te izbora dodatnih izbornih kolegija u ponudi Sveučilišta u Zadru. Usporedno s modulima M0, MF i M1-M4 tijekom se prvih pet semestara nudi i horizontalni modul (MSM: Vještine i metode za studij jezika) koji je usmjeren na usvajanje komunikacijskih vještina na engleskome jeziku (pismenih i govornih), pismenih vještina na hrvatskome jeziku te osnova istraživačkih metoda i obrade podataka (kvantitativnih i kvalitativnih) Modul Strani jezik (MF) poluizborni je modul koji studenti moraju upisati prvih pet semestara, ali u okviru kojega mogu upisati jezik po vlastitome izboru (u sklopu istoga modula obvezni su upisati i barem jedan neindoeuropski jezik tijekom najmanje dva semestra).