Životopis

Anela Nikčević-Milković 

Rođena je 1970. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 1996. God. 1993./1994. provela je u Los Angelesu (USA) usavršavajući engleski jezik. 1995. bila je sudionik Psihologijske ljetne škole. Od 1997. do 2001. bila je zaposlena u Centru za socijalnu skrb Gospić na mjestu psihologa te tada završava dva stupnja Bihevioralno-kognitivne terapije u Rijeci i polaže stručni ispit za samostalni rad psihologa pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Od 2001. zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi (danas: Odjel za nastavničke studije u Gospiću). U zvanju je predavača od 2001., u zvanju višeg predavača od 2005., a od 2015. u zvanju je docenta. Nositeljica je kolegija: Uvod u razvojnu psihologiju, Dječja psihologija, Psihologija djetinjstva, Psihologija učenja i poučavanja, Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije, Trening socijalnih vještina, Emocionalna inteligencija, Nasilje nad i među djecom, Psihologija obitelji i roditeljstva, Odgoj i obrazovanje darovitih, Partnerstvo s roditeljima, Psihologija komuniciranja, Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju, te joj je povjeravana nastava iz kolegija Rad s djecom s teškoćama u razvoju. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju sudjelovala je u izradi i izmjenama programa u skladu s Bolonjskim procesom i smjernicama ECTS sustava kolegija te uvela nove kolegije: Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije i Nasilje nad i među djecom. Na Veleučilištu Nikola Tesla predavala je kolegij Interpersonalna komunikacija. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru od akad. god. 2015./2016. do danas suradnica je na kolegiju Psihološke, socijalne i kulturne odrednice pismenosti u okviru modula Informacijske potrebe i čitateljski interesi i navike.

Godine 2008. magistrirala je s temom Kognitivni i metakognitivni procesi pri pisanju kod studenata nižih i viših godina studija (mentor: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović), a 2012. doktorirala je na izvandoktorskom studiju s temom Samoregulacija učenja u području pisanja (mentor: doc. dr. sc. Darko Lončarić) na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Bila je voditeljica Povjerenstva za unapređenje kvalitete četiri akademske godine i kasnije njezin član tri akademske godine. 2010./2011. bila je pročelnica Odsjeka za učiteljski studij u Gospiću Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Akad. godine 2011./2012 i. 2012./2013. bila je predstojnica Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. Godine 2013. i 2014. bila je predsjednica i potpredsjednica Upravnog vijeća Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću, imenovana ispred osnivača - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članica je Senata Sveučilišta u Zadru te je u mandatnom razdoblju 2018.-2021. voditeljica Alumni kluba Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru. Dopredsjednica je Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića u razdoblju od 2017. do 2021. U okviru Centra za psihosocijalnu pomoć u Gospiću (Ministarstvo hrvatskih branitelja RH) aktivna je u nizu stručnih poslova psihologa. Od 2001. imenovana je ovlaštenim sudskim vještakom za psihologiju od strane Županijskog suda u Gospiću.

Objavila je oko 50 znanstvenih i stručnih radova, 1 poglavlje u sveučilišnom priručniku, aktivno je izlagala na preko 80 znanstvenih i stručnih skupova, bila je mentor u izradi preko 50 diplomskih radnji studenata. U Upisniku znanstvenika Republike Hrvatske pod matičnim je brojem 332352. Radovi su joj citirani 73 puta, u Web of Science 3 puta, a u Google Scolaru 48 puta uz h-indeks 5. Bila je suradnica na dva znanstvena projekta: 1) Analiza rizičnih ponašanja učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola i učenika srednjih škola Ličko-senjske županije, podprojekt znanstvenog projekta Instituta za društvena istraživanja (2003.g.) i 2) Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti (projekt MZOŠ broj: 122-0000000-0605; 2002.-2006.g.), te je sudjelovala u prikupljanju podataka na projektu 3) Percepcija studija i učiteljskog poziva - Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (2009.-2014.g.). Sudjelovala je u preko 15 stručnih projekata te u velikom broju stručnih i znanstvenih edukacija. Godine 2017. voditeljica je nacionalnog projekta Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata (1. faza) pri Ministarstvu hrvatskih branitelja (uglavnom financiranog od strane EU) na temelju kojeg je nastao stručni elaborat. Kao suradnica UNICEF-a sudjelovala je u pisanju priručnika Prekini lanac - prevencija elektroničkog zlostavljanja te je od UNICEF-a i Agencije odgoja i obrazovanja 2011. dobila priznanje za iznimne doprinose na prevenciji nasilja nad i među djecom. Održala je niz pozvanih predavanja na stručnim skupovima, javnim tribinama, okruglim stolovima i stručnim aktivima diljem Hrvatske i u inozemstvu. Bila je recenzent u nizu znanstvenih i stručnih publikacija u Hrvatskoj i u inozemstvu, evaluator brojnih projekata te članica uredništva jednog zbornika. Bila je predsjednica i članica nekoliko programsko-organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

 

Crosbi