Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić

Odjel za kroatistiku

Sveučilište u Zadru

klevac@unizd.hr

 

ŽIVOTOPIS

  Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač – Levačić je rođena u Zadru 1976. godine gdje završava Jezičnu gimnaziju (1994.), diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu (1999.), kao i poslijediplomski studij lingvistike (2003.). U skladu s nastavnim potrebama Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, znanstveni i nastavni rad usmjerava joj se prema grani teorije i povijesti književnosti.

 Magistrirala je 30. siječnja 2003. godine pod mentorskim vodstvom prof. dr. Slavomira Sambunjaka s temom Stil Brižinskih spomenika s obzirom na pojam prenje, a doktorirala 15. lipnja 2007. godine obranivši disertaciju Mitski jezik u hrvatskoj fantastičnoj prozi pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Krunoslav Pranjić, profesor emeritus, prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak (mentor) i prof. dr. sc. Nikola Ivanišin, profesor emeritus. Time je stekla akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, znanstveno polje filologijaznanstvena grana teorija i povijest književnosti.

Od 2000. god. radi na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, gdje je predavala Dječju književnost i seminar iz Slovenske književnosti, a do 2006. je surađivala i u nastavi na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja izvodeći nastavu iz kolegija Stilistika teksta.

U sklopu reformiranog studija Hrvatskog jezika i književnosti nakon 2006. samostalno je izradila programe i silabuse, bila nositeljica te izvodila nastavu na sljedećim kolegijima:

-Uvod u studij književnosti

- Interpretacija književnoga teksta (izb.)

- Hrvatska fantastična proza (izb.)

- Hrvatsko-slovenski književni kontakti (izb.)

 

Od 2010., kada je stekla znanstveno-nastavno zvanje docenta, do danas, na matičnom Odjelu izvodi nastavu iz kolegija: 

 

 • Teorija književnosti
 •  Hrvatska književnost 19. stoljeća 
 •  Hrvatske spisateljice 19. i 20. stoljeća
 • Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih

 

Bila je mentorica pri izradi četrdesetak diplomskih radova studenata i tridesetak završnih radova.

Od 2011. mentorski vodi jednu doktorandicu, od 2014. i drugu.

Od njezinih aktualnih znanstvenih interesa ističu se književno-antropološka istraživanja novije hrvatske književnosti, istraživanja odnosa književnosti i ideologije, poglavito na korpusu novije hrvatske prozne književnosti unutar koje posljednjih nekoliko godina istražuje reprezentacije materinstva. Zanima je odnos književnih i kulturalnih praksa, istraživanja teorija identiteta i njihova odnosa s književnim teorijama uz primjene u suvremenim interpretacijama tekstova hrvatske književnosti. Dio interesa usmjerava i prema ekologizmu (ekokritičko čitanje književnog teksta, animalizam, zoofigure) kao i različitim aspektima istraživanja intertekstualnosti i intermedijalnosti književnoga djela. Od 2011. dio znanstvenog interesa usmjerava i prema istraživanju čitateljskih kompetencija i teorijama čitanja općenito.

Od 2010. do danas je na funkciji predstojnice Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, a u akad. god. 2011./2012., 2013./2014. te 2015./16. obnaša funkciju zamjenice pročelnika Odjela za kroatistiku i slavistiku.

Od 2012. do 2015. (četiri godine) voditeljica je Međunarodne ljetne škole hrvatskog jezika, književnosti i kulture Zoranićeva arkadija na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.

Djeluje u Organizacijskom odboru međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani i u uredništvu zbornika Zadarski filološki dani. Sudjelovala je u radu Odjelnih povjerenstava za kvalitetu nastave (Povjerenstvo za unutrašnju kontrolu kvalitete, od 2010. do 2013.)

Od stranih jezika govori engleski jezik, a služi se talijanskim, njemačkim i slovenskim jezikom. Udata je, majka dvoje djece (rođ. 2003. i 2006.), sa stalnim prebivalištem u Zadru.

