Doc. dr. sc. Josip Miletić Minimize

e-mail:
jmiletic@unizd.hr

Osobni
tel.: 023/ 200-564
konzultacije srijedom od 10 do 12 h


Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru
 

miletic.JPG

 

 

 

 

 

 

 


 

Nastavni predmeti:

•     Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika

•     Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

•     Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja

•     Osnove govorništva

 

ŽIVOTOPIS

        Doc. dr. sc. Josip Miletić rođen je 7. svibnja 1970. u Zadru. Osnovnu školu završio je u Ražancu, a srednju školu u Zadru. Diplomirao je 1997. na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru.
        Magistrirao je na znanstvenome poslijediplomskom studiju Kroatistika – smjer hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radom Promjene nazivlja u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. Magistrirao je i na znanstvenome poslijediplomskom studiju iz poslovne ekonomije Teorija i politika marketinga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranivši znanstveni magistarski rad Specifičnosti marketinške koncepcije u obrazovanju te stekao akademski stupanj magistar društvenih znanosti polje ekonomija. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 29. prosinca 2011. obranio je doktorski rad Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola.
        Od 1. studenog 1997. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zadru kao znanstveni novak na projektu Hrvatsko pravno nazivlje, glavnog istraživača prof. dr. sc. Mile Mamića. Surađivao je i na znanstvenim projektima Dijalektologija hrvatskog jezika, glavnog istraživača prof. dr. sc. Josipa Lisca i Usmeno-književna baština zadarskog područja, glavnog istraživača prof. dr. sc. Vande Babić.
        Kao znanstvenom novaku povjereno mu je predavanje kolegija Metodika nastave hrvatskoga jezika. Taj kolegij predaje od akademske godine 1998./1999. Na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru predavao je kolegij Povijest hrvatskoga standardnog jezika akademske godine 1998./1999. i 1999./2000. Na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru izvodio je nastavu iz kolegija Marketing, Marketing menadžment i Upravljanje markom od akademske godine 2006./2007. do 2011./2012.
        Od 1. siječnja 2005. zaposlen je kao asistent na kolegiju Metodika nastave hrvatskoga jezika na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost u Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Tijekom 2008. i 2009. godine bio je zaposlenik Zadarske županije obnašajući dužnost zamjenika župana Zadarske županije. Od 1. svibnja 2012. u zvanju je višeg asistenta, a 16. lipnja 2015. izabran je u zvanje docenta. 
        Na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru održava nastavu iz kolegija: Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika, Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika, Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja i Osnove govorništva.
        Kao privremeni ravnatelj radio je na utemeljenju Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac, bio član Školskog odbora Osnovne škole Jurja Barakovića te član Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar.
        Samostalno je vodio ljetni tečaj hrvatskoga jezika za djecu hrvatskih iseljenika 1998. godine, u okviru projekta Task force, u organizaciji Hrvatske matice iseljenika.
        Član je Predsjedništva Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskoga filološkog društva. Prvi je tajnik znanstvenog časopisa Croatica et Slavica Iadertina (Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru). Član je uredništva stručnoga i znanstvenog časopisa Hrvatski (Hrvatsko filološko društvo).
        Član je dvaju ispitnih povjerenstava Agencije za odgoj i obrazovanje:
- ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnog ispita učitelja hrvatskoga jezika (od 2012. godine), ispitivač metodike;
- ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnog ispita nastavnika hrvatskoga jezika (od 2012. godine), ispitivač metodike.
        Obnašao je niz javnih dužnosti, među ostalim u dva mandata vijećnik Županijske skupštine Zadarske županije, predsjednik Odbora za školstvo i kulturu Županijske skupštine Zadarske županije te zamjenik župana Zadarske županije.
        Bio je član radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2011.-2013. te radne skupine za izradu Strategije razvoja kulture u Zadarskoj županiji. Sudjelovao je na radionicama postavljanja minimalne razine postignuća u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika u školskoj godini 2017./2018. u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Bio je član znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 7
        Pohađao je izobrazbu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 2004. god. te stekao Certifikat savjetnika poduzetništva u malom gospodarstvu.
        Predsjednik je Udruge za zaštitu prava potrošača „Zadarski potrošač“- Zadar. Član je Upravnog odbora Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske te dopredsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske. Sudjelovao je na brojnim tribinama iz problematike zaštite potrošača.
        Područja znanstvenog interesa: metodika nastave hrvatskoga jezika, hrvatski poslovni jezik, hrvatsko pravno nazivlje, marketing i menadžment u obrazovanju, marketing u turizmu, zaštita prava potrošača.
 

