STUDIJSKI PROGRAM

 

Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost provodi se studijski program "Hrvatski jezik i književnost" u kojem su preddiplomski i diplomski dijelovi objedinjeni u cjelinu, a razlog je taj što se u preddiplomskom studiju dobivaju opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija. Potrebna su i moguća na tom studiju cjelovitija znanja, pa se zato studij nastavlja, i to prema principu da se ide od općega prema pojedinačnom, od temeljnih prema produbljenijim znanjima. Naravno, neki od onih što završe diplomske studije nastavit će obrazovanje na poslijediplomskim studijima.

 

Redovi predavanja iz nastavničkih kompetencija za ak. godinu 2016./2017. Jezgrovni kurikul. Diferencirani kurikul.>>>

 

1. Preddiplomski i diplomski studij Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij). Trajanje studija: 3+2

 

1.1. Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski jednopredmetni studij) (Program studija)

Stečene kompetencije nakon završenog preddiplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti>>>

Trajanje studija:  3 godine

 

Ukupan broj ECTS bodova:  180 ECTS bodova

 

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

 

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.

 

Uvjeti prijave:

 

Uvjeti upisa na studij: Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata na razredbenom postupku i na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz odgovarajućih predmeta. Do uvođenja državne mature razmotrit će se ideja o posebnostima bodovanja ovisno o tom iz kojih škola dolaze kandidati.

Uvjeti prijave:

 

Uvjeti upisa na studij: Studenti se upisuju na studij na temelju rezultata državne mature prema sljedećem kriteriju:

 

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi  

 

b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 

- Hrvatski jezik (razina A)  

 

- Matematika (razina B)

 

- Strani jezik (razina B)  

 

- Izborni predmet (bilo koji)  

 

 

 

Završni ispiti (ako postoje): Završni ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit polaže se u obliku eseja na jednu od tema iz područja hrvatskog jezika ili književnosti. Ukoliko je pisani ispit iz književnosti, usmeni je iz jezika i obratno. Završni ispit prijavljuje se kod mentora i nosi 5 ECTS-a.

 

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:  Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju

 

Dodijeljena kvalifikacija:   Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.) / Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)

 

1. 2. Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij) (Program studija)

 

  tečene kompetencije nakon završenog diplomskog studija hrvatskoga jezika i književnosti>>>

Trajanje studija:  2 godine

Ukupan broj ECTS bodova:  120

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima.

Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij.

Uvjeti prijave:  180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom studiju

Završni ispiti (ako postoje):  Diplomski rad

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:  Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju

Dodijeljena kvalifikacija: Magistar hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.) / Magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.)

Smjer:  NASTAVNIČKI

 

 

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

 

- Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.) / Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)

 

- Magistar hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.) / Magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.)