Znanstvena bibliografija 


http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235635

 

 

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA

 

 

 1. PRIJE IZBORA U ZNANSTVENONASTAVNO ZVANJE DOCENTA

 

 1. KNJIGA:

 

Stil Brižinskih spomenika s obzirom na pojam prenje (Književni krug Split 2006., 327 str.) ISBN 953-163-234-0, znanstv. monografija

 

 1. ZNANSTVENI RADOVI U MEĐUNARODNIM, STRANIM ILI S NJIMA IZJEDNAČENIM DOMAĆIM ČASOPISIMA (A1)  

 

 1. Legenda o Golemu, žena-smrt i Berliozova glazba u fantastičnoj priči Gorana Tribusona "Praška smrt" (Intertekstualni i intermedijalni aspekt fantastične priče), u: Slavia, časopis pro slovanskou filologii, (Prag), 78 (2009), str. 33-52  (ISSN: 0037-6736, SCOPUS, CEEOL), izv. znanstv.
 2. Dehumanisation of realitiy in Croatian fantastic prose – symbolism of apocalyptic animals, u: IKON, časopis za ikonografske studije, (Rijeka), 2(2009), UDK/UDC 7.04, (ISSN 1846-8551, str. 347-354  SCOPUS), izv. znanstv.

 

 1. Binarizam glasovnih struktura drugog brižinskog spomenika (Adhortatio ad poenitentiam) s obzirom na pojam prenje, u: Slavia, časopis pro slovanskou filologii, (Prag), 74(2005) - Cyrillo-Methodiana (2005, Roč. 74, seš. 2/3 (2005) str. [379]-392) ISBN 80-85494-73-6 (Euroslavica), ISBN 80-86420-21-3 (Slovanský ústav AV ČR), str. 379-392., izv. znanstv.

 

 1. Struktura obrazaca istjerivanja zloga u Brižinskim spomenicima i narodnim basmama, Književna smotra (Zagreb), 36 (2004), 1(131) ; str. 65-73, ISSN 0455-0463, izv. znanstv.

 

 1. Dualistični aspekt motiva prenje u homiletičkom i molitvenom diskursu Brižinskih spomenika i hrvatskih glagoljskih prenja, u: Filologija, (Zagreb), 41(2003), str. 83. – 102. (ISSN 0449-363X), izv. znanstv.

 

 1. Utjecaj irske lorice na stil Brižinskih spomenika, u: Književna smotra, (Zagreb), 35(2003), br. 128/129 ( 2-3 ), str. 71. – 80. (ISSN 0455-0463), izv. znanstv.

 

 1. Usporedba drugog Brižinskog spomenika i prenja Učenie n(e)dīle prve posta po Mateû, u: Braslav 1, Zbornik z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14. – 15. novembra 2002., str. 101. – 108., izv. znanstv.

 

 1. Idejni sukob dvaju glavnih leksema u Krležinim Zastavama, u: Hrvatska misao, (Sarajevo), god. 6(2002), br. 23/24, str. 121.-133. (ISSN 1028-2246), izv. znanstv.

 

 

 1. ZNANSTVENI RADOVI U DOMAĆIM ČASOPISIMA A2 I ZBORNICIMA S DOMAĆIM RECENZENTIMA

 

 1. Dijalog i jednostavna prošla glagolska vremena u "Brižinskim spomenicima" i glagoljskim prenjima, Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), 1 (2005) ; str. 89-106 (ISSN 1845-6839), pregledni rad

 

 1. STRUČNI RADOVI

 

 1. Iskazom do neizrecivog, Michael A. Sells, Mystical Languages of Unsaying, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994., u: Književna smotra, (Zagreb), 36(2004), br. 132.-133 (2-3), str. 133. – 135., ISSN 0455-0463, prikaz knjige

 

 1. Tkonski zbornik: hrvatskoglagoljski tekstovi iz 16. stoljeća ( transliterirao i popratne tekstove napisao: Slavomir Sambunjak, Tkon, 2001. ), u: Čakavska rič, (Split), god. XXX., 2002., br. ½ , str. 519.-526., ISSN 1849-1081, prikaz knjige

 

 