Bibliografija

Ocjenski radovi:

•     Promjene nazivlja u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, magistarski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2002.

•    Specifičnosti marketinške koncepcije u obrazovanju, magistarski rad, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2002

•   Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih  trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola, doktorski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2011.


Izbor objavljenih radova:

Znanstveni radovi


Hrvatsko kaznenopravno nazivlje, Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 29, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2003., str. 407-413.

Programirana nastava pomoću računala kao obrazovna tehnologija, INFORMATOLOGIA 36, Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb, 2003.,1, str. 37-41. (koautorstvo s  Ljiljana Zekanović-Korona)

The Effects of Different Teaching Methods, MIPRO 2003 CE – COMPUTERS IN EDUCATION, Zbornik radova XXVI. Međunarodnog skupa MIPRO 2003, Rijeka, 2003., 41-45. (koautorstvo s  Ljiljana Zekanović-Korona)

Povijesni razlozi terminoloških promjena u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, Croatica et Slavica Iadertina, I, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2005., 77-88.

Utjecaj rodnog zavičaja na pjesničko stvaralaštvo Tina Ujevića i Petra Gudelja, Zbornik radova i pjesama (Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Tinu Ujeviću), Kijevo, 2006, str. 93-112. (koautorstvo s Tea Tereza Vidović)

Hrvatsko kaznenopravno nazivlje: hrvatska i europska kulturna stečevina, Riječki filološki dani, knjiga VI., Filozofski fakultet Rijeka, Rijeka, 2006., str. 193-204.

Učenje tvorbe riječi u osmom razredu osnovne škole pomoću elektroničkog računala, Hrvatski, god. IV., br. 1-2, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2006., str. 63-76. (koautorstvo s  Ljiljana Zekanović-Korona)

Utjecaj slavenskih jezika na hrvatsko kaznenopravno nazivlje, Riječ, god. 13, sv. 3., Hrvatsko filološko društvo – Rijeka, Rijeka, 2007., str. 48-57.

Kulturni život Boke i preporodna gibanja, Kolo, Časopis Matice hrvatske, god. XVII, br. 3., Zagreb, 2007., 201-212. (koautorstvo s Vanda Babić)

Fonološke i osnovne morfološke značajke govora Ražanca, Čakavska rič, XXXVI, br. 1-2 (1-220), Književni krug Split, Split, 2008., str. 113-118.

Srpski jezični utjecaj na hrvatsko kaznenopravno nazivlje, Riječ, god. 14., sv. 3., Hrvatsko filološko društvo- Rijeka, Rijeka, 2008., str. 77-88.

Istraživanje poznavanja pravopisa učenika osnovne škole s posebnim naglaskom na pravilnu uporabu velikih i malih slova, Hrvatski, god. VII., br. 2, Hrvatsko filološko društvo,  Zagreb, 2009., str. 31-46. (koautorstvo s Marija Novaković)

Nastava hrvatskoga jezika u izobrazbi učenika srednjih trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola, Hrvatski, god. IX., br. 2, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2011., str. 51-69.

Istraživanje poznavanja pravopisa učenika osnovne škole s posebnim naglaskom na pravilnom pisanju glasova i glasovnih skupova, Hrvatski, god. X., br. 2, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2012., str. 23-58. (koautorstvo s Marija Novaković)

Loša sposobnost komuniciranja – uzrok nekvalitetnih zdravstvenih usluga, „Get to Know EU“ Consumer rights in Bosnia and Herzegovina and European practices Symposium – proceedings, Udruženje potrošača „Klub potrošača“ Tuzla, Tuzla, lipanj 2012., str. 160-169.

