Odjel za kroatistiku

MIRELA ŠUŠIĆ

 

Doc. dr. sc. Mirela Šušić


Odjel za kroatistiku
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2
23000 Zadar

Telefon: 023/200-564
E-mail: msusic@unizd.hr
Konzultacije: ponedjeljkom  12:00 – 14:00
Matični broj znanstvenika: 323093


- od 01. 01. 2010. asistentica
- od 21. 04. 2015. poslijedoktorandica
- od 03. 12. 2015. znanstvena suradnica
- od 20. 09. 2016. docentica
 


       Nositeljica i izvoditeljica kolegija:
1.    Metodika nastave i školska recepcija hrvatske književnosti (uvod)
2.    Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta
3.    Književnost u dodiru (s drugim umjetnostima) i metodička praksa
4.    Hrvatski narodni preporod s osvrtom i na prilike u BiH
5.    Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti

 

ŽIVOTOPIS

Doc. dr. sc. Mirela Šušić rođena je 18. listopada 1976. godine u Zadru. Osnovnu školu završila je u Pridragi, a srednju školu u Zadru.
Diplomirala je 2007. na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru završivši jednopredmetni sveučilišni dodiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti te time stekla visoku stručnu spremu i stručni naziv profesor hrvatskog jezika i književnosti.
Poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ završila je na Sveučilištu u Zadru obranivši 21. travnja 2015. doktorsku disertaciju pod naslovom Ženski likovi u kurlanskoj trilogiji Mirka Božića: znanstvena i školska interpretacija pod mentorstvom prof. dr. sc. Šimuna Muse.
Zaposlena je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru gdje je od 1. siječnja 2010. godine izabrana za suradnicu u suradničko zvanje asistentice i na radno mjesto asistentice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti (Metodika nastave hrvatske književnosti), a nakon stjecanja akademskog stupnja doktorice humanističkih znanosti, od 21. travnja 2015. godine, u suradničkom je zvanju poslijedoktorandice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti (Metodika nastave hrvatske književnosti).
U prosincu 2015. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija, a 20. rujna 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.
Od 1. listopada 2016. godine nositeljica je i izvoditeljica kolegija Metodika nastave i školska recepcija hrvatske književnosti (uvod), Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta, Književnost u dodiru (s drugim umjetnostima) i metodička praksa, Hrvatski narodni preporod s osvrtom i na prilike u BiH i Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti.
Pomagala je studentima pri izradi više diplomskih radova („Metodički pristup romanu Kurlani Mirka Božića“, „Kurlanski lik žene“, „Otočnost kao tematska odrednica proze Slobodana Novaka“, „Zavičajnost u lirici Josipa Pupačića“, itd.).
Godine 2011. bila je tajnica uredništva zbornika radova Zadarski filološki dani III. te je na promociji navedenog zbornika sudjelovala kao moderatorica promocije.
Kao članica Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru od 2011. do 2013. godine sudjelovala je u izradi Priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, KLASA: 012-01/11-01/02, URBROJ: 2198-1-79-34/11-01.
Godine 2012. postaje članicom Organizacijskog odbora Međunarodne ljetne škole hrvatskog jezika, književnosti i kulture „Zoranićeva arkadija“ na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o imenovanju od 2015. godine članica je stručnog povjerenstva za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava na zapošljavanje u Republici Hrvatskoj na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika u osnovnoj školi i/ili nastavnika hrvatskog jezika u srednjoj školi.
Od 2016. godine članica je radne skupine za izradu dvopredmetnog preddiplomskog i diplomskog studija Hrvatskoga jezika i književnosti na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.
Stručno se usavršavala aktivno sudjelujući u radionicama održanim u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Studentskog savjetovališta, Pristup i rad sa studentima s invaliditetom, proisteklim iz TEMPUS projekta EduQuality, Zadar, 2012. godine.
Također se stručno usavršavala u sklopu Programa stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika akad. god.2013./2014., Modul: Kvalitetno obrazovanje, održanom od 1. listopada do 20. prosinca 2013. godine na Sveučilištu u Zadru u organizaciji Centra „Stjepan Matičević“.
Završila je Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja s koeficijentom opterećenosti polaznika od 60 ECTS bodova 7. studenog 2014. godine na Sveučilištu u Zadru u  organizaciji Centra „Stjepan Matičević“.
Sudjelovala je i na više međunarodnih znanstvenih skupova i to na:
-    Međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 4, održanom u Zadru od 30. rujna do 1. listopada 2011. godine s izlaganjem „Lik žene u Andrićevoj pripovijetci Put Alije Đerzeleza“,
-    Međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 5, održanom u Zadru od 27. do 28. rujna 2013. godine s izlaganjem „Koegzistencija urbanog i ruralnog u romanu Zimsko ljetovanje Vladana Desnice“,
-    Međunarodnom znanstvenom skupu Riječki filološki dani 10, održanom u Rijeci od 27. do 29. studenog 2014. godine s izlaganjem „A. B. Šimić o likovnosti avangarde“ (zajedničko izlaganje sa Šimunom Musom) te
-    Međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 6, održanom u Zadru od 25. do 26. rujna 2015. godine s izlaganjem „Ambivalentna konstelacija arhetipa majke u Trilogiji o Kurlanima Mirka Božića“.
Dosad je objavila više znanstvenih i stručnih članaka u časopisima, zbornicima i drugim publikacijama te dvije knjige.


POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

RADOVI

1.    „Od iluminizma do postmodernizma“, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LIX, br. 1 – 2, 2010., str. 274-277., ISSN 1330-4577, (prikaz).

2.    „Bibliografija radova Mladena Dorkina“, Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 7/1, br.  7, 2011., Zadar, str. 9-15.; ISSN 1845-6839; UDK 012 Dorkin, M., (stručni rad).

3.    „Kamov, pisac koji dozvoljava stalno vraćanje“, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LX,  br. 4, 2011., str. 157-160., ISSN 1330-4577, (prikaz).

4.    „Novi zbornik - Zadarski filološki dani III.“, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LXI, br. 1, 2012., str. 235-238., ISSN 1330-4577, (prikaz).

5.    „Karizmatični predavač o Vladimiru Nazoru“, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LXI, br. 3 – 4, 2012., str. 305-308., ISSN 1330-4577, (prikaz).

6.    „Lik žene u Andrićevoj pripovijetci Put Alije Đerzeleza“, Zadarski filološki dani IV, zbornik radova, Zadar, 2013., str. 45-56., ISSN 1846-4995, UDK: 821.163 (497.6)-32.09 Andrić, I., (izvorni znanstveni rad).

7.    „Ivo Frangeš – nezaobilaznost hrvatske znanosti, književnosti i kulture“, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, godište LXIII, br. 3, 2014., str. 253-257., ISSN 1330-4577, (prikaz).

8.    „Koegzistencija urbanog i ruralnog u romanu Zimsko ljetovanje Vladana Desnice“, Zadarski filološki dani V, zbornik radova, Zadar, 2015., str. 307-318., ISSN 1846-4995, UDK: 821.163.42-31.09 Desnica, V., (izvorni znanstveni rad).


9.    „Teorijske postavke i odnos opće metodike i metodike književnosti“ (suautor Šimun Musa), Suvremena pitanja (časopis za prosvjetu i kulturu Matice hrvatske u Mostaru i Fakulteta prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru), Mostar, godište X., br. 20, 2015., str. 38-58.; ISSN 1840-1252, UDK 371.3:82 37.02, (izvorni znanstveni rad).

10.    „Lik Perke u Trilogiji o Kurlanima Mirka Božića“, Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 11/2, br. 11, 2015., Zadar, str. 445-462.; ISSN 1845-6839; UDK 821.163.42-31.09, (izvorni znanstveni rad).

11.    „Teorija recepcije i školska recepcija“ (suautor Šimun Musa), Hum (časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru), Mostar, br. 13, 2015., str. 84-109.; ISSN 1840-233X, UDK: 82.0 371.3:82.0, (izvorni znanstveni rad).

 

KNJIGE

1.    Osnove interpretacije književnosti (metodička motrišta), suautor Šimun Musa, Školska naklada, Mostar, 2014., str. 283., ISBN 978-9958-774-09-6; COBIS.BH-ID 22080262.

2.    Uvod u metodiku, interpretaciju i recepciju književnosti, (suautori Šimun Musa i Marko Tokić), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2015., str. 336., ISBN 978-953-331-081-7; UDK 371.3:82>(075.8).