 1. RADOVI U OSTALIM ČASOPISIMA (IZVAN KATEGORIJA A1 I A2)

 

Trudnoća i porođaj – subverzivni motivi hrvatskog ženskog fantastičnog pisma, u: Treća, (Zagreb), vol. XI (2009),br.1, str. 35-52., (ISSN 1331-7237), izv. znanstveni rad

 

Lingvostilistički kontekst Krležinih Zastava, u: Glasje, časopis za književnost i umjetnost, (Zadar), god. 6(1999), br. 11/12, str. 178. – 197., pregledni r., (ISSN 1330-3201) (AGRINDEX Humanities Index)

 

 

RADOVI NAKON IZBORA U ZNANSTVENONASTAVNO ZVANJE DOCENTA   A)        KNJIGA:   Moć i nemoć fantastike (Književni krug Split 2013., 190 str.) (ISBN 978-953-163-387-1)             POGLAVLJE U KNJIZI:   Apokaliptičke životinje – markeri prototeksta u hrvatskoj fantastičnoj prozi, u: Književna životinja, Kulturni bestijarij II. dio, (ur. Antonija Zaradija-Kiš i Suzana Marjanić), Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. , str. 771-798. (ISBN 978-953-169-222-9) (ISBN 978-953-6020-69-0)   B)        ZNANSTVENI RADOVI U MEĐUNARODNIM, STRANIM ILI S NJIMA IZJEDNAČENIM DOMAĆIM ČASOPISIMA (A1)    Metalepsa i poigravanje funkcijama književnog teksta u humoreskama Bratoljuba Klaića, u: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40 (2), 2014., str. 551-567., izv. znanstv.  (ISSN 1331-6745), SCOPUS   Komunikacija muških i ženskih likova u prozama Adele Milčinović, u: Sarajevski filološki susreti II: Zbornik radova (knjiga II), ur. Kodrić, Sanjin ; Preljević, Vahidin, Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2014. str. 361-378 (koautorstvo s Anom Vulelijom), izv. znanstv. rad (ISSN 223-1018), EBSCO, CEEOL   Reprezentacija ženske neplodnosti u hrvatskoj tradicijskoj kulturi i književnosti od kraja 19. do početka 21. stoljeća, u: Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 50 (2), 2013., str. 188-203, izv. znanstv. rad. (ISSN 0547-2504), SCOPUS (Ostale indeksne publikacije: IBSS - The International Bibliography of the Social Sciences;MLA - Modern Language Abstracts;RILM: Abstracts of Music Literature Database;Erih;Open Folklore)   Motivi ranih majčinskih praksa unutar konstrukcije književnih ideologema (J. E. Tomić, Melita, 1899. i Mara Švel-Gamiršek, Mati, 1942.), u: Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knjiga 2., ur. Kodrić, Sanjin. Sarajevo: Slavistički komitet 2012., str. 303-318., izv. znanstv. rad. (ISSN 2303-4106)   Slon i nosorog – zoometafore Ive Andrića i Eugènea Ionesca, u: Hrvatska misao (Sarajevo), god. 16 (2012), br 2/12 (59), nova serija sv. 44., str. 27-35., izv. znanstv. rad (koautorstvo s Patrickom Levačićem). (ISSN 1028-2246)   Porodni pečat – mitsko konstituiranje glavnog ženskog lika u pričama Dragojle Jarnevićeve i Vesne Bige. Umjetnost riječi (Zagreb) 55 (2011), 1-2, str. 15-31. izv. znanstv. rad (ISSN 0503-1583) CEEOL   Modeli poticanja kreativnosti učenika u aktualnim osnovnoškolskim udžbenicima hrvatskog jezika i književnosti, u: EduVision 2013, mednarodna konferenca »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«  (ur. Mojca Orel), Ljubljana, 2013., pregledni rad, ISBN: 978-961-93189-8-0 (pdf)         Tematika majčinstva unutar ženskog pisma Ivane Brlić Mažuranić, u: Šegrt Hlapić Od čudnovatog do čudesnog, zbornik radova (ur. B. Majhut, S. Narančić Kovač, S. Lovrić), Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Slavonski Brod : Matica hrvatska, Ogranak, 2015., str. 709.-720. izv. znanstv. rad. (ISBN 978-953-57604-1-2)   Prilog istraživanju literarnog stvaralaštva učenika osnovnih škola Zadra i Zadarske županije, u: Dijete i estetski izričaji. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Dijete i estetski izričaji održanoga u Zadru 13. i 14. svibnja 2011. (ur. Bacalja, Robert, Ivon, Katarina. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014. str. 161-184, izvorni zn. rad (ISBN 978-953-331-050-3)   Hrvatska tradicijska kultura kao intertekst u romanu Mate Ujevića Mladost Tome Ivića (1928), u: Mate Ujević danas. Zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića (ur. Matičević, Ivica),  Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2013. str. 347-364, izv. znan. rad. (ISBN  978-953-278-156-4)   Sitivrat i simbolika kruga u bajci I. B. Mažuranić "Zašto se rodila biedna Lera i njezino sirotče" (1943.), u: Zadarski filološki dani IV. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 4, 2013., str. 645-654., izv. zn. rad  (ISSN 1846-4995)   Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje „neknjiževnih“ tekstova, u: Čitanje za školu i život. IV. Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskog jezika. Zbornik radova. (Ur. Mićanović, Miroslav) Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, 2013. http://www.azoo.hr/images/izdanja/citanje/index.html Rad je na: http://www.azoo.hr/images/izdanja/citanje/03.html (ISBN: 978-953-7290-33-7)   Čudnovate priče otoka Ista - o štrigi Konstanti, mori, spudgulcu i mudukljuaku (Prilog proučavanju usmene tradicije i vjerovanja otoka Ista), u: Otoci Ist i Škarda, zbornik (glavni urednik Josip Faričić), Zadar : Sveučilište : Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije : Matica hrvatska, Ogranak : Hrvatsko geografsko društvo, 2010., str. 817-822, izv. zn. rad. (koautorstvo s Patrickom Levačićem) (ISBN: 978-953-7237-75-2)   Distopijski elementi u romanima Pronalazak Athanatika Vladana Desnice i Država Božja 2053. Ive Brešana, u: Riječki filološki dani IX, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. (ur. D. Stolac), Filozofski fakultet, Rijeka, 2014., pregledni rad                (koautorstvo s Amandom Car) (ISBN: 978-953-7975-04-3)   Društveni i politički ideologemi hrvatske fantastične proze (na primjeru Desnice, Čuića i Brešana), u: Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), 8/I (2012); str. 287-297, pregledni rad (koautorstvo s Amandom Car) (ISSN 1845-6839) (Linguistics Abstracts;LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts)   D) STRUČNI RADOVI   Hrvatsko-slovensko izdanje. Mile Pešorda, Bašćanska ploča, poema; Baščanska plošča, poema, u: Zadarska smotra, 64(1), 2015., str. 169-70.    Visokokvalitetni sadržaj. Prikaz knjige: Ante Stamać, Književnoteorijski fragmenti. Matica hrvatska, Zagreb, 2012., u: Zadarska smotra,  62(3), 2013, str. 277-279. (ISSN 1330-4577)   Važno Gamulinovo mjesto u hrvatskoj prozi. Prikaz knjige: Grgo Gamulin, Izabrana djela, Matica hrvatska, Zagreb, 2012., u: Zadarska smotra, 62 (1/2), 2013, str. 286-288 (ISSN 1330-4577)     Radovi u procesu objavljivanja:   Majčinstvo i identitet(i) modernih ženskih likova hrvatske književnosti (s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća), u Zborniku radova Šestog hrvatskog slavističkog kongresa 2014.   Identitet subjekta u književničkoj autobiografiji i „biografija djela“ (na primjeru romana Pero Kvržica među ljudima (2014.) Mate Lovraka), u časopisu Libri et liberi (Zagreb)   Između Dalmacije i Bosne - interkulturalni aspekti konstrukcije identiteta ženskih likova Verke Škurla-Ilijić kroz temu majčinstva, u časopisu Fluminensia (Rijeka)