Je li moguće razvijati Dalmaciju kao integralni brend u turizmu?, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije? 14.-16. lipnja 2012. Zadar, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2014., str. 339- 344. (koautorstvo s Aleksandra Krajnović / Jurica Bosna)

Značaj kvalitetnog komuniciranja zdravstvenog osoblja kao sastavni dio zdravstvenih usluga, Zbornik referatov Mednarodna konferenca EDUvision 2013 „Sodobni pristopi poučevanja novih generacij“, Ljubljana, 28.-29. studenog 2013., str. 621-632. (koautorstvo s Natalija Miletić)

Istraživanje pripremljenosti učenika srednjih trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola za nastavak obrazovanja na srodnim fakultetima, Croatica et Slavica Iadertina, 10/2, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2014., str. 473-500.

Kvalitetna komunikacija na hrvatskom jeziku – ključna kompetencija u poduzetništvu, LINGUA MONTENEGRINA, god. VII., sv. 2, br. 14, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2014., str. 105-120. (koautorstvo s Predrag Bejaković)

Problemi s mucanjem u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj školi, Zbornik referatov Mednarodna konferenca EDUvision 2015 »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«, Ljubljana, 3.-4. prosinca 2015., str. 260-275. (koautorstvo s Marija Knezović)

Promjene stranih riječi u hrvatskome pravnom nazivlju te njihova zastupljenost u Klaićevu „Rječniku stranih riječi“, Croatica et Slavica Iadertina, 11/I, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2015., str. 79-104.

The role and Importance of Nin Salt Works Tourist Valorization, 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“, University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, Zagreb, June 8-11, 2016., 649-656. (koautorstvo s Jurica Bosna)

ASSOCIATIONS FOR CONSUMER RIGHTS AS MEDIATORS IN RESOLVING CONFLICT COMMUNICATION SITUATIONS BETWEEN WASTE DISPOSAL COMPANIES AND USERS, Poslovna izvrsnost, god. X, br. 1, Ekonomski fakultet – Zagreb / Hrvatski institut za kvalitetu, Zagreb, 2016., str. 203-221. (koautorstvo s Jurica Bosna)

(Ne)provođenje marketinške koncepcije obrazovnog sustava Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na visokoobrazovne institucije, Oeconomica Jadertina, Sveučilište u Zadru, Vol. 6, No. 1, 2016., str. 20-31. (koautorstvo s Jurica Bosna)

Održivi razvoj u kontekstu etičkih zahtjeva udžbeničkog standarda, International Conference EDUvision 2016, 1.-3. december, 2016; organizer Eduvision; [editor Mojca Orel]. - El. knjiga. - Polhov Gradec: Eduvision, 2016., str. 852-864.  

Preferencije  učitelja razredne nastave pri odabiru udžbenika za nastavni predmet Hrvatski jezik.
Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Gospiću 7. i 8. svibnja 2015. u okviru V. Dana Šime i Ante Starčevića, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Gospić, 2017., str. 57-75.


Stručni radovi

Nedostatci novoga kaznenopravnoga nazivlja, Jezik, god. 50., br. 4., Zagreb, 2003., 133-140.

Pregled strukture i čimbenika menadžerskih kompenzacija, Privredna kretanja i ekonomska politika, god. 23, br. 2 (135), Ekonomski institut, Zagreb, 2014., str. 7-44. (koautorstvo s Marija Polak / Jurica Bosna)


Sudjelovanje na znanstvenim skupovima
 

 • XXVI. MEĐUNARODNI SKUP MIPRO 2003., Opatija, 19.-23. svibnja 2003.; referat: Ljiljana Zekanović-Korona Josip Miletić, The Effects of Different Teaching Methods;
   
 • 10. MEĐUNARODNI SKUP «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2003», Opatija, 28.-30. lipnja 2003.; referat: Ljiljana Zekanović-Korona Josip Miletić, Programirana nastava pomoću računala kao obrazovna tehnologija;
   
 • Međunarodni znanstveni skup 6. RIJEČKI FILOLOŠKI DANI, Rijeka, 18.-20. studenog 2004., referat: Josip Miletić, Hrvatsko kaznenopravno nazivlje: hrvatska i europska kulturna stečevina;
   
