Odjel za lingvistiku

Na Odjelu za lingvistiku nude se tri studijska programa, jedan preddiplomski i dva diplomska:

  • preddiplomski dvopredmetni studij Language and Communication in a Multilingual society/Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu (program traje tri godine, odnosno šest semestara te nosi 180 ECTS bodova),
  • dvopredmetni diplomski studij lingvistike (program traje dvije godine, odnosno četiri semestra te nosi 60 ECTS bodova),
  • jednopredmetni diplomski studij lingvistike (program traje dvije godine, odnosno četiri semestra te nosi 120 ECTS bodova). Studij je u mirovanju.