Naziv studija:

Međunarodni združeni diplomski studij Kulturne sociologije

Trajanje studija:

4 semestra, 2 godine

Ukupan broj ECTS bodova:

120

 

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Studijski program je međunarodnog karaktera i ispunjava pojedine ciljeve ne samo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj, nego i na nadnacionalnoj razini. Misija Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije jest osigurati međunarodni diplomski program najviše kvalitete koji omogućuje sudionicima/ama da kao znanstvenici i stvaratelji javnih politika pridonesu društvenoj preobrazbi i razvoju u uvjetima međusobno sve povezanijeg i globaliziranijeg svijeta.“ U tom smislu, težište studijskog programa je na „znanstvenom istraživanju u službi društvenog, kulturnog i gospodarskog razvoja. Program promiče sposobnost teorijski i metodološki valjanog znanstvenog istraživanja, nužnog pri društvenoj i kulturnoj analizi u kompleksnom globalnom okolišu, koji karakterizira međuigra jednostavnih i naprednih oblika modernosti“.

Svrha programa jest „razviti sposobnost nezavisnog, kritičkog i kreativnog mišljenja studenata/ica, s namjerom proizvodnje izvornih znanstvenih doprinosa“.  Uz mogućnost nastavka studija na poslijediplomskoj (doktorskoj) razini, u smislu međunarodne zapošljivosti. Kurikulum ističe širok raspon mogućnosti u „javnom, polu-javnom i privatnom sektoru, kao i u nevladinim organizacijama. Javna tijela uključuju EU, nacionalne, regionalne i lokalne javne uprave, sveučilišno upravljanje i administraciju, te raznovrsne javne i polu-javne agencije i savjetodavna tijela. Među privatnim poslodavcima su raznovrsna savjetodavna tijela u području istraživanja javnog mišljenja i marketingu, u medijima i kreativnim industrijama. Mogućnosti zaposlenja u nevladinim organizacijama uključuju niz uloga u rasponu od upravljanja projektima do istraživanja i evaluacije projekata.“

Uvjeti prijave:

 

Studij mogu upisati osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem od 180 ECTS-a. Temeljni uvjet upisa je završen prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz sociologije. S obzirom na to da je Kulturna sociologija područje koje zahtijeva i interdisciplinarne pristupe, prema navedenom Ugovoru o suradnji, na studij se mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij ili ekvivalentan studij od najmanje 180 ECTS u nekom drugom polju znanosti, a koje mogu dokazati poznavanje na adekvatnoj razini društvenih znanosti, metodoloških znanja i posjedovanje općenitog uvida u predmet kulturne sociologije. U takvim slučajevima, posebno povjerenstvo odlučuje o tome kako se provjerava potrebno znanje i koje diferencijalne ispite pristupnici/e trebaju položiti.

Diplomski rad:

Diplomski rad pretpostavlja pisanje teksta opsega minimalno 50 do najviše 100 kartica (1 kartica iznosi 1800 znakova s razmacima ili prosječno 30 redova sa 60 znakova u retku), u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja, u trajanju do 30 min i uz uporabu PowerPointa.

Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s mentorom (nastavnikom/om s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, ili partnerskog sveučilišta u konzorciju), a može se realizirati u formi teorijskog  rada ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Rad studenta/ice se prati kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave.

Dodijeljena kvalifikacija:

Magistar/magistra sociologije

Program Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije za ak. god. 2018./2019.


1. semestar 

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Klasične sociološke teorije kulture

30

15

 

5

doc. dr. sc. Željka Zdravković

Napredne kvantitativne metode

30

 

30

5

doc. dr. sc. Sven Marcelić

Kultura, modernizacija i globalizacija

30

15

 

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Sociologija kulturne različitosti

30

15

 

5

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić /

mr. sc. Mirko Petrić 

Kulturni studiji

30

15

 

5

Izborni predmeti *

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

Izborni kolegiji s drugih studija

Strani jezik/

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta u Zadru

30

15

 

5


2. semestar 

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić/

mr. sc. Mirko Petrić

Suvremene sociološke teorije kulture

 

30

15

 

5

doc. dr. sc. Valerija Barada/

dr. sc. Dražen Cepić

Napredne kvalitativne metode

30

 

30

5

dr. sc. Dražen Cepić

Postkolonijalne teorije

30

15

 

5

doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Medijske teorije i metode

30

15

 

5

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Historijska sociologija

30

15

 

5

Izborni predmeti

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

Izborni kolegiji s drugih studija

Strani jezik/

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta u Zadru

30

15

 

5


3. semestar 

  

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Jadranka

Čačić-Kumpes/

dr. sc. Dražen cepić

Sociology of identity

30

15

 

5

prof dr. sc. Saša Božić

Transnational social spaces

30

15

 

5

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić/

mr. sc. Mirko Petrić

Visual identities

30

15

 

5

doc. dr. sc. Sven Marcelić

Case study

30

 

60

10

 

Izborni predmeti

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

Izborni kolegiji s drugih studija

Strani jezik/

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta u Zadru

30

15

 

5


4. semestar

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

Mentor/ica po izboru 

Diplomski rad

 

 

 

30