 • Zadarski filološki dani 1, Zadar, 20.-21. svibnja 2005.; referat: Josip Miletić, Fonološke značajke govora Ražanca;
   
 • Međunarodni slavistički simpozij HRVATSKI FILOLOŠKI SKUP 10, Opatija, 22.- 25. lipnja 2005.; referat: Josip Miletić, Utjecaj slavenskih jezika na hrvatsko kaznenopravno nazivlje;
   
 • Međunarodni stručni i znanstveni skup o Tinu Ujeviću, 5. kijevski književni susreti, Kijevo, 28.-29. srpnja 2006.; referat: Josip Miletić Tea Tereza Vidović, Utjecaj rodnog zavičaja na pjesničko stvaralaštvo Tina Ujevića i Petra Gudelja;
   
 • Znanstveni skup u organizaciji ODJELA ZA KNJIŽEVNOST MATICE HRVATSKE „JANKO DRAŠKOVIĆ hrvatski preporoditelj i utemeljitelj Matice hrvatske“, Zagreb,1.-2. prosinca 2006.; referat: Vanda Babić Josip Miletić, Kulturni život Boke i preporodna gibanja;
   
 • Međunarodni slavistički simpozij HRVATSKI FILOLOŠKI SKUP 12, Opatija, 22.- 25. lipnja 2007.; referat: Josip Miletić, Srpski jezični utjecaj na hrvatsko kaznenopravno nazivlje;
   
 • THE 9th WORLD CONGRESS OF BIOETHICS, University of Rijeka School of Medicine – Croatian Society for Clinical Bioethics, Rijeka–Opatija, 3.-8. rujna 2008; referat: Marina Feštin – Gordana Pelčić – Josip Miletić, Media Review of Bioethical Cases on Regard of Person,s Dignity;
   
 • „Get to Know EU“ Consumer rights in Bosnia and Herzegovina and European practices, Udruženje potrošača „Klub potrošača“ Tuzla, Tuzla, 22. i 23. svibnja 2012.; referat: Josip Miletić, Loša sposobnost komuniciranja uzrok nekvalitetnih zdravstvenih usluga;
   
 • DALMACIJA U PROSTORU I VREMENU Što Dalmacija jest, a što nije?, Sveučilište u Zadru, Zadar, 14.-16. lipnja 2012.; referat: Josip Miletić Aleksandra Krajnović – Jurica Bosna, Je li moguće razvijati Dalmaciju kao integralni brend u turizmu?;
   
 • Mednarodna konferenca EDUvision 2013 „Sodobni pristopi poučevanja novih generacij“, Ljubljana, 28.-29. studenog 2013.; referat: Josip Miletić Natalija Miletić, Značaj kvalitetnog komuniciranja zdravstvenog osoblja kao sastavni dio zdravstvenih usluga;
   
 • ŠESTI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES, Hrvatsko filološko društvo, Vukovar i Vinkovci, 10. do 13. rujna 2014.; referat: Josip Miletić, Preferencije nastavnika hrvatskoga jezika u osnovnoj školi pri odabiru udžbenika za nastavni predmet Hrvatski jezik;
   
 • MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom, Zadar, 19. do 21. ožujka 2015.; referat: Josip Miletić Jurica Bosna, Udruge za zaštitu prava potrošača kao posrednici u rješavanju konfliktnih komunikacijskih situacija između poduzeća koja se bave zbrinjavanjem otpada i korisnika njihovih usluga;
   
 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Nove smjernice u odgoju i obrazovanju i Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića u okviru V. dana Šime i Ante Stačevića, 7. i 8. svibnja 2015.; referat: Josip Miletić, Preferencije učitelja razredne nastave pri odabiru udžbenika za nastavni predmet Hrvatski jezik;
   
 • Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28.-30. svibnja 2015.; referat: Josip Miletić Jurica Bosna, Pojam „Dalmacija“ iz perspektive turističkih djelatnika u kontekstu brendiranja Dalmacije kao integralnog brenda u turizmu;
   
 • „Zadarski filološki dani 6“, Zadar i Novalja, 25. i 26. rujna 2015.; referat: Josip Miletić: Poznavanje dijalektnih riječi učenika usmjerenja prodavač;
   
 • Mednarodna konferenca EDUvision 2015 »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«, Ljubljana, 3.-4. prosinca 2015.; referat: Josip Miletić Marija Knezović: Problemi s mucanjem u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj školi;
   
 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, 25. 27. veljače 2016., referat: Josip Miletić: Prilagođenost udžbenika hrvatskoga jezika darovitim učenicima u osnovnoj školi.
   
 • Znanstveno-stručni skup Održivi razvoj i odgojno obrazovni sustav Hrvatske, Zadar, 12—13. svibnja 2016.; referat: Josip Miletić Jurica Bosna: (Ne)provođenje marketinške koncepcije obrazovnog sustava Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na visokoobrazovne institucije;
   
 • International Conference Reinvestigating Culturein Arts, Humanities & Social Sciences, Belgrade, May 26 28th 2016.; referat: Josip Miletić Marijana Ronta: Unutarpredmetna korelacija filma s ostalim nastavnim područjima nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (primjer Kolarove i Babajine Breze);
   
 • Okrugli stol posvećen prof. dr. sc. Vladi Pandžiću, Zagreb, 3. lipnja 2016., referat: Josip Miletić: Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih  trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola;
   
 • 8th INTERNATIONAL CONFERENCE „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“, Zagreb, June 8-11, 2016, referat: Jurica Bosna Josip Miletić: The role and Importance of Nin Salt Works Tourist Valorization;
   
 • Drugi međunarodni znanstveni skup „KNJIGA I DRUŠTVO: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige“, Split, 29.-30. rujna 2016., referat: Josip Miletić Matea Jurjević: Lektira muka ili nauka?;
   
 • Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 4, Sarajevo, 22.-24. rujna 2016., referat: Josip Miletić Ivana Dubravica: Utjecaj „medijske kulture“ na jezično izražavanje učenika viših razreda osnovne škole;
   
 • Mednarodna konferenca EDUvision 2016 „Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij“, Ljubljana 1.-3. december 2016.; referat: Josip Miletić: Održivi razvoj u kontekstu etičkih zahtjeva udžbeničkog standarda (plenarno predavanje).
   
 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „IDENTITET I RAZLIČITOST U ODGOJU I OBRAZOVANJU“, Zadar, 21. 23. rujna 2017., referat: Josip Miletić Suzana Trevižan: Kompetencije učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika  za rad s učenicima s disleksijom i disgrafijom;
   
 • Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani 7“, Zadar i Biograd, 22. 23. rujna 2017., referat: Josip Miletić: Jezična ravnopravnost u službenim spisima SFRJ-e desetljeće nakon Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika;
   
 • Treći međunarodni znanstveni skup „KNJIGA I DRUŠTVO: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige“, Split, 26. 27. rujna 2017., referat: Josip Miletić: Nedostatci udžbenika hrvatskoga jezika za više razrede osnovne škole;
   
 • Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu“, Zadar, 19. 21. listopada 2017., referat: Josip Miletić: Uloga marketinga u upravljanju školom;
   
 • 2 nd International Symposium Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage, Zadar, November 6. 8. 2017., referat: Josip Miletić – Jurica Bosna: The Statute of Vinodol (1288.) as potential for development of Vinodol area cultural tourism and promotion of overall Croatian culture;
   
 • Mednarodna konferenca EDUvision 2017 „Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij“, Ljubljana 30. november - 2. december 2017.; referat: Barbara Stapić - Josip Miletić: Priprema učenika srednjih strukovnih škola za ispit državne mature iz Hrvatskog jezika;   
   
 • Međunarodni znanstveno-stručni skup „OBRAZOVANJE BEZ ALTERNATIVE – Digitalno okruženje i obrazovanje“, Split, 23. i 24. veljače 2018., referat: Josip Miletić - Tea-Tereza Vidović Schreiber: Primjena digitalnih tehnologija u nastavi hrvatskoga jezika.